You are here

ERGENLERİN CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ, OKUL TÜRÜ ve ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARINA GÖRE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ

Investigation of Psychological Symptoms: According to Adolescents’ Gender, Grades, Type of School and Perceived Parental Attitudes

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.543

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to investigation of the adolescents’ psychological symptoms according to their gender, type of schools, grade, and perception of parents’ attitude. For this aim, data was collected from 338 (176 girl, 162 boys) adolescents who were students in the different type of high schools. In the research, in order to data collecting Brief Symptom Inventory (Derogatis, 1992) which was translated Turkish by Sahin and Durak (1994) were used. According to the findings, firstly, girls’ psychological symptom means high than boys’ means. Secondly, adolescents, who educating Anatolian high school students, depression and hostility means high than adolescents, who educating occupational high school students, means. Thirdly, there are no differens adolescents’ psychological symptoms according to grade levels. Lastly, adolescents who have democratic parent attitude have less psychological symptoms. The findings are discussed in the light of the literature.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerin psikolojik belirtilerini cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve algılanan aile tutumuna göre incelemektir. Bu amaçla, farklı lise türlerine devam eden 338 ergenden (176 kız; 162 erkek) veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Derogatis (1992) tarafından oluşturulmuş ve Türkçe’ye Şahin ve Durak (1994) tarafından uyarlanmış olan Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen göre; (1) Kızların tüm psikolojik belirtilerdeki ortalamaları erkeklerin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. (2) Anadolu Lisesi’nde okuyan ergenlerin depresyon ve hostilite puanları meslek lisesinde okuyan ergenlerin puanlarının ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. (3) Psikolojik belirtiler sınıf düzeyine göre farklılaşmamaktadır. (4) Anne-baba tutumu demokratik olan ergenler daha az psikolojik belirti göstermektedirler. Bulgular alanyazını ışığında tartışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aarq, L. E., Haugland, S., Hetland, J. ,Torsheim, T., Samdal, O. ve Wold, B.
(2001). Psychological and somatic complaints among adolescents.
Tidsskr Nor Laegeforen, 121 (25), 2923- 2927.
Adler, A. (1907- 1937). Superiority and Social Interest (Çev. B. Çorakçı,
1996), (3. Basım), İstanbul: Say Dağıtım Ltd. Şti.
Aştı, N., Acar, G., Bağcı, H. ve Bağcı, İ. (2005). Sağlık bakım profesyoneli
olarak yetişecek öğrencilerin ruhsal durumları ve yaklaşımlar. Muğla
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 15, 25-35.
Aştı, N., Kelleci, M., Bostancı, N. ve Yılmaz, S. (2003). Bir ilköğretim okulu
öğrencilerinin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. 2. Uluslararası
9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 07-11 Eylül, Kemer-Antalya.
Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk ruh sağlığı ve uyum bozuklukları. (Geliştirilmiş
2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin
psikolojik belirtilerle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Bosco, G. L., Renk, K., Dinger, T. M., Epstein, M. K. ve Phares, V. (2003).
The connections between adolescents’ perceptions of parents, parental
psychological symptoms, and adolescent functioning. Applied
Developmental Psychology, 24, 179–200.
Calais, S. L., Andrade, L. M. B. ve Lipp, M. E. N. (2003). Gender and
schooling differences in stress symptoms in young adults. Psicologia,
16 (2), 257- 263.
Cenkseven, F. (2004), Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi
olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Öner ÇELİKKALELİ
161
Ceral, S. ve Dağ, İ. (2005). Ergenlerde algılanan anne baba tutumlarına bağlı
benlik saygısı, depresiflik ve genel psikolojik belirti düzeyi
farklılıkları. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 13 (4),
233-241.
Cicchetti, D. ve Rogosch, F. A. (2002). A developmental psychopathology
perspective on adolescence. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 70 (1), 6- 20.
Çetin, H. (2004). Yetiştirme yurtlarındaki adölesanların benlik saygıları ve
psikolojik belirtileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Deniz, M. E., Avşaroğlu, S. ve Hamarta, E. (2003-2004). Psikolojik danışma
servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti
düzeyleri. S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17-18, 139-152.
Derogatis, L. (1992) The Brief Symptom Inventory-BSI administration,
scoring and procedures manual-II. Unpublished manuscript.
Diamond, G. M., Izzarda, M. C., Kedarb, T., Hutlzerb, A. ve Mell, H. (2005).
Psychological symptoms and drug use severity among Israeli
adolescents presenting for outpatient drug abuse treatment. Journal of
Adolescence, 28, 495–505.
Dökmen, Z. Y. (2009). Toplumsal cinsiyet. Sosyal psikolojik açıklamalar, (5.
Basım), İstanbul: Remzi Kitapevi.
Düzgün, Ş. (1995). Lise öğrencilerinin psikolojik belirtileri ile ana-baba
tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Fromm, E. (1947). Man for himself. (Çev. N. Arat, 1996) (5. Basım), İstanbul:
Say Dağıtım Ltd. Şti.
Furnham, A., Badmin, N. ve Sneade, I. (2002). Body image dissatisfaction:
Gender differences in eating attitudes, self- esteem and reasons for
exercise. The Journal of Psychology, 136 (6), 581- 596.
Geçtan, E. (1989). Çağdaş yaşam ve normaldışı davranışlar, (7. Basım),
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Kartal, A., Çetinkaya, B. ve Turan, T. (2009). Sağlık yüksekokulu
öğrencilerinde ruhsal belirtilerin taranması. TAF Preventive Medicine
Bulletin, 8 (2), 161-166.
Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H. ve Gölbaşı, Z. (2009). Lise öğrencilerinde
internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi.
TAF Preventive Medicine, 8 (3), 223-230.
Kılıçcı, Y. (2006). Okulda ruh sağlığı. (5. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological
constructs in adolescence: Final results from a 2- year study.
International Journal of Nursing Studies, 40 (2), 115- 124.
Kozacıoğlu, G. ve Gördürür, H. E. (1995). Bireyden topluma ruh sağlığı. (1.
Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2015) 148-162
162
Loutsiou-Ladd, A., Panayiotou, G. ve Kokkinos, C. M. (2008). A review of the
factorial structure of the Brief Symptom Inventory (BSI): Greek
evidence. International Journal of Testing, 8 (1), 90-110.
Özbay, Y. (1996). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ile yardım
arama tutumları arasındaki ilişki. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 9.
Ulusal Psikoloji Kongresi.
Öztürk, M. O. (2001). Ruh sağlığı ve bozuklukları, (Yenilenmiş 8. Basım),
Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
Saföz-Güven, İ. G. (2008). Fen ve genel lise öğrencilerinin cinsiyet ve
sosyometrik statülerine göre öznel iyi oluş düzeyleri, genel sağlık
örüntüleri ve psikolojik belirti türleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, CÜ Soysal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Sarı, C. (2008). Ergenlerin psikolojik belirti düzeyleri ve uyumlarını yordayan
bazı değişkenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (1987). A history of modern psychology, (Çev.
Y. Aslay, 2007), Orjinal 8. baskısından çeviri, (1. Basım), İstanbul:
Kaknüs Yayınları.
Şahin N. ve Durak A. (1994) Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için
uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 44–56.
Takakura, M. ve Sakihara, S. (2000). Gender differences in the association
between psychosocial factors and depressive symptoms in Japanese
junior high school students. Journal of Epidemiology, 10(6), 383- 391.
Üre, Ö., Yalçın, B. ve Hamarta, E. (2001). Psikolojik danışma servisine
başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin
incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 12.
Watson, D. C. ve Sinha, B. K. (1999). A cross-cultural comparison of the Brief
Symptom Inventory. International Journal of Stress Management, 6
(4), 255–264.
Yanbastı, G. (1990). Kişilik kuramları, No: 53, İzmir: Ege Üniversitesi
Basımevi.
Yavuzer, H. (1994). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Yörükoğlu, A. (2004 ). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar, (12.
Basım), İstanbul: Özgür Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com