You are here

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ OTELLERDEKİ KULLANIMININ YARARLARINA YÖNELİK YÖNETİCİ ALGILARININ BELİRLENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

DETERMINING MANAGERS' PERCEPTIONS ON THE BENEFITS OF SOCIAL MEDIA MARKETING AT HOTELS: THE CASE OF ANTALYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to find out the perceptions of managers and department managers who work at four and five star-hotels and resorts in Antalya on benefits of social media marketing at hotels. A total of 511 managers who were chosen from 459 four and five star-hotels and 52 resorts were taken into the scope of research. Data was gathered from 236 managers via questionnaire technique. Findings showed that most of the managers within the sample use social media tools for marketing aims. It was found that managers' perceptions on the benefits of social media marketing differ meaningfully in terms of duration of presence on social media and demographic traits. At the end of the study, suggestions were proposed to hotel managers in order to be effective in social media marketing.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Antalya'daki dört ve beş yıldızlı otellerde ve tatil köylerinde genel müdürlük ve departman müdürlüğü düzeyinde çalışan yöneticilerin sosyal medya pazarlamasının otel işletmelerinde kullanımının yararlarına ilişkin algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma kapsamına 459 adet dört ve beş yıldızlı otelden ve 52 adet tatil köyünden birer adet yöneticinin seçilmesiyle oluşan 511 kişi alınmıştır. 236 yöneticiden anket tekniğiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, yöneticilerin büyük çoğunluğunun sosyal medya araçlarını pazarlama amacıyla kullandığını, sosyal medya pazarlamasının otellerdeki kullanımının yararlarına yönelik yönetici algılarının ise sosyal medyada bulunma süresine ve demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar sergilediğini göstermiştir. Araştırma sonucunda, yöneticilere otellerdeki sosyal medya pazarlaması uygulamalarında etkili olabilme yönünde öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akehurst, G.
(2009)
. User Generated Content: The Use of Blogs for Tourism Organisations and Tourism Consumers. Service Business, 3(1), 51-61.
Al-Jenaibi, B.N.A. (2011). The Use of Social Media in the United Arab Emirates - An Initial Study. Global Media Journal Arabian Edition, 1(2), 3-27.
Antalya
İ
l Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2012). Kültür-Turizm İstatistikleri.
İndirilme Tarihi: 12 Mayıs 2014, http://www.antalyakulturturi
zm.gov.tr/TR,67157/2012-yili.html. Atadil, H.A., Bereniza, K., Yılmaz, B.S. ve Çobanoğlu, C. (2010). An
Analysis of The Usage of Facebook and Twitter as a Marketing Tool
in Hotels, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 11(2),
119-125.
Au, A.
(2010)
. Adoption of Web 2.0 by Tourism Businesses in NSW.
İndirilmeTarihi: 6 Şubat 2013, http://archive.tourism.nsw.gov.au/
Sites/SiteID6/objUb40/Adoption-of-Web%202_Jan10.pdf. Barbagallo, D., Bruni, L., Francalanci, C. ve Giacomazzi, P. (2012). An
Empirical Study on the Relationship between Twitter Sentiment
and Influence in the Tourism Domain. M. Fuchs, F. Ricci ve L.
Cantoni (Der.), Information and Communication Technologies in
Tourism (Proceedings of the 19th International Conference in
Helsingborg, Sweden, January 24-27, 2012) (ss. 506-516). Wien -
New York: Springer. Boyd, D.M. (2008). American Teen Sociality in Networked Publics.
Yayımlanmamış Doktora Tezi. California: Berkeley Üniversitesi. Buckingham, D. ve Willett, R. (2006). Digital Generations: Children,
Young People and New Media. New Jersey: L. Erlbaum Associates. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı:
İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara:
Pegem Akademi Yayınevi. Carminati, B. ve Ferrari, E. (2008). Access Control and Privacy in Web-
Based Social Networks. International Journal of Web Information
Systems, 4(4), 395-415. Castronovo, C. ve Huang, L. (2012). Social Media in an Alternative
Marketing Communication Model. Journal of Marketing
Development and Competitiveness, 6(1), 117-134. Chan, N.L. ve Guillet, B.D. (2011). Investigation of Social Media
Marketing: How does The Hotel Industry in Hong Kong Perform in
57
Orhan Can Yılmazdoğan ve Çağıl Hale Özel
Marketing on Social Media Websites? Journal of Travel & Tourism
Marketing, 28(4), 345-368.
Chen, Y., Fay, S. ve Wang, Q. (2011). The Role of Marketing in Social Media: How Online Consumer Reviews Evolve. Journal of Interactive Marketing, 25(2), 85-94.
Chung, J. ve Buhalis, D. (2008). Information Needs in Online Social Networks. Information Technology & Tourism, 10(4), 267-281.
ComScore (2012).
İndirilm
e Tarihi: 2 Şubat 2013, http://www.comscoredatamine.com/2012/02/facebook-shows-stro ng-growth-over-past-five-years/.
Davis, C.H.F., Deil-Amen, R., Rios-Aguilar, C. ve Canche, M.S.G. (2012). Social Media and Higher Education: A Literature Review and Research Directions. Arizona Üniversitesi ve Claremont Graduate Üniversitesi. İndirilme Tarihi: 27 Temmuz 2013, http://works.be press.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=hfdavis.
Di Pietro, R.B., Crews, T.B., Gustafson, C. ve Strick, S. (2012). The Use of Social Networking Sites in the Restaurant Industry: Best Practices. Journal of Foodservice Business Research, 15(3), 265¬284.
Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji - Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum. Ankara: Erk Yayınları.
Eynard, D., Iversini, A. ve
Gentile
, L. (2012). Finding Similar Destinations with Flickr Geotags. S. Ossowski ve P. Lecca (Der.), SAC 2012 ACM Symposium on Applied Computing (ss. 733-736). Riva Del Garda (Trento): Trento Üniversitesi.
Fors, A. (2008). The Power of Social Media when Creating Business Networks - The Future Valley in Borlânge. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gâvle: Gâvle Üniversitesi.
Gretzel, U., Yoo, K.H. ve Purifoy, M. (2007). Online Travel Review Study: Role and Impact of Online Travel Reviews. İndirilme Tarihi: 7 Şubat 2013, http://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReview Report.pdf.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. ve Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis - A Global Perspective. New Jersey: Pearson.
Hay, B. (2010). Twitter Twitter - But who is listening? A Review of The Current and Potential Use of Twittering as a Tourism Marketing Tool. CAUTHE 2010 - 20th International Research Conference: 'Challenge the Limits'. Avustralya: Tasmania Üniversitesi.
58
Sosyal Medya
Pazarlamasını
n Otellerdeki Kullanımının Yararlarına
Yönelik Yönetici Algılarının Belirlenmesi: Antalya Örneği
Horn, R.A. (2009). Data Transformation. İndirilmeTarihi: 20 Haziran
2013, http://oak.ucc.nau.edu/rh232/courses/EPS625/Handouts/
Data%20Transformation%20Handout.pdf. ITB (2012). ITB World Travel Trends Report 2012/2013. İndirilmeTarihi:
19 Ocak 2013, http://www.itb-berlin.de/media/itbk/
itbk_media/itbk_pdf/WTTR_Report_2013_web.pdf. Jacobsen, J.K.S. ve Munar, A.M. (2012). Tourist Information Search and
Destination Choice in a Digital Age. Tourism Management
Perspectives, 1(1), 39-47. Jana, R. (2006). Starwood Hotels Explore Second Life First.
İndirilmeTarihi: 25 Şubat 2013, http://www.businessweek.
com/stories/2006-08-22/starwood-hotels-explore-second-life-first. Kabani, S.H. (2010). The Zen of Social Media Marketing-An Easier Way to
Build Credibility, Generate Buzz, and Increase Revenue. Dallas:
BenBella Books, Inc.
Kalaycı
, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri.
Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Kozak, N., Özel, Ç.H. ve Karagöz Yüncü, D. (2011). Hizmet Pazarlaması.
Ankara: Detay Yayıncılık. Larcker, D.F., Larcker, S.M. ve Tayan, B. (2012). What do Corporate
Directors and Senior Managers Know about Social Media?
İndirilmeTarihi: 5 Şubat 2013, http://www.gsb.stanford.
edu/cldr/research/surveys/social.html. Lee, B.C. (2011). The Impact of Social Capital and Social Networks on
Tourism Technology Adoption for Destination Marketing and
Promotion: A Case of Convention and Visitors Bureaus.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Illinois: Illinois at Urbana Champaign
Üniversitesi.
Lenhart,
A.
, Purcell, K., Smith, A. ve Zichkur, K. (2010). Social Media and Mobile Internet Use among Teens and Young Adults. İndirilmeTarihi: 7 Temmuz 2013, http://web.pewinternet.org/~/ media/Files/Reports/2010/PIP_Social_Media_and_Young_Adults_R eport_Final_with_toplines.pdf.
Leung, D., Lee, H.A. ve Law, R. (2011). Adopting Web 2.0 Technologies on Chain
an
d Independent Hotel Websites: A Case Study of Hotels in Hong Kong. R. Law, M. Fuchs ve F. Ricci (Der.), Information and Communication Technologies in Tourism 2011 (ss. 229-240). Vienna and New York: Springer Verlag.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com