You are here

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi

Strategic Planning Process And It's Importance For Organizations

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As a result of globalization and competition has gained in importance in all areas of strategic planning concepts. Unfortunately, strategic planning is a part of large enterprises in many countries; most of small enterprises do not have any strategic plan. Strategic planning is very important to minimize the uncertainty of future and to provide sustainable competitive advantages. In this study, strategic planning process and its importance fort he organizations are discussed.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı önem kazanmıştır. Ne yazık ki birçok ülkede stratejik planlama büyük işletmelerin bir parçasıdır ve küçük işletmelerin çoğunun stratejik bir planı yoktur. Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, stratejik planlama süreci ve bunun örgütler açısından önemi tartışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Acar, E. (2007): ' Yarı Resmi Bir Örgütte Stratejik Planlama Uygulaması: Aydın Ticaret Odası Örneği', Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Aktan, C.C. (2008): "Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama", ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yayını, 22 (4): 4-21.
Bayraktar, B. B., Yıldız, A. K. (2007): 'Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği,' Bilgi Dünyası, 8(2): 280-296.
Cebecioğlu, C. (2006): 'SWOT Analizi ve Bir İşletme Üzerine Uygulama,' Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
Çiğdem, T. (2007): 'Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama," Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Dinler, A. M. (2009): 'Stratejik Yönetim Sürecinde Vizyon ve Misyon', PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), 5 (2): ss.1-8.
85
Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:25, Sayı:1, Yıl:2010, ss.69-88.
DPT (2003): Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara.
DPT (2006): Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, Ankara.
Doğan, S.,Hatipoğlu, C. (2009): 'Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Vizyon Açıklamasının İşletmenin Performansına Etkisine İlişkin Bir Araştırma,' Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2): 81-99.
Eren, E. (2000): 'İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası,' Beta Basım Yayım, Genişletilmiş 5.Baskı, İstanbul.
Freeman J. (2008): 'Management Tip: Co-op Boards Demonstrate Leadership Through Strategic Planning Process,' Rural Cooperatives, 24-25.
Gözlükaya,
T
. (2007): 'Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri,' Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Güçlü, N. (2003): 'Stratejik Yönetim," G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23 (2): 61-85.
Gürer, H. (2006): 'Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler,' Sayıştay Dergisi, 63: 91-105.
Heathfield, S. M.
(2010)
: 'Build a Strategic Framework: Mission Statement, Vision,Values,"
http://humanresources.about.com/cs/strategicplanning1/a/strategicplan.htm, Erişim Tarihi:01-05-2010.
Kevser, M. (2007): 'Stratejik Planlama ve KOBİ'lerdeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma," Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Kılıç, M., Erkan, V. (2006): 'Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yöntemi Yaklaşımı Bir Arada Olabilir Mi?' Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2 77-93.
Kiraz, M. (2007): 'Örgütlerde Stratejik Planlama Sisteminin Oluşturulması ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Bir Uygulama,' Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Koçel, T. (1993): İşletme Yöneticiliği, 4. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
86
Demir-Yılmaz
/ Stratejik Planlama.
Kök, B. (2006): 'İnsan Kaynakları Yönetim İşlevlerinin Stratejik Planlaması ve TCDD İşletmesine Yönelik Bir Model Önerisi,' Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Küçük,
F
. (2009): ' Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Açısından Örgütte Uygulanan İnsan Kaynakları Uygulamaları,' e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (2): 142-153.
Küçüksüleymanoğlu,
R
. (2008): 'Stratejik Planlama Süreci,' Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 403-412.
McCaskill, K.
(2003)
: 'Vision, Mission, Goals and Objectives...Oh My! 'http://www.umext.maine.edu/onlinepubs/PDFpubs/6107.pdf, ss1-4.
Mucuk, İ. (1998): Modern İşletmecilik, 9.Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Narinoğlu, A. (2006): 'Yerel İdarelerde Stratejik Planlama Modeli,' Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Puıu, C., Stancıu, M., Sirbu, M. (2009): 'Understanding The Strategic Planning Process," Revista Academıeı Fortelor Terestre, 1 (53): 68-73.
Özberk Y. (2007): 'Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci,' Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özçam, E. (2007): 'Büyük İşletmelerde Stratejik Planlama ve Konuya İlişkin Bir Araştırma,' Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Öztop, S. (2007): 'Stratejik Planlamanın Belediyelere Uygulanması,' Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Sütçü, O. (2008): 'Stratejik Liderlik,' Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Şahin, A. (2006): 'Kilim İşletmelerinde SWOT Analizi, Uşak ve Eşme Uygulaması,' Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Uçar, D., Doğru, A.Ö. (2005): 'CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri,'TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 1 Nisan.
87
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:25, Sayı:1, Yıl:2010, ss.69-88.
Ülgen, H., Mirze, S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul.
Ülgen, H., Mirze, S.K. (2006): İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, İstanbul.
Young, R. D. (2009): 'Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector,'
http://www.ipspr.sc.edu/publication/Perspectives%20on%20Strategic%20Plann ing.pdf, Erişim Tarihi: 30-04-2010, pp.1-28.
Tengilimoğlu D., Atilla A., Bektaş M. (2008): İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 1. Basım, Ankara.
TEPAV (2007): İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme,
Ankara.
http://www.tepav.org.tr/tur/index.php?type=event&title=Y&cid=279 Erişim Tarihi: 02/05/2010.
Zuckerman, A. M.
(2000)
: 'Creating a Vision for the Twenty-Fifty Century Healthcare Organization,' Journal of Healthcare Management, 45 (5): 294-306.
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_90.htm, Erişim Tarihi: 02/05/2010.
http://www.smallbusinessnotes.com/planning/mission.html, Erişim Tarihi: 30/04/2010.
http://www.quickmba.com/strategy/swot/, Erişim Tarihi:03-05-2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com