You are here

Yeni Muhasebe Düzeninde Mali Kâr Hesaplamaları

Taxable Income Calculations In New Accountancy Order

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As in the past, the new accountancy understanding and order, formulated by the framework of Turkish Financial Reporting Standarts(TFRS), imposed by 6102 numbered Turkish Code of Commerce and will be implemented as of 01 January 2013, will also contain some revenues and expenses that do not match with current tax laws. As TFRS aims to show the real economic, financial structure and realistic book income of the entities, how taxable income can be derived depends on the differentiation between TFRS and tax laws. Article explains how TFRS and tax laws differ from each other and what should be add or deduct from the book income to find the taxable income.
Abstract (Original Language): 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öngördüğü ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde biçimlenen yeni muhasebe anlayış ve düzenimizde, geçmişte olduğu gibi mevcut vergi yasalarımızla uyuşmayan gelir ve gider unsurlarını içermektedir. TFRS, işletmelerin gerçek anlamda ekonomik, finansal yapısını ortaya çıkarmayı ve gerçekçi Ticari Kârı hesaplamayı amaçlarken, Mali Kârın nasıl hesaplanacağı TFRS ile vergi yasalarının nerelerde ayrıştığına bağlıdır. Makale, TFRS ile vergi yasalarının hangi unsurlarda birbirinden uzaklaştığını ve Mali Kârı hesaplamak için nelerin Ticari Kâra eklenmesi ya da indirilmesi gerektiğini anlatmaktadır.
159-179

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akbulut, A. vd. (2011), Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş, Ankara :
TÜRMOB Yayınları-414, Fersa Matbaacılık
Akgüç, Ö. (2011), Mali Tablolar Analizi, İstanbul : Arayış Basım ve
Yayıncılık.
Akgün, A.İ. (2009), « Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından
Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Şerefiyenin İncelenmesi », Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18)/2, 1-34.
Altuncu, H. ve Z. Kütük (2006), Vergi Muhasebesi, Ankara: Şafak
Matbaacılık.
Civan, M. (2008), TMS-12 Gelir Vergileri Standardı Uygulama Rehberi,
Ankara : TESMER Yayın No :82, Siyasal Kitabevi.
Çonkar, K., N.Gökçe ve T.F.Tellioğlu (2007), « TMS 23 Kapsamında
Borçlanma Maliyetinin Boyutları », Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36), 71-
84.
Balcı/Yeni Muhasebe…
178
Dinç, E. (2007), « Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir
Vergileri (TMS 12) Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi », Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı : 28, Ocak-
Haziran, 21-48.
Esen, M. (2009), « Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları
Çerçevesinde Şüpheli Alacakların İncelenmesi », Mali Çözüm, Sayı : 94, 127-
153.
Göğüş, E.H.S. (2010), «Ertelenmiş Vergi ve Muhasebeleştirilmesi », Mali
Çözüm, Eylül-Ekim, 13-29.
Karakaya, M. (2010), « KOBİ’lerin Küresel Ekonomik İklime Uyumunda
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları », Ankara Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirleri Odası (ASMMMO) VII.Muhasebe Uygulamaları ve Vergi
Mevzuatı Sempozyumu (MUVMS), Mart, 79-99.
Örten, R., H.Kavan ve A.Karapınar (2010), TMS-TFRS, Ankara : Gazi
Kitabevi.
Özkan, A. (2009), « TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş
Vergiler ve Muhasebe Uygulamaları », Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı :32, Ocak-Haziran, 97-112.
Pamukçu, F. (2010), « Maddi Duran Varlıklarda Amortisman
Uygulamasının Türkiye Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı
Açısından Karşılaştırılması », Muhasebe ve Denetime Bakış, Ekim, 67-84.
Şimşek, A. ve S.Özkök (2005), Vergi Muhasebesi, Ankara : Oluş
Yayıncılık.
TMSK (2010), Türkiye Muhasebe Standartları: TMS/TFRS, Ankara: Fersa
Matbaası.
Tuna, S. (2010), Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları, İstanbul: Türkmen
Kitabevi.
Türker, İ. (2010), « IAS/TMS 2 Stoklar Standardına ve Türk Vergi
Sistemine Göre Stokları Değerleme », Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak,
105-120.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21784.html
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-5.htm
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.159-179.
179
http://www.kgk.gov.tr/kategori/son-halleriyle-standartlar-129-108.html
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmevzuat.basbakanlik.gov.tr%2FMe
tin.Aspx%3FMevzuatKod%3D1.4.213%26MevzuatIliski%3D0%26sourceXml
Search%3D&ei=z3FDUIbnJJCPswbkpYCYBg&usg=AFQjCNHPCtlqssbHsGhFH6Cx7wse9K4UA

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com