You are here

BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ FARKLILIKLARIN BAYAN TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the women who live in the central districts within Mersin whether have different nourishment culture and have different behaviours to purchase foodstuffs or not. For this aim, a field survey has been conducted as a pilot study on women. The hypothesis of this study were tested with the help of t-test by using the data obtained from the survey. At the end of the research it has been concluded that, there are important differences among the groups on the cooking traditional meals, the frequency of cooking traditional meals and cooking the traditional meals of Mersin.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Mersin'in merkez ilçelerinde yaşayan ve farklı beslenme kültürüne sahip olan bayanların gıda ürünleri satın alma davranışlarının da farklı olup-olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiş, 800 bayan ile yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak anketler yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri, Bağımsız iki grup t-testi yardımı ile test edilmiştir. Gruplar arasında geleneksel yemekleri pişirme, geleneksel yemekleri pişirme sıklığı değişkenleri açılarından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bayan tüketicilerin gıda ürünleri alışverişi yaptıkları mekanlar ve en çok satın aldıkları gıda maddeleri açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, Remzi.; Recai COŞKUN; Serkan BAYRAKTAROĞLU; Engin YILDIRIM (2004), Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.
BAYTOK, Ahmet, EMREN, Ahmet, GÜREL, Nurdan, DALKIRANOĞLU,
Asuman, GÜNEY, Hatice ve Hümeyra TÖRE (2001), Afyonkarahisar Mutfağı, Yayın No:10, Ankara: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yayınları.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener(2002) Sosyal Bilimler için Veri Analizi Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÇAKIROĞLU, Pınar ve Yalçın SARGIN (2004), "Küreselleşmenin Gıda Tüketimine Etkisi", Standard, yıl:43,sayı:510,41-45.
ENGEL, James F.;
Roge
r D. BLACKWELL ve Paul W. MINIARD (2000), Consumer Behavior, 8th Edition, USA: The Dryden Press.
ERDOĞAN, İrfan; Korkmaz ALEMDAR(2005), Popüler Kültür ve İletişim, İkinci Baskı, Ankara: Erk Yayınevi.
KURTULUŞ, Kemal (2004), Pazarlama Araştırmaları, Yedinci Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
LOUDON, David L., Albert J.DELLA BITTA (2003), Consumer Behavior:
Concepts and Applications, 8th Edition, Singapore: Mc Graw-Hill International Edition.
MARSHALL, David W. (1995), Food Choice and the Consumer, London: Chapman&Hall Inc.
McCRACKEN, Grant (1986), "Culture and Consumption: A Theoretiral Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Good", Journal of Consumer Research, Vol:13, June, 71¬84.
NAKİP, Mahir(2003), Pazarlama Araştımaları, Ankara: Seçkin Yayınevi.
144
Beslenme
Kültürü ve Bayan Tüketiciler
ODABAŞI,Yavuz, BARIŞ, Gülfidan (2002), Tüketici Davranışı, 3. Baskı,
İstanbul: MediaCat Kitapları.
ÖZTOP, Hülya, BABAOĞUL, Müberra (2004), "Sosyo-Ekonomik Değişimler
ve
Tüketi
m Eğilimine Etkisi", Standard, Yıl:43, Sayı:511, 71-78.
SEKARAN, Uma.
(2003)
, Research Methods for Business:A Skill Building Approach, Fourth Edition, New York: John Wiley&Sons Inc.
SÜRÜCÜOĞLU, Metin S., AKMAN, Mehmet (1998), "Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Değişim Nedenleri", Standard, Yıl:37,
Sayı:439, 42-53.
YILMAZ, Hüseyin (1999), "Toplumsal Kültür Farklılıklarının Uluslar Arası
Pazarlama Uygulamalarına Etkileri", Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı:75, 38-42. www.die.gov.tr/nuts/82de.xls.
YÜKSELEN, C.(2003), Pazarlama Araştırmaları, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com