You are here

Demografik Özelliklerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Alt Boyutları İle İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

The Relations With Demographic Factors And Subdimensions of Organizational Citizenship Behaviors : A Study in Banking Sectors

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been made to make clear what are the effects of demographic characteristics on workers’ organizational citizenship behaviors in service business. In this study organizational citizenship behavior was analysed with its subdimenisonals. There are 5 subdimensions as they are, alturism, conscientiousness, courtesy, civic virtue and sportsmanship. To the results of analyses, there are relations between gender, marital status, kids, hierarchical situation in organization, working organization and total organizational citizenship behavior. And also there are relations between these demographic variables and subdimensionals of organizational citizenship behaviors.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma bankacılık sektöründe çalışan bireylerin demografik özelliklerinin, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına etkisini ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları ile birlikte incelenmiştir. Söz konusu alt boyutlar, özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere 5 tanedir. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, medeni durum, sahip olunana çocuk sayısı, hiyerarşik konum ve çalışılan kurum ile hem genel örgütsel vatandaşlık davranışı arasında hem de örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır.
181-204

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ACQUAAH, M., (2004) , “Organizational Citizenship Behaviors and
Human Resources Management Practies: An Integration Of Theoretical
Constructs And Suggestions for Measuring the Human Factor”, Review of
Human Factor, Vol. 10, 118.-151.
ACKFELDT, A. L., L. V. COOTE, (2005), A Study of Organizational
Citizenship Behaviour in A Retail Setting. Journal of Business Research (58):
151-159.
ALLİSON, B.J. vd. (2001). Student Classroom and Career Success: The
Role of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Educational for
Business. 76 (5), 282-294.
Özyer-Orhan-Orhan/Demografik Özelliklerin…
202
ALZATE-WİLCHES, G. (2009). ‘’The Relationship between Rewards and
Recognition, Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviour, and
Customer Satisfaction.‘’ Phd Thesis in Management Sciences. Waterloo,
Ontario, Canada.
ANG, S., L. VAN DYNE,, T. M. BEGLEY (2003). The Employment
Relationships of Foreign Workers Versus Local Employees: A Field Study
Organizational Justice, Job Satisfaction, Perfomance and OCB. Journal of
Organizational Behaviours, 24: 561-583.
ARSLANTAŞ, C., I. PEKDEMİR (2007), Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye
Yönelik Görgül Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1:
261 – 286.
BELL, S. J., B. MENGUC (2002). "The employee-organization
relationship, organizational citizenship behaviors, and superior service quality."
Journal of Retailing 78(2): 131-146.
BETTENCOURT, L. A. (2004). "Change-oriented organizational
citizenship behaviors: the direct and moderating influence of goal orientation."
Journal of Retailing 80(3): 165-180.
BETTENCOURT, L. A., S. W. BROWN, et al. (2005). "Customer-oriented
boundary-spanning behaviors: Test of a social exchange model of antecedents."
Journal of Retailing 81(2): 141-157.
BLAKELY, G. L., M. C. ANDREWS, J. FULLER (2003) “Are
Chameleons Good Citizens? A Longitudinal Study of the Relationship Between
Self Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Business
and Psychology, Vol.18, No:2, pp.131-144.
FİNKELSTEİN, M. A., L. A. PENNER (2004). “Predicting Organizational
Citizenship Behavior: Integrating The Functional And Role Identity
Approaches”. Social Behavior And Personality, 32(4), 383-398.
GOODMAN, S. A., D. J. SVYANTEK (1999). “Person-Organization Fit
And Contextual Performance: Do Shared Values Matter.” Journal Of
Vocational Behavior, (55), 254-275.
HAMPTON, G. M., D. L. HAMPTON (2004). "Relationship of
professionalism, rewards, market orientation and job satisfaction among
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.181-204.
203
medical professionals - The case of Certified Nurse-Midwives." Journal of
Business Research 57(9): 1042-1053.
KARASAR, N. (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemi (Kavramlar-İlkeler-
Teknikler). (On sekizinci Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KELEŞ, Y., E. PELİT (2009). Otel İşletmesi İş görenlerinin Örgütsel
Vatandaşlık davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir
Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2009, Cilt 5, Sayı 2,
24-45.
KONOVSKY, M.A., D. W. ORGAN (1996). Dispositional and Contextual
Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of
Organizational Behavior, 17, 253-266.
KÖSE, S., B. KARTAL, N. KAYALI (2003), Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle ilişkisi Üzerine Bir Araştırma, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, s. 1-19.
MACKENZİE, S. B., P. M. PODSAKOFF, et al. (1999). "Do citizenship
behaviors matter more for managers than for salespeople?" Journal of the
Academy of Marketing Science 27(4): 396-410.
ORGAN, D. W. (1997). "Organizational citizenship behavior: It's construct
clean-up time." Human Performance 10(2): 85-97.
ORGAN, D. W. (1988) ‘’Organizational Citizenship Behavior: The Good
Soldier Syndrome’’, Lexington Books, Lexington - Massachusetts.
ORGAN, D.W., K. RYAN (1995). A Meta-Analytic Review of Attitudinal
and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior. Personel
Psychology, 48, 775-802.
ÖZASLAN, B. Ö., A. B. ACAR, A. C. ACAR (2009). Duygusal Zeka ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Dergisi-Yönetim , 2009; 20(64):98-111.
ÖZDEVECİOĞLU, M. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları
Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran
2003, ss. 117-135.
Özyer-Orhan-Orhan/Demografik Özelliklerin…
204
PAYNE, S. C., S. S. WEBBER (2006). "Effects of service provider
attitudes and employment status on citizenship behaviors and customers'
attitudes and loyalty behavior." Journal of Applied Psychology 91(2): 365-378.
PODSAKOFF, P.M., S. B. MAC KENZİE (1994). Organizational
Citizenship Behaviors and Sales Unit Effectiveness, Journal of Marketing
Research, 31, 351-363.
PODSAKOFF, P. M., S. B. MACKENZİE, J. B. PAİNE, D. G.
BACHRACH (2000). “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical
Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future
Research” Journal of Management, 26 (3), 513-563.
SOMECH, A., A. DRACH-ZAHAVY (2004). “Exploring Organizational
Citizenship Behaviour From An Organizational Perspective: The Relationship
Between Organizational Learning And Organizational Citizenship Behaviour”.
Journal Of Occupational And Organizational Psychology, (77), 281-298.
SÖKMEN, A., Y. BOYLU (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi? Otel İşletmeleri Açısından Bir
Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(1):147 –
163.
ŞEŞEN, H. (2010). Kontrol odağı, genel öz yeterlik, iş tatmini ve örgütsel
adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Ankara’da bulunan
kamu kurumlarında bir araştırma. H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 2010, s. 195-220
YEŞİLTAŞ, M., Y. KELEŞ (2009). İş görenlerin Eğitim Düzeyleri Ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik
Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 /
2 (2009). 17 – 40.
WAGNER, S. L., M. C. RUSH (2000). “Altruistic Organizational
Citizenship Behavior: Context, Disposition, And Age”. The Journal Of Social
Psychology, 140(3), 379-391.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com