You are here

OTEL İŞLETMELERİNDE KÜYERELLEŞME YAKLAŞIMI: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

GLOCALIZATION APPROACH IN HOTEL ESTABLISHMENTS: CASE OF IZMIR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Inspired from the increasing importance of glocalization in the world, this study aims to reveal the types and dimensions of glocalization implementations in international hotel establishments and to ascertain their similarities and differences in resort and city hotels. Since glocalization is a new approach, case study method serves as the appropriate research design. One resort and one city hotel in Izmir were selected as samples. Data collection was conducted through face-to-face and telephone interviews with relevant managers and a detailed review of hotels’ websites. Consequently, regarding the sample hotels, the findings show that glocalization implementations differ among city and resort hotels with more glocalized offerings in resort hotels than city hotels. Moreover, those implementations occur in cultural and geographical dimensions in parallel with regiocentric strategy; geographical dimension covers various implementations at different levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, dünyada gittikçe artan önemi nedeniyle küyerelleşmenin, Türkiye’de hizmet veren uluslararası otel işletmelerindeki boyut ve şekillerini ortaya koymak ve bunların kıyı ve şehir otellerindeki benzerlik ve farklılıklarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yeni bir yaklaşım olması nedeniyle küyerelleşmeyi çeşitli açılardan irdelemek için araştırmada örnek olay deseni kullanılmıştır. İzmir ili sınırları içerisindeki bir şehir ve bir kıyı oteli seçilerek, işletmelerin ilgili yöneticileriyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca otellerin web siteleri detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, örneklem dâhilindeki otel işletmelerinde yerelleşme uygulamalarının en fazla yiyecek-içecek hizmetlerinde gerçekleştiği, kıyı otelinde şehir oteline göre daha fazla yerelleşme uygulamalarının görüldüğü, rejyosantrik (regiosentrik) strateji doğrultusunda, kültürel ve coğrafi boyutlarda yerelleşme çalışmaları yapıldığı, coğrafi boyut kapsamında farklı düzeylerde çeşitli uygulamaların hayata geçirildiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aryana, B. ve Zafarmand, S.J. (2007). Glocal Product Design: A
Sustainable Solution for Global Companies in Regional and/or Local
Markets. International Association of Societies of Design Research
Konferansı Bildirisi, Hong Kong. İndirilme Tarihi: 26.02.2014,
http://www.sd.polyu.edu.hk/iasdr/proceeding/papers/glocal%20pr
oduct%20design_%20a2sustainable%20solution%20for%20global
%20companies%20in%20regional%20and_or%20local%2markets.
pdf
Cawley, M., Gaffey, S. ve Gillmor, D. (2002). Localization and Global
Reach in Rural Tourism: Irish Evidence. Tourist Studies, 2(1), 63-
86.
Chang, T., Milne, S., Fallon, D. ve Pohlmann, C. (1996). Urban Heritage
Tourism: The Global-Local Nexus. Annals of Tourism Research,
23(2), 284-305.
Çetinkaya, Z. (2008). The Evaluation of Glocalization Examples of
Mcdonald’s Mcturco and Starbucks Turkish Coffee. Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Demirer, G.N. ve Torunoğlu, E. (1997). Ve Kirlendi Dünya. Ankara: Öteki
Yayınevi.
DTÖ (Dünya Turizm Örgütü) (2014). Tourism Highlights 2013 Edition.
İndirilme Tarihi: 26.02.2014, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/
sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr_0.pdf
Dulupçu, M. ve Demirel, O. (2008). Globalization and Internationalization.
ECOLAB: Economy and Labour World, Comenuis 2.1 Proje Belgesi.
Almanya: Avrupa Komisyonu. İndirilme Tarihi: 20.02.2014,
http://www.phil.muni.cz/ped/ECOLAB/eng/modules/docs/internatio
nalization-and-globalization-theory.doc
Dumitrescu, L. ve Vinerean, S. (2010). The Glocal Strategy of Global
Brands. Studies in Business and Economics, 147-155. İndirilme
Tarihi: 17.03.2014, ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/blg
/journl/538dumitrescu% 26vinerean.pdf
Kırdar, Y. (2005). Dış Pazarlara Yönelme Nedenleri ve Stratejileri (Coca -
Cola Örneği). Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13),
233-245.
Otel İşletmelerinde Küyerelleşme Yaklaşımı: İzmir İli Örneği
21
Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M. ve Hansen, T. (2009).
Marketing Management - European Edition. Harlow, İngiltere:
Pearson Prentice Hall Publishing.
Lee, J.T. (2008). Remapping Englishness: The Impact of Globalization on
College English Instruction in Taiwan. ERIC Document Service.
İndirilme Tarihi: 24.02.2014, http://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED502621.pdf
Liu, W., Guillet, B.D., Xiao, Q. ve Law, R. (2014). Globalization or
Localization of Consumer Preferences: The Case of Hotel Room
Booking. Tourism Management, 41, 148-157.
Mak, A.H.N., Lumbers, M. ve Eves, A. (2012). Globalisation and Food
Tourism. Annals of Tourism Research, 39(1), 171-196.
Matusitz, J. (2011). Disney’s Successful Adaptation in Hong Kong: A
Glocalization Perspective. Asia Pacific Journal of Management, 28,
667-681.
Matusitz, J. (2015). Bharti-WalMart: A Glocalization Experience. Journal
of Asian and African Studies, 50(1), 83-95.
Maynard, M. (2003). From Global to Local: How Gillette's Sensor Excel
Accommodates to Japan. Keio Communication Review, 25.
İndirilme Tarihi: 25.02.2014, http://www.mediacom.keio.ac.jp/
publication/pdf2003/review25/5.pdf
Maynard, M.L. ve Tian, Y. (2004). Between Global and Glocal: Content
Analysis of Chinese Web Sites of the 100 Top Global Brands. Public
Relations Review, 30, 285-291.
Ozan, R. (2004). Kültürlerarası Ortamda Yerellik Olgusu. 2nd
International Symposium of Communication in the Millennium
Konferansı Bildirisi. İndirilme Tarihi: 20.02.2014,
http://cim.anadolu.edu.tr/ pdf/2004/1130855285.pdf
Resort Dergisi (2012). Zincir ve Grup Oteller Eki, Resort Aylık Turizm ve
Seyahat Endüstrisi Dergisi, Sayı: 95. İstanbul: Ekin Yayın Grubu.
Roberts, C. (2005). Consolidation in the International Hotel Industry.
Praxis: Journal of Applied Hospitality Management, Spring 2005,
70-80.
Rothenberg, L.E. (2003). Globalization 101: The three tensions of
globalization. Issues in Global Education. ERIC Document Service.
İndirilme Tarihi: 20.02.2014, http://www.globaled.org/issues/
176.pdf
S.E. Dilek, S. Kaygalak, C. Lale ve H.K. Şanlıöz Özgen
22
Salazar, N.B. (2005). Tourism and glocalization: “Local” tour guiding.
Annals of Tourism Research, 32(3), 628-646.
Schiffman, L. ve Kanuk, L.L. (2009). Consumer Behavior. New Jersey:
Pearson Publications.
Şahin, B. (2013). Uluslararası Pazarlarda Ürün Stratejileri:
Standardizasyon, Adaptasyon ve Hazır Gıda Sektöründe Bir
Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Teo, P. ve Li, L.M. (2003). Global and Local Interactions in Tourism,
Annals of Tourism Research, 30(2), 287-306.
Tien, C.Y. ve Talley, P.C. (2012). Think Globally, Act Locally:
‘Glocalization’ in Taiwanese Higher Education. International Journal
of Business and Social Science, 3(15), 124-130.
Tong, H.K. ve Cheung, L.H. (2011). Cultural Identity and Language: A
Proposed Framework for Cultural Globalization and Glocalisation.
Journal of Multilingual and Multicultural Development, 32(1), 55-
69.
Turizm Yatırım Dergisi (2013). Konaklamada Zincir ve Gruplar Özel Eki,
Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, Sayı: 9. Ankara:
Yetkin Medya Yayıncılık.
Whitla, P., Walters, P.G.P. ve Davies, H. (2007). Global Strategies in the
International Hotel Industry. Hospitality Management, 26, 777-
792.
Yang, R. ve Qiu, F. (2010). Globalisation and Chinese Knowledge
Diaspora: An Australian Case Study. The Australian Educational
Researcher, 37(3), 19-37.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yin, R.K. (1994). Case Study Research. Thousand Oaks: Sage
Publications.
Yu, Y., Byun, W. ve Lee, T.J. (2013). Critical Issues of Globalisation in the
International Hotel Industry. Current Issues in Tourism, 1-5.
(DOI:10.1080/13683500.2012.761678).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com