You are here

6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigating the Relations Number Sense Ability of 6th, 7th and 8th Grade Students between their Grade Level, Gender and Mathematics Self-Efficiency Level

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.738

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the relations the number sense ability of middle grade students between grade level, gender, and mathematics self-efficiency level. For this purpose, descriptive study was conducted totally 286 middle school students’ enrolled public schools in the Mağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus. The data was gained by The Number Sense Test and Mathematics Self Efficacy Perception Scale and analyzed by Multiple Regression Method. Results showed that the performance of middle grade students on number sense questions was very low and students commonly used the rule-based, standard solution methods. Results showed that some factors of mathematics self-efficiency scale and grade level had an impact on the number sense ability. Gender had no impact on the number sense ability.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve matematik öz-yeterlik algıları ile sayı duyuları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa ilçesine bağlı iki devlet ortaokulunda öğrenim gören 286 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sayı Duyusu ve Matematik Öz-yeterlik Algısı ölçekleri kullanılmış ve veriler çoklu regresyon yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, ortaokul öğrencilerinin sayı duyularının oldukça düşük olduğunu ve kural temelli-standart yöntemleri kullandıklarını göstermektedir. Araştırma sonuçları, matematik öz-yeterlik algısının bazı boyutları ile sınıf seviyesi değişkenlerinin sayı duyusu becerisini anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. Cinsiyet, sayı duyusu becerisini yordamada anlamlı bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

Aşkar, P. ve Umay, A., (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik
algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Aygil TAKIR
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 309-323
322
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey:
Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review,
84(2), 191-215.
Başokçu, Ö. ve Doğan, N. (2005), Akademik benlik kavramı ölçeğinin ortaöğretim kurumları öğrenci
seçme ve yerleştirme sınavını yordama geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,
53-62.
Baykul, Y. (2014). Ortaokulda Matematik Öğretimi (5-8.Sınıflar), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz ve Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma
yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Ekenstam, A. (1977) On children’s quantitative understanding of numbers, Educational Studies in
Mathematics, 8, 317–332.
Greeno, J. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain. Journal for
Research in Mathematics Education, 22, 170–218.
Griffin, S. (2004), Teaching number sense. Educational Leadership, 61(5), 39-42.
Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. Arithmetic Teacher, 36(6), 12-16.
Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Istanbul.
İymen, E. (2012), 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri
bakımından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Karasar,N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
Kayhan, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve
sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe University,
Ankara.
Kayhan, M. ve Umay, A. (2013), ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik sayı duyusu ölçeğinin
geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38 (167), 241-255.
Menon, R. (2004). Elementary school children’s number sense. International Journal for Mathematics
Teaching and Learning. Retrieved August 2015 from
http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/ramamenon.pdf
Mohamed, M. ve Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 8 (10) 317-324.
Margolis, H., & McCabe, P. P. (2003). Self-efficacy: A key to improving the motivation of struggling
learners. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 47(4), 162-169.
National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school
mathematics. Reston, VA: NCTM.
Olkun, S. ve Toluk, Z. (2012), İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap.
Örücü E. ve Kanbur, A. (2008), Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve
verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği.
Yönetim ve Ekonomi, 15(1). 85-97.
Reys, B. J., Kim, O. K., ve Bay, J. M. (1999). Establishing fraction benchmarks. Mathematics Teaching in
the Middle School, 4 (8), 530–532.
Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998) Relationship between computational performance and number sense
among sixth- and eighth-grade students in Taiwan, Journal for Research in Mathematics, 29, 225–
237.
Reys, R., Reys, B., McIntosh, M., Emanuelsson, G., Johansson, B. ve Yang, D. C. (1999). Assessing
number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and
Mathematics, 99, 61-70.
Aygil TAKIR
Year/Yıl 2016, Issue/Sayı 29, 309-323
323
Singh, P. (2009). An assessment of number sense among secondary school students. International Journal
for Mathematics Teaching and Learning. Oct 2009, 1 – 29, (ISSN 1473 – 0111). (http://
www.cimt.plymouth.ac.uk/ journal/singh.pdf’den edinilmiştir).
Schultz, D. & Schultz, S. E. (2007). Modern psikoloji tarihi. (Çev. Yasemin Aslay), İstanbul: Kaknüs
Yayınları. Şengül, S. ve Gülbağcı, H. (2013), Sayı hissi bileşenlerine ait sınıflandırmaların incelenmesi.
The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8), 645-664.
Tuğran, Z. (2015). İşbirlikli öğrenmenin lise öğrencilerinin matematik özyeterlik algısı ve başarısı
üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Çanakkale.
Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı öz-yeterlik algısına
etkisi. Journal of Qafqaz University, 8 (1).
Umay, A., Akkuş, O., & Paksu, A.D. (2006). Matematik dersi 1-5. sınıf öğretim programının NCTM
prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-
211.
Yang, D. C. (2002). Teaching and learning number sense: One successful processoriented activity with
sixth grade students in Taiwan. School Science and Mathematics, 102 (4), 152–157.
Yang, D. C. (2003). Developing number sense through realistic settings. Australian Primary Mathematics
Classroom , 8(3), 12–17.
Yang, D. C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when responding to
number sense questions, School Science and Mathematics, 107(7), 293–301.
Yang, D. C., & Li, M. F. (2008). An investigation of 3rd grade Taiwanese students’ performance in
number sense. Educational Studies, 34(5), 443-455.
Yang, D. C., Li, M. N., & Lin, C. I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense
and its relationship to achievement in mathematics. International Journal of Science and Mathematics
Education, 6(4), 789-807
Yapıcı, A.N. (2013), 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com