You are here

MU'TEZİLE MEZHEBİNDE İNSANIN FİİLLERİ PROBLEMİ

Human Being's Acts İn The Mu'tazilah

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the main prenciples of Mu'tazilah is justice. According to this prenciple human being responsible for their acts. People have free will and they make their acts by their free will. Because of that Mu'tazilah says human being will be responsible in the judgement day for their acts that they have performed in the world. Allah gave to man a power for doing or not doing. if human being hasn't free will for act anything, he will not responsible from his acts that he has performed in the world. To prove their opinions, Mu'tazilah take a lot of verses of Qur'an as proof. in the Qur'an there are many verses that supports opinions of Mu'tazilah. But meanwhile there are some verses of Qur'an that dont support Mu'tazilah's opinion. Mu'tazilah has forced interpretation these verses.
Abstract (Original Language): 
Mu'tezile'nin beş temel prensibinden birisi adalettir. Onların bu prensibine göre insan hürdür ve kendi fiillerini kendisi yapar. Allah insanlara bir eylemi yapıp yapmama gücü vermiştir. Eğer insan herhangi bir şeyi yapmak hürriyetine sahip değilse, o insanın işlediği iyi veya kötü fiillerden dolayı mükafat veya ceza görmesi anlamsız olur. Eğer Allah insanları belirli fiilleri yapmaya zorlamış olsaydı o zaman Allah'ın o fiillerden dolayı insanları cezalandırması zulüm olurdu. Halbuki Allah adildir, kulların fiillerine müdahale etmez ve hiçbir şekilde kullarına zulmetmez. Mu'tezile insanların fiillerinde hür oldukları ve dolayısıyla yapıp ettiklerinden sorumlu oldukları şeklinde tezahür eden görüşlerini ispatlamak için Kur'an'dan bazı ayetleri delil olarak almışlardır. Mu'tezile, insanın fiillerinde özgür olduğuna yorumlanabilen Kur'an ayetlerini delil olarak almış, insanın yaptıklarının Allah'ın dilemesi ve bilgisi dahilinde olduğunu bildiren Kur'an ayetlerini ise te'vil yoluna gitmiştir.
FULL TEXT (PDF):