You are here

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği

Analytic Network Process Method and the Applicability in Combi Selection Problem

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
People face with the problems of making decision in daily life. While some decisions are so simple; most of them require making analysis because of the interactions between the influencial on factors the decision. In this manner, the concept of multi criteria decision making is emerged. Analytic Network Process (ANP) is one of the multi criteria decision making method. The ANP is a general form of AHP and expresses as network by identifying relations between parts and directions. In this study, ithas been emphasized on the ANP method which is a multi criteria decion making and on the selection prolem of combi boilers developed for burning natural gas and also becoming common day by day in Denizli where the natural gas was introduced in 2006.However,the selection problem of combi releted to customer satisfaction has beenstudied to modelise with the ANP method and it has been tried to be found the weights of criteria inculuding the selection problem.
Abstract (Original Language): 
Günlük yaşamda insanlar, karar verme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Verilmek zorunda olunan bir kısım kararlar oldukça basit iken; büyük bir kısmı, verilen kararı etkileyen faktörler arasında etkileşimler nedeniyle analiz yapmayı gerektirmektedir. Bu durumda çok kriterli karar verme kavramı ortaya çıkmıştır. Analitik Ağ Süreci (AAS), çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. AAS, Analitik Hiyerarşi Sürecinin daha genel biçimi olup bileşenler arasındaki ilişkileri ve yönleri tanımlayarak bir serim şeklinde ifade etmektedir. Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemi olan AAS yöntemi ile ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan doğalgaz yakmak üzere geliştirilmiş olan kombi kat kaloriferlerinin 2006 yılında doğalgaz ile tanışan Denizli ilindeki seçim problemi üzerinde durulacaktır. Bu anlamda müşteri memnuniyeti ile çok yakından ilgili olan kombi seçimi problemi, AAS yöntemi ile modellenmeye çalışılacak ve seçim modeline giren kriterlerin ağırlıkları bulunmaya çalışılacaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AGARWAL, Ashish, SHANKAR, Ravi R. ve M.K. TIWARI (2006),
Modeling The Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An ANPBased
Approach, European Journal of Operational Research, 173 (1), 211–225.
CHENG, Eddie W.L. ve LI, Heng (2004), Contractor Selection Using The
Analytic Network Process. Construction Management and Economics, 22,
1021–1032.
CHUNG, Shu-Hsing, LEE, Amy H. I. ve PEARN, W.L. (2005), Analytic
Network Process (ANP) Approach For Product Mix Planning in Semiconductor
Fabricator, International Journal of Production Economics , 96, 15–36.
DAĞDEVİREN, Metin, DÖNMEZ, Nilay ve Mustafa, KURT (2006), Bir
İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarimi Ve
Uygulamasi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 21(2), 247-255.
DAĞDEVİREN, Metin, ERASLAN, Ergün ve Mustafa, KURT (2005),
Çalışanların Toplam İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model
Ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 20(4), 517-525.
ERDOĞMUS, Şenol, ARAS, Haydar ve Eylem, KOÇ (2006), Evaluation of
Alternative Fuels For Residential Heating In Turkey Using Analytic Network
Process (ANP) with Group Decision-Making, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 10, 269–279.
ERTUĞRUL, İrfan (2003), İşyeri Düzen Tasarımına Bir Analitik Hiyerarşi
Yaklaşımı, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara: Gazi
Üniversitesi.
ERTUĞRUL, İrfan ve AYTAÇ, Esra (2007), Öğrencilerin Üniversite
Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanabilirliği: Pamukkale
Üniversitesi Örneği. 27. Ulusal Yöneylem araştırması Sempozyumu Bildirisi,
İzmir.
FELEK, Sevgi, YULUĞKURAL, Yıldız ve Zerrin, ALADAĞ (2006),
Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve ANP
Yöntemlerinin Kıyaslaması, Makina Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği
Dergisi, 18 (1), 6-22.
HAKTANIRLAR, Berna (2005), Determination of the Appropriate Energy
Policy for Turkey, Energy , 30, 1146–1161.
Ertuğrul-Aytaç/Analitik Ağ Süreci…
92
KAHRAMAN, Cengiz, Ertay TİJEN ve Gülçin BÜYÜKÖZKAN (2006), A
Fuzzy Optimization Model For QFD Planning Process Using Analytic Network
Approach, European Journal of Operational Research, 171, 390–411.
NIEMIRA, Michael P ve SAATY, Thomas L. (2004), An Analytic Network
Process Model for Financial-Crisis Forecasting, International Journal of
Forecasting, 20, 573–587.
PARTOVI, Fariborz Y. ve CORREDOIRA, Rafael A. (2002), Quality
Function Deployment for The Good of Soccer. European Journal of
Operational Research, 137, 642–656.
SAATY, Thomas L. (1980), Analytic Hierarcial Process. McGrow-Hill:
New York.
SAATY, Thomas L. (2007), Time Dependent Decision-Making; Dynamic
Priorities In The Ahp/Anp: Generalizing From Points To Functions And From
Real To Complex Variables. Mathematical and Computer Modelling, 46 (7-8),
860-891.
SARKIS, Joseph, SUNDARRAJ, R.P. (2002), Hub Location At Digital
Equipment Corporation: A Comprehensive Analysis of Qualitative And
Quantitative Factors, European Journal of Operational Research, 137, 336–
347.
ÜSTÜN, Özden, SAĞIR ÖZDEMİR, Müjgan ve Ezgi, AKTAR
DEMİRTAŞ (2005), Kıbrıs Sorunu Çözüm Önerilerini Değerlendirmede
Analitik Serim Süreci Yaklaşımı, Makina Mühendisleri Odası Endüstri
Mühendisliği Dergisi, 16(4), 2-13.
WEY, Wang-Ming ve WU, Kuei-Yang (2007), Using ANP Priorities with
Goal Programming in Resource Allocation in Transportation, Mathematical and
Computer Modelling, 46, 985–1000.
YURDAKUL, Mustafa (2004), AHP as a Strategic Decision-Making Tool
To Justify Machine Tool Selection, Journal of Materials Processing
Technology, 146, 365–376.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com