You are here

KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMI KAPSAMINDA ÖRGÜT BÜYÜKLÜĞÜ-ÖRGÜT YAPISI İLİŞKİSİNİN YAZINSAL AÇIDAN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ

A CRITICAL REVIEW OF LITERATURE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION SIZE AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN THE FRAMEWORK OF CONTINGENCY THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The relationship between the structure and size of an organization has been a topic of discussion for long in the management literature. Although there is a consensus among the academia about the existence of a correlation between the two, how they affect each other is still debated. The objective of this essay is, upon a review of the available literature, to underline the significant controversies and ambiguities about the relationship between the structure and size of an organization, and to open out new ways of thinking. Main topics that the essay will focus on are the vague definition of the organizational size; the confusion of “organizational differentiation” and “organizational complexity”, which are two important concepts explaining the relationship; the lack of consensus about the relationship between the size of an organization and these two important concepts; and inexplicit nature of the literature on the relationship between the size of an organization and the level of bureaucratization.
Abstract (Original Language): 
Örgüt büyüklüğü ile örgüt yapısı ilişkisi, uzun süredir yönetim yazınının tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Öte yandan örgüt büyüklüğünün örgüt yapısı üzerinde bir şekilde etkili olduğu konusunda kayda değer bir akademik görüş birliği bulunmakla birlikte; yapılan yazınsal taramanın sonucunda, bu ilişkinin niteliği konusunda tam bir akademik uzlaşıya varıldığını ifade etmek güçtür. Bu çalışmanın amacı, yazar tarafından ulaşılabilen çalışmalar dikkate alınarak, yazında örgüt büyüklüğü-örgüt yapısı ilişkisi üzerinde halen önemli tartışma –uzlaşmazlık- noktalarının ve bundan kaynaklanan bir belirsizliğin olduğunun altını çizmek ve buradan yeni açılımlara işaret edebilmektir. Çalışmanın yazınsal anlamda özellikle öne çıkardığı ana konu başlıkları; örgüt büyüklüğü kavramının tanımında göreli bir belirsizliğin söz konusu olması, örgüt büyüklüğü-örgüt yapısı ilişkisinde ön plana çıkan “örgütsel farklılaşma” ve “örgütsel karmaşıklık” olgularının net bir biçimde ayrımlandırılamaması, örgüt büyüklüğü ile sözü edilen iki kavram arasında döngüsel bir ilişkinin varlığı üzerinde bir tartışmanın söz konusu olması ve örgüt büyüklüğü-bürokratikleşme arasında ilgi kuran çalışmaların sonuçlarının tam bir açıklıkla ortaya konulamaması şeklinde sıralanabilir.

REFERENCES

References: 

Aktaş, M. ve Şener, İ. (2012). Koşul Bağımlılık Kuramı. H. Cenk Sözen,
H.Nejat Basım (Der.), Örgüt Kuramları (ss. 91-116). İstanbul: Beta
BYD A.Ş.
Al-Majali, F. (1996). A Cross-Cultural Comparison of the Impact of
Organizational Size on Organizational Structure: A Meta-Analysis
Study. Journal of Economics and Administrative Sciences, 12, 126-
151.
Amis, J. ve Slack, T. (1996). The Size-Structure Relationship in Voluntary
Sport Organizations. Journal of Sport Management, 10(1), 76-86.
Anderson, J.G. (1968). The Growth of Bureaucracy in the Schools.
Baltimore: The Johns Hopkins Press.
Armandi, B.R. ve Mills, E.W. (1982). Organizational Size, Structure, and
Efficiency: A Test of a Blau-Hage Model. American Journal of
Economics and Sociology, 41(1), 43-60.
Astley, W.G. (1985). Organizational Size and Bureaucratic Structure.
Organization Studies, 6(3), 201-228.
Baker, D.D. ve Cullen, J.B. (1993). Administrative Reorganization and
Configurational Context: The Contingent Effects of Age, Size, and
Change in Size. Academy of Management Journal, 36(6), 1251-
1277.
Beard, D.W. (1978). The Effects of Organizational Size and Complexity on
Managerial Role Structure: An Exploratory Analysis. Academy of
Management Proceedings, Meeting Abstract Supplement, 170-174.
Barton, C.M. (2014). Complexity, Social Complexity, and Modeling. J.
Archaeol Theory, 21, 306-324.
Beyer, J.M. ve Trice, H.M. (1979). A Reexamination of the Relations
between Size and Various Components of Organizational
Complexity. Administrative Science Quarterly, 24, 48-63.
Birkinshaw, J., Nobel, R. ve Ridderstrale, J. (2002). Knowledge as a
Contingency Variable: Do the Characteristics of Knowledge Predict
Organization Structure? Organization Science, 13(3), 274-289.
Blau, J.R. ve McKinley, W. (1979). Ideas, Complexity, and Innovation.
Administrative Science Quarterly, 24, 200-219.
Blau, P.M. (1970). A Formal Theory of Differentiation in Organizations.
American Sociological Review, 35(2), 201-218.
Blau, P.M. (1973). The Organization of Academic Work. New York: Wiley.
Blau, P.M. ve Schoenherr, R.A. (1971). The structure of organizations.
New York: Basic Books.
Oya Aytemiz Seymen
160
Bolat, T., Seymen, O.A., Bolat, O.İ. ve Erdem, B. (2014). Yönetim ve
Organizasyon. Güncellenmiş 4.Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
Bruining, H., Verwaal, E., Lockett, A., Wright, M. ve Manigart, S. (2005).
Firm Size Effects on Venture Capital Syndication: The Role of
Resources and Transaction Costs. ERIM Report Series Research in
Management. İndirilme Tarihi: 30.06.2014, www.erim.ur.nl
Caluwe, C.D. ve Van Dooren, W. (2013). Do Organizations Matter? A
Multilevel Analysis Explaining Perceptions of Organizational
Performance. 11th Public Management Conference, Madison,
Wisconsin, June 20-22, 2013 (ss. 1-22).
Campbell, F.L. ve Akers, R.L. (1970). Organizational Size, Complexity,
and the Administrative Component in Occupational Associations.
The Sociological Quarterly, 11(4).
Caves, R.E. (1980). Industrial Organization, Corporate Strategy and
Structure. Journal of Economic Literature, Vol XVIII, 64-92.
Cetorelli, N. ve Goldberg, L.S. (2014). Measures of Complexity of Global
Banks. Economic Policy Review, 20(2), 1-36.
Child, J. (1972). Organization Structure and Strategies of Control: A
Replication of the Aston Study. Administrative Science Quarterly,
17(2), 163-177.
Child, J. (1973a). Predicting and Understanding Organization Structure.
Administrative Science Quarterly, 18(2), 168-185.
Child, J. (1973b). Parkinson’s Progress: Accounting for the Number of
Specialists in Organizations. Administrative Science Quarterly, 18,
328-348.
Cullen, J.B. ve Baker, D.D. (1984). Administration Size and Organization
Size: An Examination of the Lag Structure. Academy of
Management Journal, 27(3), 644-653.
Cullen, J.B., Anderson, K. ve Baker, D.B. (1986). Blau’s Theory of
Structural Differentiation Revisited: A Theory of Structural Change
or Scale? Academy of Management Journal, 29(2), 203-229.
Daft, R.L. ve Bradshaw, P.J. (1979). Organization Size and Complexity:
New Answers to an Old Question. ACAD MANAGE PROC, August 1,
190-194.
Daft, R.L. ve Bradshaw, J.P. (1980). The Process of Horizontal
Differentiation: Two Models. Administrative Science Quarterly,
25(3), 441-456.
Dalton, D.R., Todor, W.D., Spendolini, M.J, Fielding, G.J. ve Porter, L.W.
(1980). Organization Structure and Performance: A Critical Review.
Academy of Management Review, 5(1), 49-64.
Koşul Bağımlılık Kuramı Kapsamında Örgüt Büyüklüğü-Örgüt Yapısı
İlişkisinin Yazınsal Açıdan Eleştirel Bir Değerlendirmesi
161
Demir, H. ve Okan, T. (2009). Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans
Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi
Dergisi, 10(1), 57-72.
Diez-Vial, I. (2009). Firm-Size Effects on Vertical Boundaries. Journal of
Small Business Management, 47(2), 137-153.
Donaldson, L., Qiu, J. ve Luo, B.N. (2013). For Rigour in Organizational
Management Theory Research. Journal of Management Studies,
50(1), 153-172.
Egeberg, M. (2001). How Bureaucratic Structure Matters: An
Organizational Perspective. B.G. Peters ve J. Pierre (eds.)
Handbook of Public Administration. London: Sage.
Fligstein, N. (1985). The Spread of the Multidivisional Form among Large
Firms, 1919-1979. American Sociological Review, 50(3), 377-391.
Ford, M.W. (2009). Size, Structure and Change Implementation: An
Empirical Comparison of Small and Large Organizations.
Management Research News, 32(4), 303-320.
Gillespie, D.F. ve Mileti, D.S. (1982). Differentiation in Organizations: A
Comment on Miller and Conaty. Social Forces, 60(4), 1172-1175.
Glisson, C.A ve Martin, P.Y. (1980). Productivity and Efficiency in Human
Service Organizations as Related to Structure, Size and Age.
Academy of Management of Journal, 23(1), 21-37.
Greve, H.R. (2008). A Behavioral Theory of Firm Growth: Sequential
Attention to Size and Performance Goals. Academy of Management
Journal, 51(3), 476-494.
Grinyer, P.H. ve Yasai-Ardekani, M. (1981). Strategy, Structure, Size and
Bureaucracy. Academy of Management Journal, 24(3), 471-486.
Gupta, N. (1980). Some Alternative Definitions of Size. Academy of
Management Journal, 23(4), 759-766.
Hall, R.H., Johnson, N.J. ve Haas, J.E. (1967). Organizational Size,
Complexity, and Formalization. American Sociological Review,
32(6), 903-912.
Hickson, D.J. (1998). For Positivist Organization Theory. Administrative
Science Quarterly, 43(4), 950-953.
Ho, Y.K., Trahpranata, M. ve Yap, C.M. (2006). Size, Leverage,
Concentration, and R&D Investment in Generating Growth
Opportunities. The Journal of Business, 79(2), 851-876.
Hrebiniak, L.G. (1980). Size and Staff Personalization. Academy of
Management Journal, 19(4), 662-669.
Oya Aytemiz Seymen
162
Ifinedo, P. (2007). Interactions betwen Organizational Size, Culture, and
Structure and Some It Factors in the Context of Erp Success
Assessment: An Exploratory Investigation. Journal of Computer
Information Systems, 28.
Kalkan, A., Erdil, O. ve Çetinkaya, Ö. (2011). The Relationships between
Firm Size, Prospector Strategy, Architecture of Information
Technology and Firm Performance. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 24, 854-869.
Keçecioğlu, T. (2008). Örgüt Büyüklüğünün Örgüt Yapısına Olan Etkileri
Üzerine Çok Boyutlu Yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 179-207.
Klatzky, S.R. (1970). Relationship of Organizational Size to Complexity
and Coordination. Administrative Science Quarterly, 15(4), 428-
438.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Baskı. İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş.
Koontz, H. (1980). The Management Theory Jungle Revisited. The
Academy of Management Review, 5(2), 175-187.
Kopp, D.G ve Litschert, R.J. (1980). A Buffering Response in Light of
Variation in Core Techonology, Perceived Environmental
Uncertainty, and Size. Academy of Management Journal, 23(2),
252-266.
Lincoln, J.R. (1979). Organizational Differentation in Urban Communities:
A Study in Organizational Ecology. Social Forces, 57(3), 915-930.
Marsh, R.M. ve Mennari, H. (1981). Technology and Size as Determinants
of the Organizational Structure of Japanese Factories.
Administrative Science Quarterly, 26, 33-57.
Mas-Ruiz, F. ve Ruiz-Moreno, F. (2011). Rivalry within Strategic Groups
and Consequences for Performance: The Firm-Size Effects.
Strategic Management Journal, 32, 1286-1308.
Matias-Reche, F., Garcia-Morales, V.J. ve Rueda-Manzanares, A. (2008).
Entrepreneurial Size, Complexity and Decentralization of Decision-
Making in the Use of Temporary Help Workers in Spain. The
International Journal of Human Resources Management, 19(1),
169-187.
Mayhew, B.H., Levinger, R.L., McPherson, J.M. ve James, T.F. (1972).
Size and Structural Differentiation in Formal Organizations: A
Baseline Generator for Two Major Theoratical Propositions.
American Sociological Review, 37(5), 629-633.
Koşul Bağımlılık Kuramı Kapsamında Örgüt Büyüklüğü-Örgüt Yapısı
İlişkisinin Yazınsal Açıdan Eleştirel Bir Değerlendirmesi
163
Miller, G.A. ve Conaty, J. (1980). Differentiation in Organizations:
Replication and Cumulation. Social Forces, 59(1), 265-274.
Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve Yapıları (Çeviri Editörü: Ahmet Aypay).
Ankara: Nobel.
Moch, M.K. ve Morse, E.V. (1977). Size, Centralization and Organizational
Adoption of Innovations. American Sociological Review, 42(5),
716-725.
Modarres, M. (2010). Reorganization: Contingent Effects of Changes in
the Ceo and Structural Complexity. Academy of Strategic
Management Journal, 9(1), 95-109.
Moon-Gi, S. (2007). The Relationship between Size and Administrative
Ratio in Organizations: Theoretical Reflections on the Baseline
Model. Development and Society, 36(2), 249-264.
Morton, N.A. ve Hu, Q. (2008). Implications of the Fit between
Organizational Structure and ERP: A Structural Contingency Theory
Perspective. International Journal of Information Management,
28(5), 391-402.
Oldham, G.R. ve Hackman, J.R. (1981). Relationships between
Organizational Structure and Employee Reactions: Comparing
Alternative Frameworks. Administrative Science Quarterly, 26(1),
66-83.
O’Regan, N. ve Ghobadian, A. (2004). Testing the Homogenity of SMEs:
The Impact of Size on Managerial and Organisational Processes.
European Business Review, 16(1), 64-79.
Özdemir, S., Ersöz, H.Y. ve Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik Sorununun
Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi. İstanbul: VİMEK.
Paulson, S.K. (1980). Organizational Size, Techonogy, and Structure:
Replication of a Study of Social Service Agencies among Small
Retail Firms. Academy of Management Journal, 23(2), 341-347.
Pennings, J. (1973). Measures of Organizational Structure: A
Methodological Note. The American Journal of Sociology, 79(3),
686-704.
Perrucci, R. ve Mannweiler, R.A. (1968). Organization Size, Complexity,
and Administrative Succession in Higher Education. The
Sociological Quarterly, 9(3), 343-355.
Pertusa-Ortega, E.M., Molina-Azorin, J.F. ve Claver-Cortes, E. (2008). A
Comparative Analysis of the Influence that Different Fit
Perspectives Have on Firm Performance. Management Research,
6(2), 139-150.
Oya Aytemiz Seymen
164
Pfeffer, J. ve Leblebici, H. (1973). The Effect of Competition on Some
Dimensions of Organizational Structure. Social Forces, 52(2), 268-
279.
Pfeffer, J. (1997). New Directions for Organization Theory: Problems and
Prospects. New York: Oxford University Press.
Pugh, D.S., Hickson, D.J., Hinings, C.R. ve Turner, C. (1968). Dimensions
of Organization Structure. Administrative Science Quarterly, 13(1),
65-105.
Pugh, D.S., Hickson, D.J., Hinings, C.R. ve Turner, C. (1969). The
Context of Organization Structures. Administrative Science
Quarterly, 14(1), 91-114.
Rashing, W.A. (1976). Profit and Nonprofit Orientations and the
Differentiations-Coordination Hypothesis for Organizations: A Study
of Small General Hospitals. American Sociological Review, 41, 676-
691.
Rayburn, J.M. ve Rayburn, L.G. (1991). Contingency Theory and the
Impact of New Accounting Technology in Uncertain Hospital
Environments. Accounting, Auditing&Accountabiliy Journal, 4(2),
55-75.
Reino, A. ve Vadi, M. (2012). Industry, Organizational Age, Size as
Predictors of Organizational Values in the Context of a Transition
Society: The Case of Estonian Organizations. Journal of East-West
Business, 18(1), 28-53.
Reiss, W. (1970). Organizational Complexity: The Relationship between
the Size of the Administrative Component and School System Size.
Center for the Advanced Study of Educational Administration,
University of Oregon, Technical Report No.10.
Robey, D., Bakr, M. ve Miller, T.S. (1977). Organizational Size and
Management Autonomy: Some Structural Discontinuities. Academy
of Management Journal, 20(3), 378-397.
Santoro, M.D. ve Chakrabati, A.K. (2002). Firm Size and Technology
Centrality in Industry-University Interactions. Research Policy, 31,
1163-1180.
Sargut, A.S. (2007). Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre
Kuramları Bağlamındaki Yeri. A.Selami Sargut, Şükrü Özen (Der.),
Örgüt Kuramları (ss. 35-75). Ankara: İmge Kitabevi.
Schminke, M., Cropanzone, R. ve Rupp, D.E. (2002). Organization
Structure and Fairness Perceptions: The Moderating Effects of
Organizational Level. Organizational Behavior and Human Decision
Processes, 89, 881-905.
Koşul Bağımlılık Kuramı Kapsamında Örgüt Büyüklüğü-Örgüt Yapısı
İlişkisinin Yazınsal Açıdan Eleştirel Bir Değerlendirmesi
165
Scott, R.W. (1975). Organizational Structure. Annual Review of Sociology,
1, 1-20.
Singh, A. ve Whittington, G. (1975). The Size and Growth of Firms.
İndirilme Tarihi: 25.11.2013, http://restud.oxfordjournals.org
Specht, D.A. (1973). System Size and Structural Differentiation in Formal
Organizations: An Alternative Baseline Generator. American
Sociological Review, 38(4), 479-480.
Stolzenberg, R.M. (1978). Bringing the Boss Back in: Employer Size,
Employee Schooling, and Socioeconomic Achievement. American
Sociological Review, 43, 813-828.
Storey, D.J., Saridakis, G., Sen-Gupta, S., Edwards, P.K. ve Blackburn,
R.A. (2008). Management Formality, Size of Firm and Employee
Evaluations of Work. Working Paper No. 99. The Publications
Secretary CSME University of Warwick, Coventry.
Sucu, Y. (2010). Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesindeki
Gelişmeler: Bütünleştirici Bir Durumsallık Modeli.
http://www.yasarsucu.net/pdf
Van de Ven, A. ve Leung, R. (2009). Changing Organisational Designs
and Performance Frontiers. İndirilme Tarihi: 30.06.2014,
https://faculty.fuqua.duke.edu
Verwaal, E. ve Donkers, B. (2002). Firm Size and Export Intensity:
Solving an Empirical Puzzle. Journal of International Business
Studies, 33(3), 603-613.
Wallace, J.E. ve Kay, F.M. (2009). Are Small Firms More Beautiful or Is
Big Better? A Study of Compensating Differentials and Low Firm
Internal Labor Markets. The Sociological Quarterly, 50, 474-496.
Wally, S.J. ve Baum, R. (1994). Personal and Structural Determinants of
the Pace of Strategic Decision Making. Academy of Management
Journal, 37(4), 932-956.
Wang, L. (2009). Ownership, Size, and the Formal Structure of
Organizations: Evidence from US Public and Private Firms, 1992-
2002. Industrial and Corporate Change, 18(4), 595-636.
Wood, J.A. (2005). Organizational Configurations an Antecedent to
Buying Centers Size and Structure. The Journal of
Business&Industrial Marketing, 20(6), 263-275.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com