You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

The Attitudes of University Students Concerning Foreign Language Courses

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.463

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze attitudes of first and second year students towards “English I” and “English II” courses as a common compulsory course in terms of some variables. The study was carried out with 300 first and second yearstudents in Faculty of Education at Yüzüncü Yıl University. Data of the research was collected by using “Attitude Scale on Affective Domain in English Classes” developed by Gömleksiz (2003). In the analysis of data collected, descriptive statistics (frequency and percentages) were benefited; t-test and variance analysis (ANOVA) were used to analyze the relations among the students’ attitudes towards English course and gender, grade level, department, type of school. As a result of the research, it was found that attitude of the students towards English is positive and doesn’t change in terms of gender, grade level, department and type of school they graduated at .05 significance level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci ve ikinci sınıfa devam eden öğrencilerin ortak zorunlu ders olarak okutulan İngilizce I ve İngilizce II derslerine yönelik tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birinci ve ikinci sınıflarda öğrenim gören toplam 300 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen “İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimleyici istatistiklerden (frekans ve yüzdelik hesaplama) yararlanılmış ve öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri anabilim dalı/bölüm, mezun oldukları lise türü, sınıf düzeyi ile İngilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkileri çözümlemek için ise t-testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarının olumlu olduğu; öğrencilerin tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri anabilim dalı/bölüm ve mezun oldukları lise türüne göre .05 anlamlılık düzeyinde farklılaşmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Alzwari, H., Pour-Mohammadi, M., Abidin, M. J. Z. (2012). Efl
students’ attitudes towards learning English language: the case
of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8
(2).
Aydoslu, U. (2005). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak
İngilizce Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek
Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Program
Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı, Isparta.
Çetinkaya, Y. B. (2009). Language of others: Efl students’ perception of
and attitude towards English. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 18 (1), 109–120.
Çimen, S. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik
Tutum, İngilizce Kaygısı ve Öz Yeterlik Düzeylerinin
İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Karaelmas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Demirel, Ö.(2004). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Ellis, R. (1994). The Study Of Second Language Acquisition. Oxford:
Oxford University Press.
Gardner, R. C., Lambert, W. E. (1972). Attitudes And Motivation In
Second Language Learning. Rowley, Newbury House.
Genç, G., Aksu, B. M. (2004). İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin
İngilizce Derslerine İlişkin Tutumları. XIII. Ulusal Eğitim
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 184-202 202
Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Malatya.
Genç, G., Kaya, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil
derslerine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları
arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 14 (26), 19-31.
Gömleksiz, M. N.(2003). İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum
ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 13 (1), 215-226.
Gürel, H. (1986). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenme Başarısı ile
Öğrencilerin Akademik Benlik tasarımları ve Tutumları
Arasındaki İlişki (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the
English language and its use in Turkish context. Journal Arts
and Science, 73-87.
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Kılıç, E. (2009). Öğretmen ve Yöneticilerin İngilizceye Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Mamun, A., Rahman, M., Rahman, R. M., Hossain, A. (2012).
Students’ attitudes towards English: the case of life science
school of Khulna university. International Review of Social
Sciences and Humanities, 3 (1), 200-209.
Noursi, O. (2013). Attitude towards learning English: the case of the uae
technological high school. Educational Research, 4(1), 21-30.
Tok, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin İngilizce dersine ilişkin
duyuşsal tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli
Eğitim Dergisi, 185, 90-109.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com