You are here

Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi

Computer Selection For A Company With Electre And Fuzzy AHP Methods

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to propose an approach based on ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite) and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to help decision making in companies. In this approach the weights of the criteria are determined with FAHP method since classical AHP can not take into consideration the subjectivity and uncertainty in the decision making process. And then ELECTRE method is used for ranking the alternatives. In the application section, computer selection problem of a company is given in order to illustrate the feasibility of the proposed approach.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, işletmelerde karar vermeye yardımcı olmak için ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemlerinin bir arada kullanılmasına dayanan bir yaklaşım sunmaktır. Bu yaklaşımda, klasik AHP yönteminin karar vericilerin sübjektif yargılarını ele almada yetersiz olmasından dolayı kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde, BAHP yönteminden yararlanılmaktadır. Daha sonra alternatiflerin sıralanmasında ELECTRE yöntemi kullanılmaktadır. Uygulama bölümünde ise sunulan bu yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermek için bir işletmede dizüstü bilgisayar seçim problemi ele alınmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BAYKAL, Nazife ve Timur BEYAN (2004), Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
BÜYÜKÖZKAN, Gülçin, KAHRAMAN Cengiz ve Da RUAN
(2004)
, "A Fuzzy Multi-Criteria Decision Approach for Software Development Strategy Selection", International Journal of General Systems, 33(2-3), 259-280.
CHANG, Da-Yong (1996), "Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP", European Journal of Operational Research, 95 (3), 649-655.
DENG, Hepu (1999), "Multicriteria Analysis with Fuzzy Pairwise Comparison", International Journal of Approximate Reasoning, 21, 215-231.
ERTUĞRUL, İrfan ve
Nilse
n KARAKAŞOĞLU (2007a), "Comparison of Fuzzy AHP and the Fuzzy TOPSIS Methods for Facility Location Selection", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Original Article, DOI: 10.2007/s00170-007-1249-8.
ERTUĞRUL, İrfan
v
e Nilsen KARAKAŞOĞLU (2007b), "Performance
Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods", Expert Systems with Applications, doi: 10.1016/j.eswa.2007.10.014.
40
Ertuğrul-Karakaşoğlu /Electre ve Bulanık...
ERTUĞRUL, İrfan (2007), "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bir
Tekstil İşletmesinde Makine Seçim Problemine Uygulanması", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 171-192.
GAL Tomas ve Thomas HANNE (2006), "Nonessential Objectives within Network Approaches for MCDM", European Journal of Operational Research 168, 584-592.
KAHRAMAN, Cengiz, CEBECİ, Ufuk ve Ziya ULUKAN (2003), "Multi-
Criteria Supplier Selection Using Fuzzy AHP" Logistics Information
Management, 16 (6), 382-394.
MENTEŞ, Ayhan (2000), Manevra ve Sevk Sistemi Seçiminde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
ROY, Bernard (1971), "Problems and Methods with Multiple Objective Functions", Mathematical Programming, 1, 239-266.
SAATY, Thomas L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, Newyork:
McGraw-Hill.
SONER, Selin ve Semih ÖNÜT (2006), "Multi-Criteria Supplier Selection:
An ELECTRE-AHP Application", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 110-120.
VAHIDOV, Rustam ve Fei JI (2005), "A Diversity-Based Method for
Infrequent Purchase Decision Support in e-commerce", Electronic Commerce Research and Applications, 4, 143-158.
ZADEH, Lotfi A. (1965), "Fuzzy Sets", Information and Control, 8, 338¬353.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com