You are here

DOĞU GENİŞLEMESİ IŞIĞINDA AB YAPISAL FONLARI VE MALİ YARDIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF STRUCTURAL FUNDS AND FINANCIAL ASSISTANCE OF THE EU IN VIEW OF EASTERN ENLARGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the main instruments used by the EU in providing economic and social cohesion within its borders and conducting relations with the rest of the world, is financial support. This study presents a general evaluation of structural funds within the EU and its financial assistance to its outside world. The study focuses on the 2004 enlargement, which is the most profound phase of Eastern enlargement, and on the 2000-2006 budget period which corresponds to this accession phase.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliği’nin Avrupa içinde ekonomik ve sosyal uyumu sağlamada ve yakın çevresi başta olmak üzere dünyanın geri kalanıyla ilişki yürütmede kullandığı en önemli araçlardan biri mali yardımlardır. Bu çalışma, AB içine yönelik yapısal fonlar ile AB dışına yönelik mali yardımların genel bir değerlendirmesini sunmaktadır. Çalışma, AB’nin katılım öncesi ve sonrasında mali desteğe yönelik yaklaşımını en çok etkileyen konu olarak Doğu genişlemesinin en büyük aşaması olan 2004 genişlemesine ve katılım dönemini kapsayan 2000-2006 bütçe dönemine ağırlık vermektedir.

REFERENCES

References: 

Ciechanowski, Ludovic (2005). The Enlargement Process: Shaping EU
Cooperation and Development Policies. NewropMag, 19.10.2005.
İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, http://newropeansmagazine.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=285
0&Itemid=84
Commission of the European Communities (2004a). Communication from
The Commission to the Council and the European Parliament on
the Instruments for External Assistance Under the Future Financial
Perspective 2007-2013. 29.9.2004. İndirilme Tarihi: 21 Kasım
2005,http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/docume
nt/com04_626_en.pdf
Commission of the European Communities (2004b). Proposal for a
Council Regulation Establishing an Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA). 29.9.2004. İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005,
http://europe.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0627en01
.pdf.
Çalt, Gökhan (2005). Bölgeselleşme ve Avrupa Birliği’nin bir Aracı Olarak
Bölge Kalkınma Ajansları. İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005,
www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/05gokhancalt.pdf
Çelik, Ahmet Erhan (2005). 26 Eyaletli Türkiye Projesi Türkiye’den Önce
AKP’yi Böldü. Tempo, 48/938, 25 Kasım 2005.
European Commission (2005a). Financial Assistance. İndirilme Tarihi: 20
Kasım 2005,
http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm
European Commission (2005b). Regional Policy. İndirilme Tarihi: 20
Kasım 2005, http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_
en.htm
European Commission (2005c). The Asia-Europe Meeting (ASEM).
İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, http://europa.eu.int/
comm/external_relations/asem/asem_process/index_process.htm
European Commission (2005d). The Euro - Mediterranean Partnership.
İndirilme Tarihi: 21 Kasım 2005, http://europa.eu.int/comm/
external_relations/euromed/meda.htm
Doğu Genişlemesi Işığında AB Yapısal Fonları ve Mali Yardımlarının
Değerlendirilmesi
61
European Commission (2005e). The European Neighborhood Policy.
İndirilme Tarihi: 25 Kasım 2005,
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm
European Commission (2005f). The EU’s Relations with Eastern Europe
and Central Asia. İndirilme Tarihi: 21 Kasım 2005, http://europa.
eu.int/comm/external_ relations/ceeca/tacis/
European Commission (2005g). The EU's Relations with Latin America.
İndirilme Tarihi: 25 Kasım 2005, http://europa.eu.int/
comm/external_relations/la/
European Commission (2009). The European Commission and EU Policy
towards South East Europe. İndirilme Tarihi: 20 Aralık 2013,
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/gen/ecrole.ht
m
European Commission (2011). Cohesion Policy: Frequently Asked
Questions. İndirilme Tarihi: 20 Aralık 2013,
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/faq/q8/index_en.htm
European Commission (2012a). EU Regional Policy: an Overview.
İndirilme Tarihi: 20 Aralık 2013,
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/presentations/inde
x_en.cfm
European Commission (2012b). NUTS - Nomenclature of Territorial Units
for Statistics. İndirilme Tarihi: 20 Aralık 2013,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomencl
ature/introduction
European Commission (2012c). The Common Agricultural Policy: A
Partnership between Europe and Farmers. İndirilme Tarihi: 20
Aralık 2013, http://ec.europa.eu/agriculture/capoverview/
2012_en.pdf
European Commission (2013). Cohesion Policy 2014-2020. İndirilme
Tarihi: 20 Aralık 2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/
what/future/eligibility/index_en.cfm
European Commission (2014). Three Objectives. İndirilme Tarihi: 20 Şubat
2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/how/index_en.cfm#2
European Commission and the World Bank (2005). Economic
Reconstruction and Development in South East Europe. İndirilme
Tarihi: 20 Kasım 2005, http://www.seerecon.org/gen/ecrole.htm
European Union (2004). Cohesion Policy 2007: the Watershed:
Legislative Proposals by the European Commission for the Reform
of Cohesion Policy (2007–13 period). Factsheet 2004. İndirilme
Sevgi Çilingir
62
Tarihi: 20 Kasım 2005, europa.eu.int/comm/regional_policy/
sources/docgener/informat/reg2007_en.pdf
European Union (2007a). Phare Programme. İndirilme Tarihi: 20 Eylül
2013, http://europa.eu/ legislation_summaries/enlargement/
2004_and_2007_enlargement/e50004_en.htm
European Union (2007b). The CARDS Programme (2000-2006). İndirilme
Tarihi: 20 Aralık 2013,
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balk
ans/r18002_en.htm
European Union (2013a). Economic, Social and Territorial Cohesion.
İndirilme Tarihi: 25 Eylül 2013,
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/economic_social_
cohesion_en.htm
European Union (2013b). Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED).
İndirilme Tarihi: 20 Eylül 2013, http://eeas.europa.eu/
euromed/index_en.htm
European Union (2013c). European Neighbourhood Policy (ENP)
Overview. İndirilme Tarihi: 20 Eylül 2013,
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
European Union Directorate General for Economic and Financial Affairs
(2001). The Economic Impact of Enlargement. II/419/01-EN, June.
İndirilme Tarihi: 20 Eylül 2013,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication1583
_en.pdf
Ferry, Martin ve McMaster, Irene (2005). Implementing Structural Funds
in Polish and Czech Regions: Convergence, Variation,
Empowerment? Regional and Federal Studies, 15(1), 19-39.
Green, Niall (2005). Whatever Happened to “New” Europe? Britain and
New Eastern EU Members at Loggerheads over Budget”, 29 June
2005. İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, www.wsws.org/articles/
2005/jun2005/euro-j29_prn.shtml
Heijman, Wim (2001). European Structural Policy: Bend or Break,
European Journal of Law and Economics, 11(2), 165-175.
İKV (2003). Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikası. 15 Soruda 15 AB
Politikası No:4. İstanbul: İKV Yayınları.
International UNESCO Education Server for Civic, Peace and Human
Rights Education (2005). Structural Funds and Cohesion Fund.
İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, http://www.dadaloseurope.
org/int/materialien/begriffe_q-z.htm#9
Doğu Genişlemesi Işığında AB Yapısal Fonları ve Mali Yardımlarının
Değerlendirilmesi
63
Karabacak, Hakan (2004). Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile
Mali İşbirliği. Maliye Dergisi, 146, Mayıs-Aralık 2004, 69-106.
İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, www.maliye.gov.tr/apk/md146/
ABmaliyardim.pdf
Karluk, Rıdvan (2005). Avrupa Birliği ve Türkiye. İstanbul: Beta Basım
A.Ş.
Kok, Wim (2003). Enlarging the European Union: Achievements and
Challenges, European University Institute Robert Schuman Centre
for Advanced Studies, 26 March 2003. İndirilme Tarihi: 25 Eylül
2013,http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_
process/past_enlargements/communication_strategy/report_kok_e
n.pdf
Liarikos, Constantinos (2005). NGO Involvement in the Structural Funds:
Influencing policy and Funding Conservation. İndirilme Tarihi: 20
Kasım 2005, www.coalition-on-eufunds.org/Constantinos_Liarikos_
summary.pdf
Özel, Mehmet (2004). Avrupa Birliği’nde Bölgeselleşme ve Bölge
Yönetimleri Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
Dergisi, 59(2). İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005,
http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi_makale.php?SonucSayfa=
1&yazar_adi=Mehmet&yazar_soyadi=%D6zel&cilt=59&sayi=2&yil
=2004&makale_sira=46
Rollo, Jim. Agriculture, the Structural Funds and the Budget after
Enlargement. SEI Working Paper No. 68. İndirilme Tarihi: 25 Kasım
2005, www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp68.pdf
Şen, Zelal (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylığı ve Katılım Öncesi
Stratejisi Çerçevesinde Bölgesel Politika Alanında Uyum
Durumunun Değerlendirilmesi. T.C. Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği, Uzmanlık Tezi, Mayıs 2004. İndirilme Tarihi: 20 Kasım
2005, http://www.euturkey.org.tr/uzman/uzmanlik_tezleri_files/
zelal_sen.pdf
T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı (2005). AB Bölgesel Kalkınma Politikaları. İndirilme
Tarihi: 20 Kasım 2005, www.gap.gov.tr/Turkish/Dergi/
D9152001/abbkp.html
The United Kingdom Department of Business, Innovation and Skills
(2003). A Modern Regional Policy for the United Kingdom (March
2003). İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005, www.dti.gov.uk/europe/
consultation.pdf
Sevgi Çilingir
64
Tomaney, John (2013). From Regionalism to Localism in England:
Conflict, Contradiction, Confusion, Instability. Conference on New
Regional Governance in Ireland: Perspectives And Challenges,
National University of Ireland, Maynooth, 21 January 2013.
İndirilme Tarihi: 20 Aralık 2013, http://www.regionalstudies.org/
uploads/tomaneyjohn.pdf
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) (2005). Avrupa
Birliği Mali İşbirliği. İndirilme Tarihi: 20 Kasım 2005,
www.tepav.org.tr/download/EK-1.pdf
Van der Beek, Gregor ve Neal, Larry (2004). The Dilemma of
Enlargement for the European Union’s Regional Policy. The World
Economy, 27(4), 587-607.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com