You are here

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tercihlerini Etkileyen Etmenler İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Determination the Relationship between Science Teaching Candidates’ The Factors that Affecting of Selecting Profession and Attitudes towards Teaching Professions

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1825

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the relationship between the factories that effects of selecting profession of science teaching candidates and their attitude towards professions. In this study, correlative survey method which is one of the methods of quantitative research design was used. Sample of study comprise of 306 elementary science teaching candidates who study science teaching department in Siirt University and Nine September University 2014-2015 academic year. A three-part questionnaire was used as a data collection tool. To analyze the results, aritmetic mean, standart deviation as descriptive statistics and t-testi, pearson moment correlation coefficient, regression analysis techiques were applied. As a results of the research, is to determine that there is a significant positive relationship between my own talents (r=,554; p<.05), I receive information though media (r=,393; p<.05), the place and value of teaching profession in society (r=,213; p<,05) elementary science teaching candidates’ factors that affecting of profession choice and attitudes towards professions. In addition, results are discussed with respect to improving sciences teaching candidates’ factors that effects of selecting profession and attitudes towards teaching professions
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki tercihlerinde etkili olan etmenler ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışma olup araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında Türkiye’de yer alan iki Devlet Üniversitenin (Dokuz Eylül Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 306 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının mesleki tercihlerinde etkili olan etmenlerden kendi yeteneğim (r=,55; p<.05), medya aracılığıyla edindiğim bilgiler (r=,39; p<.05), öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri ve değeri (r=,21; p<,05) ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine gelmeden önce öğretmenlik mesleği ile ilgili kendi yeteneklerinin farkında olması öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumların geliştirmesnde önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca yapılan araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki tercihlerinde etkili olan etmenler ile mesleğe yönelik tutumlarının geliştirilmesi tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 266-271.
Anılan, B. ve Anılan, H. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme
Nedenleri ve Gelecek Beklentisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.3(3), 51-64.
Atav, E. Ve Altunoğlu, B. D. (2013). Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2), 283-297.
Atlı, A. (2016). Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinin Yetenek, İlgi ve Mesleki Değerlerine Göre
İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi, 17(1), 555-573.
Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme
Motivasyonları Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD). 4 (1), 25-43.
Bowlby, J. (1982). Attachment And Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books
Boz, Y. ve Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri, Kastamonu
Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 83–97.
Buldur, S. ve Bursal, M. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri
ve Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik
Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 9(1), 81–107.
Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle
ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
Bursal, M. ve Buldur, S. (2016). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine
Yönelik Beklentileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
16(2), 351-376.
Büten, N.T. ve Özaydın, T.E. (2013). Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliliği ve Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlardaki Değişimler. Eğitim ve Bilim, 38(169), 109-125.
Çermik, H., Doğan, B. ve Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini
Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 201-212.
Demirel, Ö. (2003). Eğitim Sözlüğü Ankara: Pegem Yayınları
Demirtaş, D., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Öğretmenlik
Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.
Eret-Orhan., E. ve Ok, A. (2014). Öğretmenlik Programlarını Kimler Tercih Ediyor? Adayların Giriş
Özellikleri ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 75–92.
Hacıömeroğlu, G. ve Şahin, Taşkın, Ş.Ç. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih
Sebepleri, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye ss.250.
Karadağ, R. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Öğretmenlik
Mesleğini Tercih Nedenleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 44-66.
Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul. Evrim Yayınevi.
Kılcan, B., Keçe, M., Çepni, O. ve Kılınç, A.Ç. (2014). Prospective Teachers’ Reasons For Choosing Teaching
as A Profession. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 69-80.
Kıran, B., ve Taşkıran, E. G. (2015). Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Meslek
Tercihine Etki Eden Faktörler. Marmara Pharmaceutical of Journal (19),159-167,
Kıyak, S. (2006). Genel Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yaparken Temel Aldığı Kriterler. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkut-Owen, F., Kepir, D.D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm
Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (3), 135-151.
Köroğlu, Ö. (2014). Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm Rehberliği
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
19(2), 137-157.
Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği Ve Danışmalığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın. S. 6.
Pehlivan, Z. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlarının Analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141.
Polat, S. (2014). Bir mMesleğe/İşe Sahip Olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin
Öğretmenlik Mesleğine Yönelme Nedenleri. Journal of Human Sciences, 11(1), 128-144.
Mustafa KAHYAOĞLU & Halit KIRIKTAŞ
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 32, 818-826.
826
Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin
Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Özbek, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik Ve
Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-
159.
Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 221-232.
Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. ve Memiş, A.D. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini
Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler. İlköğretim Online Dergisi, 9(3), 910-921.
Şahin, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmen İstihdamı ve Mesleki Geleceklerine İlişkin Görüşleri. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1167-1184.
Sara, P. ve Kocabaş, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliğini Tercih Nedenleri ve Aldıkları
Eğitimle İlgili Görüşleri. Turkish International Journal of Special Education And Guidance & Counceling, 1(2),
8-17.
Sezek, F., Zorlu, Y. ve Zorlu, F. (2015). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin İlgi Alanlarının Tespiti ve Bu
İlgileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1).
Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim ve Bilim. 34, 151, 140-155.
TDK (2016). Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 20.05.2016).
Tuzcuoğlu, S. (1994). Meslek Seçimi ve Önemi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6, 265-280.
Yanıkkerem E, Altıparmak S, ve Karadeniz G. (2004).Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik
Saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu Örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi. 7(2): 60-67.
Yeşilyaprak, B. (1995). Mesleki gelişim kuramları üzerine bir eleştirel değerlendirme. Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Dergisi, 2(6), 43-49.
Yılmaz, N. ve Doğan, N. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihlerini Etkileyen
Faktörler: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1),
405-421.
Vurucu, F. (2010). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler,
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com