You are here

"BETER" SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMI

A DIFFERENT USAGE OF "BETER"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Adverbs of quantity being a kind of adverbs display quantity of an adjective, an adverb or of an action/occurrence. They reinforce these words in terms of quantity. They provide responses for questions such as how much/many or to what extent. A different usage of beter is the focus of the present article. Beter means 'worse' or Very bad' in Turkish. Such kind of usage of the word will be put forward with examples from Afyonkarahisar and surrounding provinces. Accordingly, the usage of beter as an adverb of quantity must be included in the Turkish Dictionary of TDK as a main entry. It must also be included in adverbs of quantity sections of Turkish grammars.
Abstract (Original Language): 
Zarfların çeşitlerinden biri olan azlık çokluk zarfları, bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren ve ne kadar? ne derece? sorularını karşılayan miktar ve derece bildiren zarflardır. Bu yazıda beter sözcüğünün farklı bir kullanımı işlenecektir. Çalışmada 'beter' sözcüğünün, tıpkı 'çok, pek, fazla' gibi, azlık çokluk zarfı olarak kullanımına değinilecektir. Beter'in bu özelliği de Afyonkarahisar, ilçeleri ve civar illerdeki örneklerle ortaya konulacaktır. Böylece Afyonkarahisar ve civarında 'çok, pek, fazla' manalarında kullanılan 'beter' sözcüğüne gerek TDK Türkçe Sözlük madde başı anlamlandırma çalışmalarında gerekse Türk Gramerinde önem arz eden Zarflar konusu işlenirken azlık çokluk zarfları türünde yer verilmesi amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

EQ CAMPBELL Lyle, Historical Linguistics, Edinburg University Press, 1998.
ffl KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2007.
EQ SARI Mustafa, "Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması", Türkoloji, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği Yayınları, No:1, Ankara 2000, s. 227¬242.
ffl SARI Mustafa, Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, TDK Yayınları, Ankara 2008.
ffl SEV Gülsel, Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı, TDK
Yayınları, Ankara 2001.
EQ SOLMAZ Erhan, Bolvadin, Çay ve Çobanlar Ağzı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2007.
EQ TİETZE Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, Birinci Cilt: A-E, Simurg Yayınları, İstanbul 2002.
ffl http://tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul
EQ http://tdkterim.gov.tr/atasoz/
EQ http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=beter

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com