You are here

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Supplier Selection within the Process of Analytical Hierarchy in a Business

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Supplier selection is one of the most critical activities in today's competitive business world. Selecting the supplier is a very difficult task to carry out. For determining the best supplier selection while assessing all the cases to choose the best approach, the Analytical Hierarchy Process (AHP) is used. AHP is a method used for systematic comparison, evaluation and selection of the options via determining the strengths and weaknesses of options. In this study, AHP method was utilized in the supplier selection and Expert Choice 11.5 was used while utilizing AHP method. The suppliers' superiorities were determined by Expert Choice and they were compared systematically.
Abstract (Original Language): 
Tedarikçi seçimi, günümüz rekabetçi iş dünyasında en kritik faaliyetlerden biridir. Bir tedarikçi seçiminde en iyi olanı seçmek zor bir iştir. En iyi tedarikçi seçiminin belirlenmesi için çok amaçlı karar verme tekniklerinden birisi olan ve alternatif tedarikçiler değerlendirilerek bütün durumlar içinden en iyi olanı seçebilen Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), tedarikçi seçiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. AHS, seçim aşamasında seçeneklerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada, bir işletmenin tedarikçi seçiminde AHS yönteminden yararlanılmış ve AHS yönteminin kullanılmasında Expert Choice 11.5 programı kullanılmıştır. Expert Choice ile tedarikçilerin üstünlükleri belirlenmiştir ve sistematik olarak karşılaştırılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ADA, E., KAZANÇOĞLU, Y., ARACIOĞLU, B., (2005), “Stratejik
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik
Süreç ile Gerçekleştirilmesi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 605-611.
DE BOER L., LABRO, E., MORLACCHI, P., (2001), “A Review Of
Methods Supporting Supplier Selection”, European Journal of Purchasing
and Supply Management, 7, 75-89.
DAĞDEVİREN, M., ERASLAN, E., KOÇ, M., DİZDAR, N.E., (2005),
“Tedarikçi Seçim Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir
Yaklaşım”, Teknoloji, 8 (2), 115-122.
ELLRAM, L.M., (1995), “Total Cost of Ownership: An Analysis Approach
for Purchasing” International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management, 25 (8), 4-23.
EROL, İ., (2003), “Toplam Kalite Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim
Yaklaşımlarının Satın Alma İşlevi ile İlişkilendirilmesi Bütünsel Bir
Yaklaşım Önerisi ve Örnek Olay Analizi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi,
15 (4), 2-18.
GHODSYPOUR, S.H., O’BRIEN, C., (1996), “A Decision Support System
for Supplier Selection Using An Integrated Analytic Hierarchy Process And
Linear Programming”, International Journal of Production Economics, 56-
57, 199-212.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231
229
GÜLEŞ, H.K., PAKSOY T., BÜLBÜL, H., ÖZCEYLAN, E., (2009),
Tedarik Zinciri Yönetimi-Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon,
Ankara.
HANDFIELD, R., WALTON, S.V., SROUFE R., MELNYK, S.A., (2002),
“Applying Environmental Criteria to Supplier Assesment: A Study in the
Application of the Analytical Hierarchy Process”, European Journal of
Operational Research, 141, 70-87.
HO, W., XU, X., DEY, P.K., (2010), “Multi-Criteria Decision Making
Approaches For Supplier Evaluation and Selection: A Literature Review”,
European Journal of Operational Research, 202, 16-24.
KAĞNICIOĞLU, C.H., (2007), Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi
Seçimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
AL KAMAL, M., AL HARBİ, S., (2001), “Application of the AHP in
Project Management”, International Journal of Project Management, 19,
19-27.
LEE, E.K., HA, S., KİM, S.K., (2001), “Supplier Selection and
Manegement System Considering Relationship in Supply Chain
Management”, IEEE Transactions on Engineering Mangement, 48 (3), 307-
318.
ÖZDEMİR, A.İ., (2009), “Gri İlişkisel Analiz ile Çok Kriterli Tedarikçi
Seçimi: Otomativ Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi, 38 (2), 147-156.
ÖZDEMİR, A., (2007), “Tedarikçi Seçiminde Karar Modelleri ve Bir
Uygulama Denemesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir,
Kezban KAPAR
230
ÖZDEMİR, A., (2010), “Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim
Probleminin Ele Alınması ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Çözümlenmesi”,
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 12 (1), 55-84.
ÖZDEMİR SAĞIR, M., (2002), “Bir İşletme Analitik Hiyerarşi Süreci
Kullanılarak Performans Değerleme Sistemi Tasarımı”, Endüstri
Mühendisliği Dergisi, 13 (2), 2-11.
ÖZYÖRÜK, B., ÖZCAN, E.C., (2005), “Otomotiv Sektöründe Tedarikçi
Seçimine Etki Eden Faktörler ve Tedarikçi Seçimi”, V. Ulusal Üretim
Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 625-629.
PAKSOY, T., (2010), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimi,
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notları”.
http://www.turanpaksoy.com/dersnotlari/tedarik4.pdf
PARTOVI, F.Y., (1994), “Determining What to Bechmark: An Analytic
Hierarchy Process Approach”, International Journal of Operation &
Production Management, 14 (6), 25-39.
SAAT, M., (2000), “Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım Analitik
Hiyerarşi Yöntemi”, Gazi Üniveristesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 149-162.
SAATY, T.L., (1980), The Analytic Hierarchy Process, USA, McGraw Hill.
SAATY, T.L., (1990-a), “An Exposition of The AHP in Reply to The Paper
Remarks on The Analytic Hierarchy Process”, Management Science, 36 (3),
259-268.
SAATY, T.L., (1986), “Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy
Process”, Management Science, 32 (7), 841-855.
SAATY, T.L., (1990-b), “How to make a decision: The Analytic Hierarchy
Process”, European Journal of Operational Research, 48 (1) , 9-26.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231
231
TAHRİRİ, F., OSMAN, M.R., ALİ, A., MOHD R., ESFANDİARY A.,
(2008), “AHP Aproach for Supplier Evaluation and Selection in A Steel
Manufacturing Company”, Journal of Industrial Engineering and
Management, 1 (2), 54-76.
TÜRER, S., AYVAZ B., BAYRAKTAR D., BOLAT B., (2008), “Tedarikçi
Değerlendirme Süreci İçin Yapılan Sinir Ağı Yaklaşımı: Gıda Sektöründe
Bir Uygulama”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20 (2), 31-40.
XİA, W., WU, Z., (2007), “Supplier Selection with Multiple Criteria in
Volume Discount Environments”, Omega, 35 (5), 494-505.
WİND, Y., SAATY, T.L., (1980), “Marketing Applications of Analytic
Hierarchy Process”, Management Science, 26 (7), 641-658.
YANG, B., WU, Y., YİN, M., (2008), “Supplier Selection Modeling and
Anallysis Based on Polychromatic Sets, IFIP International Federation for
Information Processing”, Research and Practical Issues of Enterprise
Information Systems II, 1481-1485.
YOUSSEF, A.M., ZAİRİ M., MOHANTY, B., (1996), “Supplier Selection
in an Advanced Manufacturing Technology Environment An Optimization
Model” Bencmarking for Quality Management & Technology, 3 (4),. 60-72.
YÜKSEL, H., (2004), “Tedarik Zincirleri İçin Performans Ölçüm
Sistemlerinin Tasarımı”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11 (1), 143-154.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com