You are here

Din Hizmetinin İlim-Amel-Gönül Boyutu

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this article, we try to emphasize the importance of soul dimension of religious service as well as science and deeds. Main argument of the article is that the soul dimension of religious teaching is undeniable in today’s world.The proposed idea is that religious and national tradition, our Islamic understanding, our vast experience of tolerance and ability to live together and new sufi experience can help to motive the man of religion in spreading the message. In order to identify the right training methods for the man of religion, German Evangelic Church case has been examined. The article is completed with some recommendations for effective and efficient religious service.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, din hizmetindeki görevlilerin ilim-amel ve gönül boyutunu aynı ölçüde önemseyen bir yaklaşımla yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş, özellikle “gönül” boyutunun günümüz şartlarında ihmal edilemez bir olgu ve önemi haiz olduğu gerçeği işlenmiştir. Dînî ve millî geleneğimizin, Türk-İslam anlayışımızın, hoşgörü ve birlikte yaşama tecrübemizin bu anlamda zengin bir müktesebâta sahip olduğu, yine tasavvufî tecrübenin din hizmeti sunumunda görevliye verebileceği motivasyon birikimlerinin var olduğu savunulmuştur. İşin bir boyutu böyleyken diğer taraftan dünyada din görevlisi yetiştirilmesi bağlamında nasıl bir yol izlendiğinin bilinmesi gerektiğinden hareketle, Almanya Evanjelik örneğine bakılmıştır. Makale sonunda ise etkin ve verimli din hizmetinde yapılması gerekli bazı tavsiyelere değinilmiştir.
FULL TEXT (PDF):