You are here

TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF TOURISM INDUSTRY ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to test if there is any significant relationship between economic growth and tourism revenue, and to put forth its direction if it exists. For that purpose, the relationship between real GDP and real tourism revenue in Turkey for the period between 2003/Quarter 1 and 2013/Quarter 3 is tested by using Granger Causality test. According to test results, there is a bidirectional relationship - economic growth towards tourism revenues and tourism revenues towards economic growth.
Abstract (Original Language): 
Turizm sektörünün yaratmış olduğu gelir ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test etmek ve olası ilişkinin yönünü ortaya koymak amacıyla, Türkiye'de 2003/1. Çeyrek - 2013/3. Çeyrek dönemini kapsayan periyotta Reel Turizm Gelirleri ve Reel GSYİH verileri arasındaki ilişki Granger Nedensellik testi ile sınanmıştır. Analizde turizm gelirinden ekonomik büyümeye doğru, ekonomik büyümeden turizm gelirine doğru çift yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alper, A. (2008). Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-11.
Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı. C.B.Ü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2), 137-150.
Bahar, O. ve Baldemir, E. (2007). Uluslararası Ticaret İle Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4), 55-66.
Balaguer, J. ve Cantavella-Jorda, M.
(2002)
. Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case. Applied Economics,
34, 877-884.
Belloumi, M. (2010). The relationship between tourism receipts, real
effective exchange rate and economic growth in Tunisia.
International Journal of Tourism Research, 12(5), 550-560. Brida, J., Carrera, E. ve Risso, W. (2008). Tourism's impact on long-run
Mexican Economic Growth. Economics Bulletin, 3(7), 1-10. Brida, J., Punzo, L. ve Risso, W. (2011). Research note: Tourism as a
factor of growth - the case of Brazil. Tourism Economics, 17(6),
1375-1386.
Çetintaş, H. ve Bektaş, Ç. (2008). Türkiye'de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia, 19(1),
1-8.
Durbarry, R. (2004). Tourism and Economic Growth: The Case Mauritius.
Tourism Economics, 10(4), 389-401.
Gökçe
, A. (2002). İMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi.
G.Ü. İİBF Dergisi 3, 42-48. Gündüz, L. ve Hatemi, A. (2005). Is the Tourism-led Growth Hypothesis
Valid for Turkey.
Applie
d Economics, 12(8), 499-504. Hepaktan, E. ve Çınar, S. (2010). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi
Üzerindeki Etkileri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
8(2), 135-154.
Kandır, S.Y., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, Y.B. (2008). Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 211-237.
Karagöz, K. (2008). Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Çekim Modeli Yaklaşımı. Anatolia Dergisi, 19(2), 149-156.
74
Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği
Kırbaş-Kasman, S. ve Kasman, A. (2004). Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 220, 122-131.
Kızılgöl, Ö. ve Erbaykal, E. (2008). Türkiye'de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
13(2), 351-360.
Kim, H.J., Ming-Hsiang, C. ve Soocheong, S.J. (2005). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management, 27(5), 1-9.
Lean, H.H. ve Tang, C.F. (2009). Is the tourism-led growth hypothesis stable for Malaysia? A note. International Journal of Tourism
Research, 12(4), 375-378.
Lee, C.C. ve Chang, C.P. (2008). Tourism Development and Economic Growth: A Closer Look At Panels. Tourism Management, 29(1),
180-192.
Oh, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy. Tourism Management, 26(11), 39¬44.
Parrilla, J.C., Font, A.R. ve Nadal, J.R. (2007). Tourism and Long-Term Growth (A Spanish Perspective). Annals of Tourism Research,
34(3), 709-726.
Samırkaş, M. ve Bahar, O. (2013). Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları. Ankara: Detay Yayıncılık.
Şahbaz, Ü. (2007). Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi (Türkiye'de Ekonomik Büyüme Ve Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı (2013). Haftalık Sektörel Ekonomik Bülten. Sayı: 45, Hafta: 12 Temmuz - 18 Temmuz 2013.
UNWTO (2013). Tourism Highlights. Madrid, Spain.
Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012). Türkiye'de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 1-16.
Vanegas, M. ve Croes, R.R. (2003). Growth, Development and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba. The International Journal of Tourism Research, 5(September/October), 315-330.
75
Meryem Samırkaş ve Mustafa Can Samırkaş
Yavuz, N. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye
Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş
Üniversitesi Dergisi,
7(2)
, 162-171. Yıldırım, J. ve Öcal, N. (2004). Tourism and Economic Growth in Turkey.
Ekonomik Yaklaşım,
15(52-53)
, 131-141. Zhao, W. ve Ritchie, J.R.B. (2007). Tourism and Poverty Alleviation: An
Integrative Research Framework. Current Issues in Tourism, 10(2),
119-143.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com