You are here

KURUMSAL KARNE VE KARAR ALMA İLİŞKİSİ: ALANYA’DAKİ 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

THE CONNECTION BETWEEN BALANCE SCORECARD AND DECISION MAKING: AN APPLICATION IN 5 STAR ACCOMODATION ENTERPRISES IN ALANYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today manager’s decisions are influenced by many internal and external factors -such as government policies, fiscal policies, environmental factors, the company's organizational structure, performance, information systems- in the tourism sector, which encounters demand fluctuation and seasonality. One of the factors that influence manager’s decision making is balanced scorecard, which contains both financial and non-financial performance measurement results. This study aims to measure the effect of balanced scorecard execution to senior managers’ decision making, and which aspect of balanced scorecards is effective on the executives when they make decisions. In this study, questionnaire technique was applied to 108 managers from accommodation enterprises in Alanya. Data were analyzed using SPSS 16 program. According to research findings, accommodation enterprises’ managers make decisions based on customer, internal processes, learning and development, and financial aspects of balanced scorecards, customer aspect being in the first place.
Abstract (Original Language): 
Bugün yoğun talep dalgalanmalarının yaşandığı, mevsimlik özellik gösteren turizm sektöründe yöneticilerin kararları; hükümet politikaları, mali politikalar, çevresel faktörler gibi dış, işletmenin örgütsel yapısı, performansı, bilgi sistemi, içinde bulunduğu sektör gibi iç faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden biri de işletmenin performans ölçüm sonuçlarını finansal ve finansal olmayan yönleriyle ele alan kurumsal karne uygulamalarıdır. Çalışma, konaklama işletmelerinde kurumsal karne uygulamalarının üst yönetim kararlarına etkilerini ve yöneticilerin karar alma süreçlerinde kurumsal karne boyutlarından hangisinin daha etkili olduğunu ölçmeyi hedeflemektedir. Çalışmada Alanya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden 108 yöneticiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 16 programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre yöneticiler başta müşteri boyutu olmak üzere iç süreçler, öğrenme ve gelişme ve finansal boyut ölçütlerine göre karar almaktadırlar.

REFERENCES

References: 

Ağca, V. (2009). Türk İmalat İşletmelerinde Çok Boyutlu Performans
Değerleme (Pd) Modellerine Dayalı Performans Göstergelerinin
Kullanılabilirliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23,
51-66.
Ağca, V. ve Tunçer, E. (2006). Çok Boyutlu Performans Değerleme
Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması. Afyon Kocatepe
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8, 173-193.
Ahmad, Z., Ahmad ,Z., Ahmad, I. ve Nawaz, M.M. (2010). Balanced
Scorecard: Is It A Spontaneous Performance Measurement Tool?
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2,
99-107.
Kurumsal Karne ve Karar Alma İlişkisi
33
Aktürk, A., Okutmuş, E. ve Yirik, Ş. (2013). Konaklama Sektöründe
Finansal Boyutuyla Bir Kurumsal Karne Uygulaması. Muhasebe
Bilim Dünyası Dergisi, 1, 109-122.
Aktürk, A. ve Özgür, E. (2011). Otel İşletmelerinde Bir Faaliyet Denetim
Aracı Olarak Kurumsal Karnenin Uygulanabilirliği. Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Nisan 2011, 17-32.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası. İndirilme Tarihi: 10 Aralık 2013,
http://Www.Altso.Org.Tr/İndex.Php?Option=Com_Content&Task=
View&İd=63&Itemid=117.
Aldur, V.E. (2008). Performans Değerlendirmede Kurumsal Karne Modeli
ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.
Bertan, S. (2009). Otel İşletmelerinde Yönetim Aracı Olarak Kurumsal
Karne. Journal of Yasar University, 16, 2524-2538.
Biggart, T.B., Burne, L., Flanagan, R. ve Harden, W. (2010). Is a
Balanced Scorecard Useful in a Competitive Retail Environment?
Management Accounting Quarterly, 12, 1-12.
Budde, J. (2007). Performance Measure Congruity and the Balanced
Scorecard. Journal of Accounting Research, 45, 515-539.
Butler, J.B., Henderson, S.C. ve Raiborn, C. (2011). Sustainability and the
Balanced Scorecard: Integrating Green Measures into Business
Reporting. Management Accounting Quarterly, 12, 1-10.
Büyük, K. ve Barca, M. (2011). Kamu Örgütlerinde Stratejik Performans
Yönetim Aracı Olarak Kurumsal Başarı Karnesinin Kullanımı.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 163-174.
Chaven, M. (2009). The Balanced Scorecard: A New Challenge. Journal of
Management Development, 28(5), 393-406.
Coşkun, A. (2006). Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi
Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma.
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1, 127-153.
Çakmak, N. (2005). Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Balanced Scorecard
(Bsc): Dengeli Kurumsal Karne Yaklaşımı. İndirilme Tarihi: 10 Aralık
2013, http://Kaynak.Unak.Org.Tr/Bildiri/Unak05/U05-23.Pdf.
Çetinoğlu, T., Kurnaz, N. ve Şen, Y. (2011). Kurumsal Kaynak Planlaması:
Yönetsel Karar Verme Açısından Cp Group Uygulaması. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 141-154.
Çukurçayır, M.A. ve Eroğlu, H.T. (2004). Yerel Yönetimlerde Yeniden
Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi.
Sayıştay Dergisi, 53, 41-67.
Ercüment Okutmuş ve Ayşe Ergül
34
Devine, K., Kloppenborg, T.J. ve O’clock, P. (2010). Project Measurement
and Success: A Balanced Scorecard Approach. Journal of Health
Care Finance, 36, 38-50.
Dündar, İ. (2005). Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına
Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi.
Ecevit, Z. ve İşçi, Ö. (2007). Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik
Yönetimi Etkinleştirme. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 7, 121-134.
Elmacı, O., Sevim, Ş. ve Çelikkol, H. (2009). İşletme Stratejilerinin Eyleme
Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (Bsc)’nin
Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi. The International
Symposium Modern Devolopmental Trends and Turkish World,
Khazar Üniversitesi, Bakü, 29-31 Mayıs 2009.
Grasseova, M. (2010). Utilization of Balanced Scorecard in Public
Administration. Management and Economics, 1(57), 49-57.
Gündüzalp, S. (2010). Eğitim Müfettişi, Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine
Göre Kurumsal Karne Sisteminin İlköğretim Okullarında
Uygulanabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat
Üniversitesi.
Güner, M.F. (2008). Bir Stratejik Yönetim Modeli Olarak Balanced
Scorecard. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 10, 247-265.
Hall, M. (2010). Accounting Information and Managerial Work
Accounting. Organizations and Society, 35, 301-315.
İme, M. (2010). İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi. Marmara
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 29, 361-385.
Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.
5. Baskı. Ankara: Asi Yayın Dağıtım.
Kaplan, R.S. (2005). How the Balanced Scorecard Complements the
Mckinsey 7-S Model. Strategy and Leadership, 33(3), 41-46.
Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures
That Drive Performance. İndirilme Tarihi: 10 Aralık 2013,
http://Www.Mendeley.Com/Research/The-Balanced-Scorecardmea
sures-That-Drive-Performance-The-Balanced-Scorecard-Measures-
That-Drive-Performance/#.
Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1996a). Using the Balanced Scorecard as a
Strategic Management System. Harvard Business Review, 1-2, 75-
85.
Kurumsal Karne ve Karar Alma İlişkisi
35
Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1996b). Linking the Balanced Scorecard to
Strategy. California Management Review, 39, 53-79.
Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1996c). The Balanced Scorecard:
Translating Strategy into Action. İndirilme Tarihi: 10 Aralık 2013,
http://Www.Google.Com.Tr/Books?Hl=Tr&Lr=&İd=Mrhc5khxczec&
Oi=Fnd&Pg=Pr7&Dq=The+Balanced+Scorecard:+Translating+Str
ategy+İnto+Action.&Ots=Ww0vsea1pd&Sig=Vvxuta8anjm3ayl6orb
z2qpuvk0&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=The%20balanced%20sc
orecard%3a%20translating%20strategy%20into%20action.&F=Fal
se.
Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (2001). Transforming the Balanced
Scorecord from Performance Measurement to Strategic
Management: Part I. American Accounting Association, 15, 87-104.
Kaygusuz, S.Y. (2005). Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi
Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta: Balanced Scorecard (Ölçüm
Kartı Tekniği). İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Dergisi, 7, 81-103.
Kettunen, J. ve Kantola, I. (2005). Management Information System
Based on the Balanced Scorecard. Campus-Wide Information
Systems, 22, 263-274.
Kılınç, İ., Mesci, M. ve Güler, Y. (2008). Dengeli Ölçüm Kartının (Balanced
Scorecard) Alanya’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde
Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 1-21.
Kocaman, N.G. (2006). Performans Ölçümüne Geleneksel Olmayan Bir
Yaklaşım: Kurumsal Karne Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara Üniversitesi.
Köylü, A. (2004). Bilişim Sistemlerinin Yönetimin Karar Alma Sürecine
Etkileri Ve Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Dumlupınar Üniversitesi.
Nair, M. (2004). Essentials of Balanced Scorecard. İndirilme Tarihi: 10
Aralık 2013, http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr
=&id=7vubau3ırmgc&oi=fnd&pg=pr11&dq=essentials+of+balance
d+scorecard&ots=psc14s7ugm&sig=_key8hufesekjgt1ayk92ywıng
c&redir_esc=y#v=onepage&q=essentials%20of%20balanced%20
scorecard&f=false
Niven, P.R. (2002). Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing
Performance and Maintaining Results. İndirilme Tarihi: 10 Aralık
2013, http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=kjgwqjcfbo
8c&oi=fnd&pg=pr7&dq=balanced+scorecard+step-by-step,&ots=
Ercüment Okutmuş ve Ayşe Ergül
36
rrw_zjvan9&sig=dgsxcp4k7qd_stdwlnbg_nfxtly&redir_esc=y#v=on
epage&q=balanced%20scorecard%20step-by-step%2c&f=false.
Ong, T.S., Teh, B.H., Lau, C.K. ve Wong S.L.S. (2010). Adoption and
Implementation of Balanced Scorecard in Malaysia, Asia-Pacific.
Management Accounting Journal, 5, 21-40.
Papenhausen, C. ve Einstein, W. (2006). Insights from the Balanced
Scorecard Implementing the Balanced Scorecard at a College of
Business. Measuring Business Excellence, 10(3), 15-22.
Rasila, H., Alho, J. ve Nenonen, S. (2010). Using Balanced Scorecard in
Operationalising Fm Strategies. Journal of Corporate Real Estate,
12, 279-288.
Senal, S., Ateş, B.A. ve Özdemir, O. (2009). Yönetimin Karar Verme
Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları. İndirilme Tarihi: 10 Aralık
2013, http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/yonetim/yonetim27.pdf.
Utkutuğ, Ç.P. (2008). Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemi
Olarak Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi. Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 55-78.
Uygur, A. (2009). Çok Boyutlu Performans Değerleme Modeli Olarak
Dengeli Başarı Göstergesi Uygulaması. Doğuş Üniversitesi Dergisi,
10, 148-159.
Wu, C.R., Lin, C.T. ve Tsai, P.H. (2009). Analysing Alternatives in
Financial Services for Wealth Management Banks: The Analytic
Network Process and the Balanced Scorecard Approach. IMA
Journal of Management Mathematics, 20, 303-321.
Yeniçeri, Ö. ve Seçkin, Z. (2011). Bilgideki Hızlı Değişimin Yönetici/Liderin
Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir
Uygulama. Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2011, 97-118.
Yeşil, S. ve Erşahan, E. (2011). Konaklama İşletmelerinde Stratejik Karar
Alma ile Yöneticilerin Demografik Özellikleri ve İşletmelerin
Özellikleri İlişkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3,
317-329.
Yıldız, M.S., Karagöz, Y. ve Mesci, M. (2010). Performans Değerlendirme
ve Süreç Yönetim Aracı Balanced Scorecard’ın Boyutlarına Katılım
Düzeyi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24, 1-22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com