You are here

KIŞ GÜNLÜĞÜ: PAUL AUSTER’İN OTOBİYOGRAFİSİNDE BEDENİN FENOMENOLOJİSİ VE BEDENSEL ALGI SORUNU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The literary expression of the body in autobiography brings forth several problematic issues related to narrative politics and style. Insight is gained about themes like mind-body interaction, mental representation of sense experience, experience of space, and Iother relationship through the narrator’s manner of representing his body in the autobiographical text. The narrative style will also gain its form according to the textual function of the body and it will be fashioned so as to be able to convey bodily experiences. In this context, the autobiographer, as an embodied subject, depicts his body as a tool for cognition and reminiscence. This is an effort to organize personal life experiences around the human body, which is the common corporeal substructure of all human beings, and it aims toreach a concrete mode of narration. This study is going to investigate the focus on the body in Paul Auster’s Winter Journal, which is a second-person narrative, in its effect on the abovementioned themes and narrative style. How the depictions of bodily experiences and perceptions in Auster’s autobiography locate the subject in its relation to itself and to the external world is also going to be examined. In addition, the way this depiction of the body represents the autobiographical subject will be assessed with reference to Baruch Spinoza’s rationalism and Maurice Merleau-Ponty’s phenomenological analysis, both of which are intended towards overcoming Cartesian body-mind dualism.
Abstract (Original Language): 
Yaşamın maddi kaynağı olan bedenin otobiyografi yazınında ifade bulması anlatı politikası ve üslubuna dair bir dizi sorunsalı beraberinde getirir. Zihin-beden etkileşimi, duyu deneyimlerinin zihindeki temsili, mekân deneyimi ve ben-öteki ilişkisi benzeri izlekler otobiyografi anlatıcısının metinde kendi bedenini temsil etme biçimine göre içerik kazanır. Anlatının üslubu da bedenin metindeki işlevine göre biçimlenerek bedeni ve onun deneyimlerini taşır hale gelecektir. Bu bakımdan bedene sahip bir özne olan otobiyografi yazarının bedenini bir bilme ve hatırlama aracı olarak resmetmesi somut bir anlatım elde etmek amacıyla yaşam deneyimlerini tüm öznelerin ortak maddi altyapısı olan beden etrafında örgütlemeye ilişkin bir çabadır. Bu çalışma, ikinci tekil şahıs anlatısı olan, Paul Auster’in Kış Günlüğü adlı otobiyografisinde bedenin odak noktasına yerleşmesini sözü edilen temalara ve anlatı üslubuna etkisi çerçevesinde ele alacaktır. Auster’in otobiyografisinde bedensel deneyim ve algıların betimlenmesinin özneyi hem kendisi hem de dış dünya ile ilişkisi içinde nasıl konumlandırdığı irdelenecektir. Bununla birlikte, bu betimleme üslubunun özneyi temsil edişi değerlendirilirken Kartezyen ruh-beden düalizmini aşmaya yönelik düşünceler olan Baruch Spinoza’nın rasyonalizminden ve Maurice Merleau- Ponty’nin fenomenolojisinden faydalanılacaktır.
35
60

REFERENCES

References: 

Auster, P. (2012). Kış Günlüğü. İstanbul: Can.
Gürsoy, K. (2007) Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş. Ankara: Lotus.
Husserl, E. (2003). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. H. Tepe (Çev. Ve Giriş). Ankara: Bilim
ve Sanat
Küçükalp, K. ( Yazar ve Ed.). (2010). Husserl. İstanbul: Say.
Lloyd, G. (1996). Philosophy Guidebook to Spinoza and the Ethics. London: Routledge.
Merleau-Ponty, M. (2005). Phenomenology of Perception. C. Smith (Çev.). Routledge. (Ekitap).
(İlk Baskı 1962).
Merleau-Ponty, M. (2010). Algılanan Dünya. Ö. Aygün (Çev.). İstanbul: Metis. (İlk Baskı
1948).
Smith, S. Watson, J. (2001). Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life
Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Spinoza, B. (2009). Etika. H. Z. Ülken. (Çev.). Ankara: Dost.
Tepe, H. (Çev.). (2003). Giriş. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. H. Tepe (Çev. Ve Giriş).
Ankara: Bilim ve Sanat
Waldenfels, B. (2010). Fenomenolojiye Giriş. M. Keskin (Çev.). İstanbul: Avesta.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com