You are here

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dile Yönelik Kaygı ve Başarıları Arasındaki İlişkiler

Relations Between Foreign Language Anxiety and Achievement of Foreign Language Preparatory Students

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1869

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to evaluate the students’ views, receiving foreign language preparation education, in terms of course anxiety. The study was conducted according to the descriptive survey modal. In the study, a Scale Bearing English Course anxiety developed by Horwitz ,Horwitz and Cope(1986) and its validity and reliability analysis tested and adapted by Gürsu (2011) was used. In this survey, the sample was not chosen, and data collection was gathered from all prep school participants present in their classes at the time of the research data collecting instruments were carried out. According to the statistical analysis of research’s findings, when foreign language course anxiety in class, and its sub-dimensions of speaking anxiety in foreign language class and its complete scale was put into consideration in terms of genders, a significant difference was identified in favor of women. Non-significant correlations were observed in students’ academic achievement score related to reading writing and main course elements in terms of Speaking with Foreigners Anxiety. Anxiety was again determined in this research that had important influence as variables on learning and teaching processes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin yabancı dil ders kaygısına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışması Gürsu (2011) tarafından yapılan İngilizce Dersine Yönelik Kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçimi yoluna gidilmemiş, veri toplama araçlarının uygulandığı dönemde sınıflarında hazır bulunan bütün öğrenciler çalışmaya katılmışlardır. Araştırma sonucunda yabancı dil ders kaygısına yönelik görüşlerin cinsiyete göre ölçeğin yabancı dil ders kaygısı, dil dersinde konuşma kaygısı alt boyutları ve ölçeğin tamamı açısından kadın öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Yabancılarla Konuşma Kaygısı açısından ise yazma, okuma ve main course akademik başarı puanları ile düşük, anlamlı olmayan ilişkiler gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aida, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope’s construct of foreign language anxiety: The
case of students of Japanese. Modern Language Journal, 78, 155-167.
Aksoy, M. (2012).Yabancı Dil ÖğrenimindeKaygı, Utangaçlık, Strateji ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki,
Unpublished Doctoral Dissertation.Ankara University, Institude of Social Sciences.
Arnaiz, P. & Guillên, F. (2012). Foreign language anxiety in a Spanish University setting: Interpewrsonal
differences. Revista de Psicodidactica, 17(1), 5-26.
Arnold, J., & Brown, H.D. (1999).A map of the terrain.In J. Arnold (Ed.), Affect in Language Learning (pp. 1-
24).Cambridge University Press.
Aydemir, O. (2011). A Study On The Changes In The Foreign Language Anxiety levels Experienced By The Students Of
The Preparatory School At Gazi University Durıng An Academıc Year, Unpublished Master’s Thesis, Gazi
University, Institude of Educational Sciences.
Aydın, Y. (2016). Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının farklı değişkenler açısından incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri
nabilim Dalı.
Batumlu, D.Z. & Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencilerinin
yabancı dil kaygıları ve ingilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
Baş, G. (2014). Lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısı: Nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 36, 101-119.
Başaran, İ.E. (2005). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve ortam. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. Longman: New York.
Burgucu, A. (2011). The Role of Motivation, Attitude and Anxiety in Learning English as a Foreign Language.
Unpublished Master’s Thesis, KafkasUniversity, Institude of Social Sciences.
Murat TUNCER & Mehmet TEMUR
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 32, 905-912.
911
Chan, D. Y. & Wu, G. (2004). A study of foreign language anxiety of EFL elementary school students in
Taipei county. Journal of National Taipei Teachers College, 17(2), 287-320.
Çakıcı, D. (2015). Öğretmen adaylarının yabancı dil kaygısı. International Journal of Languages’ Education and
Training (UDES 2015), 495-507.
Demirdaş, Ö. & Bozdoğan, D. (2013).Foreign Language Anxiety and Performance of Language Learners in
Preparatory Classes, Turkish Journal of Education, 2(3), 4-13.
Demirdaş, Ö. (2012). Foreign Language Anxiety and Performance of Language Students in Turkısh Unıversıty Preparatory
Classes, Unpublished Master’sThesis. Abant İzzet Baysal University, Institude of Educational Sciences.
Desai, M., S. & Thomas C, Richards. (1998). Computer anxiety, training and education: a meta analysis. Journal
of Information Systems Education, 9(1 & 2): 49-54
Doğan, Y. & Tuncer, M. (2016). Examination of Foreign Language Classroom Anxiety and Achievement in
Foreign Language in Turkish University Students in Terms of Various Variables. Journal of Education
and Training Studies, 4(5), 18-29.
Doğan, A. (2008). Lise öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Dil Dergisi, 139, 48-
67.
Dörnyei, Z. (2012). ThePsychology of Second Language Acquisition. Oxford UniversityPress, UK.
Dörnyei, Z. (2005) Thepsychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Ehrman, M.E., Leaver, B.L., & Oxford, R.L. (2003). A brief overview of individual differences in second
language learning, System, 31, 313–330.
Er, S.S. (2011). Anadolu Liselerine Devam Eden Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarında Yabancı Dile Yönelik Kaygı ve
İnançlarının Etkisinin İncelenmesi, Unpublished Doctoral Dissertation. Ankara University Institude of
Science.
Ergün, E. (2011). An Investıgatıon into the Relatıonshıp between Emotional Intelligence Skills and Foreign Language
Anxiety of Students at a Private Unıversıty, Unpublished Master’s Thesis. OrtaDoğuTeknikUniversity.
Fer, S. (2009). Öğretim Tasarımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
French, C. ve Richards, A. (1990).The Relationship between handedness, anxiety and questionnaire response
patterns.British Journal of Psychology. 81, 57-62.
Ganschow, L., Sparks, R.L., Anderson, R., Javorsky, J., Skinner, S., & Patton.J. (1994).Differences in language
performance among high-, average-, and lowanxious college foreign language learners.The Modern
Language Journal, 78(1), pp. 41-55.
Gliner, J.A., Morgan, G.A. & Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi
bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Gülözer, A. (2010). Farklı Test Formatları ile Ölçülen Yabancı Dil Başarısının; Öğrencilerin Tutumları, Kaygı Düzeyleri ve
Öğrenme Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Gürsu, F. (2011). The Turkish Equivalence, Validity, and Reliability Study of the Foreign Language Classroom Anxiety
Scale, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
Horwitz, E.K. (2001). Language Anxiety and Achievement.Annual Review of Applied Linguistics, 21: 112-126.
Horwitz, E.K, Horwitz, M.B., & Cope, J.A. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language
Journal, 70, 125-132.
Huang, J. (2012). Overcoming Foreign Language Classroom Anxiety. Nova Science Publishers, Inc.: New
York.
Karabey, M. (2011).Foreign Language Classroom Anxiety of Preparatory Class Students at Atatürk Unıversıty,
Unpublished Master’s Thesis. Atatürk University Institude of Social Sciences.
Karaca, M. (2012).Foreign Language Anxiety in Receptive Language Skills in ELT Classrooms at NecmettinErbakan
University, Institude of Educational Sciences.Necmettin Erbakan University Institude of Educational
Sciences
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, M. (2007).The Sources And Relatıons Of Foreıgn Language Lıstenıng Anxıety Wıth Respect To Text Type And
Learner Varıables: A Case Study At Gazıantep Unıversıty, Institude of Educational Sciences. Gaziantep
University Institude of Social Sciences.
Kitano, K. (2001). Anxiety in the college Japanese language classroom.The Modern Language Journal, 85 (4), 517-
566.
Köroğlu, H. (2010). Turkısh Elt Students’ Readıng Anxıety And Theır Strategıes Use, Unpublished Master’s Thesis.
KafkasUniversityInstitude of Social Sciences.
Kunt, N. (1997). Anxiety and beliefs about language learning: A study of Turkish-speaking university students
learning English in North Cyprus. Applied Psycholinguistics, 20, 217–239.
Murat TUNCER & Mehmet TEMUR
Year/Yıl 2017, Issue/Sayı 32, 905-912.
912
Landström, P. (2015). Foreign language anxiety among chinese senior middle school students: A case Study.
Englis III Degree Project, Karlstads Universitet Department of Language, Literature and Intercultural
Studies.
MacIntyre, P. & Gregersen, T. (2012). Affect: The Role of Language Anxiety and Other Emotions in
Language Learning. Mercer, S.,Ryan, S. & Williams, M. (Eds.). Psychologyfor Language Learning.
Palgra and Macmillan, 103-116.
Neil, A., Bourdeau, D., Kitchen, K. & Massiah, L.J. (2011). Anxiety disorders: An information guide.
https://www.camh.ca/en/.../anxiety_guide_en.pdf
Nyikos, M. (1990). Sex Related Differences in Adult Language Learning: Socilization and Memory Factors.
The Modern Language Journal Vol,74-3, 273-286.
Öner, G. & Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Yabancı Dil
Kaygısı.Gaziantep ÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi, 6 (2), 144-155.
Özdemir, E. (2013). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Kaynakları,
YayınlanmamışYüksekLisansTezi. GaziÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Ankara.
Özütürk, G. & Hürsen, Ç. (2012).Determination of English Language Learning Anxiety in EFL
Classrooms.3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012),
Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 1899-1907.
Öztürk, G. (2012). Foreıgn Language Speakıng Anxıety And Learner Motıvaton: A Case Study at a Turkısh State
Unıversıty, Unpublished Master’s Thesis.
Phillips, E.M. (1992). The effects of language anxiety on students’ oral test performance and attitudes.The
Modern Language Journal, 76(1), 14-26.
Proulx, P. (1991). Anxiety in language learning: Recognition and prevention. Canadian Journal of Native
Education, 18, 53-64.
Sağlamel, H. (2009). An Experimental Study on the Role of Creative Drama in Alleviating Language Anxiety in Speaking
Classes with Reference to Teachers’ and Learners’ Perceptions of Language Anxiety, , Unpublished Master’s Thesis.
Karadeniz Teknik University Institude of Social Sciences.
Saito, Y, Horwitz, E. K., & Garza, T.J. (1999).Foreign language reading anxiety.Modern Language Journal, 83,
202-218.
Sarıgül, H. (2000). Trait Anxiety or Foreign Language Anxiety and their Effects on Learners’ Foreign Language Proficiency
and Achievement.Unpublished Master’s Thesis, BoğaziçiUniversityInstitude of Scial Sciences.
Seven, M.A. & Engin, A.O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
12(2), 189-212.
Shabani, M.B. (2012). Levels and Sources of Language Anxiety and Fear of Negative Evaluation among
Iranian EFL Learners, Theory and Practice in Language Studies, 2(11), 2378-2383.
Taşpınar, M. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.
Trylong, V.L. (1987). Aptitude, Attitudes, and Anxiety: A Study of Their Relationships to Achievement in the Foreign
Language Classroom, Unpublished Doctorate Dissertation, Purdue University, USA.
Tuncer, M. & Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik özyeterlikleri
arasındaki ilişki. Journal of Language and Literature Education, 14, 153-167.
Tuncer, M. ve Doğan, Y. (2015a). Effect of foreign language classroom anxiety on Turkish university
students’ academic achievement in foreign language learning. Journal of Education and Training Studies,
3(6), 14-19.
Wang, J.R. (2011). Foreign Language Classroom Anxiety and English Academic Performance Among Medical University
Students in Taiwan, Unpublished Doctorate Dissertation. La Sierra University, The Faculty of School of
Education.
Wang, T. (2010).Speaking Anxiety: More of a Function of Personality than Language Achievement.Chinese
Journal of Applied Linguistics, 33 (5), 95-109.
Yıldırım, S. (2007). Yabancı dil kaygısı: Dinleme ve konuşma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 9(3), 178-206.
Yılmaz, D. & Maden, S.S. (2016). Dil öğrenim sürecinde Almanca öğretmen adaylarının kaygı tutumlarına
ilişkin bir araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 201-211.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com