You are here

Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Examining The Integrity and Necessity of The Life Studies Based on Teachers’ Views

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.759
Abstract (2. Language): 
With the new regulation of 4+4+4, which has started to be applied within the framework of 12-year compulsory education in Turkey, while the Social Studies course including natural, physical and social sciences continues to be taught in the third grade, the Sciences course has recently been added to the curriculum. This regulation has brought along some changes in the subject integrity and content of the Social Studies course and led to some arguments with regard to the necessity of this lesson. This is a descriptive study aiming to put forth the class teachers’ opinions regarding the necessity and integrity of the Social Studies course. The study can also be considered a qualitative case study as one case related to a specific teacher group in a school is analyzed thoroughly. The study group consists of eleven class teachers working at a public school in Arnavutköy district of Istanbul. As a data collection tool, group interview method has been used. Themes have been obtained through content analysis method used in the analysis of the data obtained through the focus group interview, and direct quotations have been given in the research findings by calculating the coder reliability rate. During the interviews carried out with the participants, most of the interviewed teachers have emphasized the necessity of the Social Studies course, but they have also touched upon some problems regarding the integrity of the course, mentioning that it is not enough to introduce their social environments to students and preparing them for the real life.
Abstract (Original Language): 
12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında uygulanmaya başlanan 4+4+4 düzenlemesiyle 3. sınıfta doğa, fen ve sosyal bilimleri kapsayan bir içerikle oluşturulan “Hayat Bilgisi” dersi okutulmaya devam ederken “Fen Bilimleri” dersi de programa yerleştirilmiştir. Bu düzenleme hayat bilgisi dersinin konu bütünlüğü ve içeriğinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiş ve bu dersin gerekliliği ile ilgili tartışmalara da neden olmuştur. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinin gerekliliği ve bütünlüğüne ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Aynı zamanda bu çalışmada bir okuldaki belli bir öğretmen grubuyla ilgili tek bir durum derinlemesine incelendiğinden nitel bir durum çalışması olarak nitelendirilebilir. Çalışma grubunu İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesindeki bir devlet okulunda görev yapan 11 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmeleri ile elde edilen verilerin analizinde kullanılacak olan içerik analizi yöntemi ile temalara ulaşılmış ve her tema için kodlama güvenirliği oranı hesaplanarak araştırma bulgularında doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelere dayalı olarak,; görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin çoğu hayat bilgisi dersinin gerekli olduğunu vurgulamış ancak öğrencileri sosyal çevrelerini tanıtmada, yaşama hazırlamada yeterli bulmadıklarını belirterek; dersin bütünlüğü ile ilgili problemlere değinmişlerdir.
476
492

REFERENCES

References: 

Ada, S. ve Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Akınoğlu, O. (2004). Hayat Bilgisi öğretimi. C. Öztürk (Ed.). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (ss.
2-11). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Aybek, B. ve Aslan, S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 3. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41),
883-894.
Baysal, Z. N. (2006). Hayat Bilgisi: toplumsal ve doğal yaşama bütüncül bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Hayat
Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 2-17). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat Bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi, Kuramsal
Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
Ekici, G. ve Ilgın Bilici, H. (2017). İlkokul öğrencilerinin “yuva” kavramına ilişkin bilişsel yapıları: hayat
bilgisi dersinde nitel bir analiz örneği. Journal of Computer and Education Research, 5 (9), 1-30.
Güleryüz, H. (2013). Hayat Bilgisi programları ve öğretimi. Ankara: Tarcan Matbaacılık.
Gültekin, M., ve Kılıç, Z. (2015). Hayat Bilgisi dersinin sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersleri bakımından
işlevselliği incelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (İjocis), 4(8), 85-98.
Güven, S. (2010). 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleri ve bütüncül yaklaşım. Z. N. Baysal (Ed.)
Hayat Bilgisi Öğretimi içinde (ss. 31-48). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Kabapınar, Y. (2007). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Maya Yayıncılık.
MEB, (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programı, Tarih: 01.02.2013, Sayı: 117.
MEB, (2014a), 19. Milli Eğitim Şurası, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
MEB, (2014b). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (26 Temmuz 2014 tarih ve
29072 sayılı).
MEB, (2015). 1.2. ve 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programı (Taslak). Ankara: Talim Terbiye Kurumu.
MEB, (2017). 1.2. ve 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programı (Taslak). Ankara: Talim Terbiye Kurumu.
Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analsis: An expandedsourcebook. Sage.
Patton, M. Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: Sage.
Z. Nurdan BAYSAL, Özlem TEZCAN, Burcu DEMİRBAŞ NEMLİ
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 30, 476-492
492
Şahin, M. (2017). Social Studies Curricula in Turkey Historical Evolution. European Journal of Education
Studies. 3(2), 48-64.
Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data (3rd Ed.). London: Sage.
Sönmez, V. (2005). Hayat Bilgisi öğretimi ve sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tay, B., ve Baş, M. (2015). 2009 ve 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının
Karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374.
Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu
sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 89-94.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com