You are here

DİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİKLERİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)

The Role of the Teacher in Religious Education and the Competence of the Religious Teacher (The Example of Turkey)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, first of all, the importance of the religious education and the teacher within the frame of developing individuals with all aspects will be stressed and founded first. Secondly, it will be pointed to the proficiencies specified in Turkey about teachers of religious education and be called attention to the basic features of the religious education. Consequently, it will be made an evaluation on the programs of theology faculties preparing teachers for that kind of education. In addition, some offers in the matter of cooperation relating to the theological education with different countries will be taken up.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ilk olarak; okulun ve öğretmenin, bireyi tüm yönleriyle geliştirme görevi çerçevesinde okuldaki din öğretiminin ve öğretmenin önemi vurgulanacak ve din öğretimi çeşitli yönleriyle temellendirilecektir. İkinci olarak, din dersi öğretmenleriyle ilgili Türkiye’de belirlenen yeterliliklere işaret edilecek ve din dersi programlarının temel niteliğine dikkat çekilecektir. Sonuçta ise, din dersi öğretmen adayı yetiştiren kurumlar olan ilahiyat fakültelerinin programlarıyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca farklı ülkelerle teoloji eğitimi ile ilgili işbirliği konusunda önerilere yer verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 
5
13