You are here

Çeşitli Değişkenler Açısından İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Durumları

Listening Comprehension Levels of Grade Seven Students in Terms of Various Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine listening comprehension level of grade seven students and the effects of various variables on listening comprehension . For this purpose, after 2001 students attending grade seven of twenty primary schools different from each other in terms of socio-economic aspects, located in province centers of seven provinces from seven geographic regions of Turkey listened to two different texts recorded in studio environment, two different success tests were administered. At the end of the study it has been discovered that the listening comprehension level of students of grade seven is low or under the desired level, that they understood better the texts written in story-telling style than the texts written in biography style, that there are differences in listening comprehension on provinces basis, that liking Turkish course, number of books read, the income level of the family, pre-school education and democratic atmosphere at home all have effect on listening comprehension. In addition, it has also been determined that the gender is not significant in listening comprehension. At the end of the study, it has been concluded that selection of wrong texts for teaching listening skill can be considered as an obstacle for listening just like not liking Turkish course, not reading books, parents’ or teacher’s failure to listen the children as required etc., and therefore various recommendations have been given.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlamadaki durumlarını ve çeşitli değişkenlerin dinlediğini anlamandaki etkisini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye’nin yedi coğrafî bölgesindeki yedi il merkezinin sosyo ekonomik açıdan birbirinden farklı yirmi bir ilköğretim okulunda yedinci sınıfta öğrenimlerine devam eden 2001 öğrenciye, stüdyo ortamında seslendirilmiş olan iki ayrı metin dinlettirildikten sonra, iki farklı başarı testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama durumlarının düşük düzeyde olduğu veya istenen seviyede olmadığı, öğrencilerin hikâye türünde yazılmış metni biyografi türündeki metinden dinleyerek daha iyi anladıkları, dinlediğini anlamada iller arasında farklılıklar bulunduğu, Türkçe dersini sevmenin, okunan kitap sayısının, ailenin gelir düzeyinin, okul öncesi eğitimin ve evde demokratik bir ortam olmasının dinlediğini anlamada etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, ayrıca, dinlediğini anlamada cinsiyet değişkeni ile ilgili bir anlamlılığın olmadığı da tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda dinleme eğitiminde yanlış tür seçiminin, Türkçe dersini sevmemenin, kitap okumamanın, ebeveynin veya öğretmenin çocuğu yeterince dinlememesinin vb. bir dinleme engeli olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılarak çeşitli önerilere yer verilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aiken, LR. (1994). Psychological Testing and Assessment. Boston: Allyn and Bacon.
Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Akyol, H. ( 2008). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök
Yayıncılık.
Arı, G. (2006). Dinleme/İzleme Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Türkçe
Öğretimi. Ankara: Pegema Yayınları.
Arslan, A. (2009). Okul Öncesi Eğitimi Almış ve Almamış İlköğretim İkinci Sınıf
Öğrencilerinin Anlama Eğitimindeki Farklılıklar, Ekev Akademi Dergisi, 40:1-12.
Ateş, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile
Türkçe Dersine Karşı Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
Aydın, G. ve Şahin, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme
Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 2(9): 454.
Ayvaşık, HB. (2000). Kaygı Duyarlığı İndeksi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk
Psikoloji Dergisi, 15(46):43-57. Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin
Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
Beaverson, G. (1999). Listen For Success, Career World, 28(2):20-22.
Brown, KL ve Diğerleri (1981). Teachıng, Speakıng and Lıstenıng Skılls in The Elementary
and Secondary School. Massachusetts State Department of Education, Boston. ED 234
440. Http://Www.Eric.Ed.Gov/PDFS/ED234440.Pdf adresinden 04.01.2012 tarihinde
edinilmiştir.
Buğra, T. (1969). Hikâyeler. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
Cihangir, Z. (2004). Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme Becerisi Eğitiminin
Dinleme Becerisine Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2):237-251.
Condrill, J ve Bough, B. (2000). 101 İletişim Yolu. Çeviren: Aslı Şahin, İstanbul: Beyaz
Yayınları.
Demirel, Ö ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi.
Ankara: Pegama Yayıncılık.
Doğan, Y. (2011). Dinleme Eğitimi. Ankara: Pegem Akedemi Yayınları.
Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme
Çalışmaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
Doğan, Y. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede
Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2):261-286.
Funk, HD ve Funk, GD. (1989). Guidelines for Developing Listening Skills, The Reading
Teacher, 42(9):660. Http://Www.Jstor.Org/Pss/20200270 adresinden 05.01.2012
tarihinde edinilmiştir.
Hagevik, S. (1999). Just Listening, Journal of Environmental Healt, 62(1):46-47.
Http://Ygskatsayi.Blogcu.Com/İl-İl-Lys-Siralamasi/8530549, E.T.:25.12.2011.
Hyslop, N. B. ve Tone B. (1989). Listening: Are We Teaching It, and If So, How?. Business
Communication Quarterly, 52:45-46, (ERIC Document No: 295132),
Arslan, A. (2013). Çeşitli Değişkenler Açısından İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Durumları. Dil
ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 61-81.
81
Http://Www.Ericdigests.Org/Pre-928/Listening.Htm adresinden 06.01.2012 tarihinde
edinilmiştir.
İşcan, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 2005 Türkçe Dersi Öğretim
Programındaki Anlam Bilgisi İle İlgili Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre
İncelenmesi (Erzurum Örneklemi). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum.
İşeri, K ve Yılmaz, İ. (1988). Dinleme Edimine İlişkin Etkinliklerin Değerlendirilmesi, Dil
Dergisi, 139:22.
Iwankovitsch, R. (2001). The Importance of Listening, Language Arts, Journal of Michigan,
17(2):5.
İzin, N. (2006). Dil Becerilerinin Gelişiminde Öz Güven. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı,
Ankara.
Johnson, KO. (1951). The Effect of Classroom Training Upon Listening Comprehension, the
Journal of Comminication, 1:58.
Karadüz, A. (2010). Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin
Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29(2): 39-55.
Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Lundsteen, SW. (1971). Listening İt’s Impact On Reading and the Other Language Arts.
USA: National Council of Teachers of English.
Http://Www.Eric.Ed.Gov/PDFS/ED078420.Pdf adresinden 25.01.2011 tarihinde
edinilmiştir.
Mead, NA ve Rubin DL. (1985). Assessing Listening and Speaking Skills. ERIC Digest, ED
263626.
Http://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Http://Www.Ericdigests.
Org/Pre-923/Speaking.Htm adresinden 04.01.2012 tarihinde edinilmiştir.
Osada, N. (2004). Listening Comprehension Research: A Brief Review of The Past Thirty
Years, Dialogue, 3:53-66.
Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
Pearson, PD ve Fielding, L (1983). Instructional İmplications of Listening Comprehension
Research. University of Illinois at Urbana-Champaign, Center for the Study of
Reading. USA. Http://Www.Eric.Ed.Gov/PDFS/ED227464.Pdf adresinden 06.01.2012
tarihinde edinilmiştir.
Sever, S., Kaya, Z ve Aslan C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İstanbul: Morpa
Yayınları.
Temur, T. (2010). Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların Üniversite
Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Beceri Düzeyine Etkisi, Selçuk Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29:303-319.
Topaloğlu, Ç. (2006). Bolu İli Merkez İlçesinde Sosyoekonomik Yönden Farklı Düzeylerde
Bulunan 8. Sınıf Öğrencilerinin Dil Becerilerini Kazanma Düzeyi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe
Eğitimi Bölümü, Bolu.
Umagan, S. (2007). Dinleme Eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe
Öğretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Winn, DD. (1988). Developing Listening Skills as a Part of the Curriculum, Reading
Teacher, 42(2):144. Http://Www.Jstor.Org/Pss/20200040 adresinden 03.01.2012
tarihinde elde edilmiştir.
Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com