You are here

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

TURKISH LANGUAGE CURRICULUM IN TERMS OF CONCEPT TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Concept teaching is very important issue in terms of Turkish language teaching as native language and foreign language. Perception of concepts and words, to create them in the mind and using accurate and effective with basic language skills (reading, writing, listening and speaking) is very important in the process of language learning. The aim is this study, to analyze middle school Turkish Language Curriculum that has an important role in practice process of Turkish language teaching as native language in terms of concept teaching. In the curriculum, basic language skills and teaching grammar analyzed about acquisitions, activities and their explanations.
Abstract (Original Language): 
Kavram öğretimi, anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öne çıkan konulardan biridir. Bir dilin öğretilmesi sürecinde, o dile ait kavramların/sözcüklerin bireylerce algılanması, zihinlerinde oluşturulması ve temel dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kullanım sürecinde doğru ve etkili bir biçimde yer alması önemli ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı, anadili olarak Türkçenin öğretiminin uygulanma sürecinde büyük rol oynayan ilköğretim ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı kavram öğretimi açısından değerlendirmektir. Söz konusu programda kavram öğretimi; temel dil becerileri ve dilbilgisi alanları göz önünde bulundurularak kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalar açılarından incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akyol, Ahmet (2011), 2005 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim
Programında Eleştirel Okuma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
Akyol, Hayati ve Turan Temur (2007), “Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi”.
İlköğretimde Türkçe Öğretimi. (Ed. Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol). PegemA
Yayınları, Ankara.
Altun, Arif (2009), Kavram Öğretiminde İçerik Geliştirme Aracının Tasarlanması
ve Etkiliğinin Değerlendirilmesi. 108 K 001 numaralı TÜBİTAK Projesi Raporu,
Ankara.
Altunkaya, Hatice (2010), Eski ve Yeni İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi
Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretiminin
Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Aytaş, Gıyasettin ve Mehmet Akif Çeçen (2010), “Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi
Öğretiminin Yeri ve Önemi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 15, Sayı: 27, 77-
89.
Büyüköztürk, Şener, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz,
Funda Demirel (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA Yayıncılık:
Ankara.
Demirel, Özcan (2004), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme.
PegemA Yayıncılık: Ankara.
Diamond, Robert M. (2008), Designing and Assessing Courses and Curricula. PB
Printing, US.
Erden, Münire (1998), Eğitimde Program Değerlendirme. PegemA Yayıncılık,
Ankara.
Ertürk Selahattin (1998), Eğitimde Program Geliştirme. METEKSAN A.Ş.,
Ankara.
Eyüp, Bircan (2008), İlköğretim İkinci Kademe 1981 ile 2005 Programlarının
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
Field, John (2004), Psycholinguistics-The Key Concepts. Routledge, London and
NY.
Güney, Nail, Talat Aytan, Mesut Gün (2010), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe
Programı ile Çoklu Zekâ Kuramının Örtüşme Düzeyi”. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 213-229.
Hengirmen, Mehmet (1999), Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin
Yayınevi, Ankara.
Karataş Coşkun, Mahinur (2011), Kavram Öğretimi, Karahan Kitabevi, Adana.
Kaya, Zeki (1997), “Eğitimde Program Değerlendirme Sürecinin Temel
İşlemleri”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5.
Kılıç, Figen (2008), “Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin
Akademik Başarıya ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 18 (2), 223-238.
MEB (2006), İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı,
Ankara.
Özdemir, Soner Mehmet (2009), “Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de
Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 126-149.
Özlem, Doğan (2007), Mantık (Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi), İnkılâp
Kitabevi, İstanbul.
Özyürek, Mehmet (1983), “Kavram Öğrenme ve Öğretme”, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16 (2).
Samancı, Ertuğrul (2009), İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Programındaki Okuma
Alanı Kazanımlarının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Zonguldak.
Senemoğlu, Nuray (2005), Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara.
Sönmez, Veysel (2001), Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Anı
Yayıncılık, Ankara.
Tavşancıl, Ezel ve Ayşe Esra ASLAN (2008), İçerik Analizi ve Uygulama
Örnekleri, Epsilon Yayınevi, İstanbul.
Ülgen Gülten (2001), Kavram Geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar, PegemA
Yayıncılık, Ankara.
Vardar, Berke (2002), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual
Yayınları, İstanbul.
Yıldız, Cemal, Alpaslan Okur, Gökhan Arı, Yakup Yılmaz (2006), Kuramdan
Uygulamaya Türkçe Öğretimi, PegemA Yayıncılık, Ankara.
Erişim: http://www.tdk.gov.tr (E.T. 30.08.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com