You are here

GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE PARTICIPATORS OF ENTREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAMS TO IDENTIFY THEIR TENDENCIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the characteristics and tendencies of participators of the formal ‘basic entrepreneurship trainings’, which is a widespread activity in Turkey; with a sample from Giresun, Trabzon and Ordu. This study, examines the related literature, and includes evaluations, comparisons between groups, and suggestions depending on a sample of 196 participators. Accordingly, the tendencies of candidate entrepreneurs include six different dimensions: extroversion – self confidence, knowledge, determination, progressiveness, risk taking, and independence. There are high levels of positive correlation among these variables. Moreover, the data analysis reveals that, there is statistically significant relationship between the age of respondents and their extroversion and determination. Again, it was found that, the job experience is significantly and positively associated with extroversion, determination, and progressiveness. In contrast, there is statistically significant but negative relationship between job experience and independence. On the other hand, no significant association was identified between education level and entrepreneurship tendencies. In addition, the ‘job’ is positively associated with risk taking.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemde yaygın şekilde görülen ‘temel girişimcilik eğitimlerine’ katılanların temel eğilimlerini Giresun, Trabzon ve Ordu’dan elde edilen veri kümesi temelinde ortaya koymaktır. Eser, girişimcilikle ilgili literatürü özetlemekte ve 196 kursiyerden oluşan bir örneklem üzerinden değerlendirmelere, farklı gruplar arasında karşılaştırmalara ve önerilere yer vermektedir. Buna göre, ilgili eğitimlere katılanların, ölçek kapsamında, esas olarak altı değişik eğilime sahip oldukları bulunmuştur: Dışa dönüklük – kendine güven, hazır olma – bilgili olma, kararlılık, atılımcılık, risk alma – girişimcilik, bağımsızlık. Bu değişkenler arasında bütünsel olarak yüksek düzeyli pozitif ilgileşim vardır. Buna ek olarak, veri analizi sonucunda katılımcıların yaşı ile ‘dışa dönüklük – kendine güven’ ve ‘kararlılık’ arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Benzer şekilde, iş tecrübesiyle ‘dışa dönüklük – kendine güven’, ‘kararlılık’ ve ‘atılımcılık’ arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilgileşim olduğu görülmüştür. Aksine, eğitim düzeyi ile girişimcilik arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, ‘iş tecrübesi’ ile ‘bağımsızlık’ arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif ilişki vardır. Ek olarak, ‘meslek’ ile ‘risk alma – girişimcilik’ arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ilgileşim vardır.

REFERENCES

References: 

Ahmetoglu, G., Leutner, F., Chamorro-Premuzic (2011). EQ-nomics:
Understanding the Relation Between Individual Differences in Trait
Emotional Intelligence and Entrepreneurship. Personality and
Individual Differeneces, 51, 1028-1033.
Akhtar, A., Topping, K. J., Tariq, R. H. (2011). Entrepreneurial Attitudes
among Potential Entrepreneurs. Pakistan Journal of Commerce and
Social Sciences, 5(1), 12-46.
Beaver, G. (2002). Small Business, Entrepreneurship and Enterprise
Development. England: Pearson Education Limited.
Dönmez Polat, D. (2011). Girişimcilik Motivasyonu ve İşletme Yenilikçiliği
Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Turizm İşletmelerinde
Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 227-254.
Erdoğan, Z. (2012). Girişimcilik ve KOBİ’ler: Kavramlar, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri. Bursa: Ekin Yayınevi.
İrmiş, A., Durak, İ., Özdemir, L. (2010). Girişimcilik Kültürü: Anadolu
Girişimciliğinden Örnekler. Bursa: Ekin Yayınevi.
Hatten, T. S. (1997). Small Business: Entrepreneurship and Beyond. USA:
Prentice- Hall, Inc.
Kahya, C., İmamoğlu, İ. K. (2013). Sosyo-Dempgrafik Özellikler ve
Girişimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi
Girişimcilik Kurslarına Katılanların Temel Eğilimleri Üzerine Bir
Araştırma
175
(Bayburt İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E-Dergisi), 38, 1-14.
Karabulut, A. T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini
ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Marmara
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1), 331-356.
Lee, J. (1999). Impact of Culture on Entrepreneurship. AAM Journal,
4(2), 1-22.
Megginson, W. L., Byrd, M. J., Emeritus Megginson, L. C. (2000). Small
Business Management: An Entrepreneur’s Guidebook. Third
Edition. USA: Irwin McGraw-Hill.
Müftüoğlu, T., Durukan, T. (2004). Girişimcilik ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi
Kitabevi.
Okhomina, D. (2015). Entrepreneurial Orientation and Psychological
Traits: The Moderating Influence of Supportive Environment.
Journal of Behavioral Studies in Business.
http://www.researchgate.net/publication/242748294
Stefanovic, I., Rankovic, L., Prokic, S. (2011). Entrepreneurs’ Motivational
Factors: Empirical Evidence From Serbia. Serbian Journal of
Management, 6(1), 73-83.
Taşkın, E. (2012). Başarılı Girişimcilerin Ortak Özellikleri. Girişimcilik ve
KOBİLER: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Editör: Prof. Dr.
B. Zafer Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi.
Tiryaki, A. (2012). İktisat Teorisinde Girişimcilik. Girişimcilik ve KOBİLER:
Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Editör: Prof. Dr. B. Zafer
Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi.
Topkaya, Ö. (2013). Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin
Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu. Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi, 8(1), 29-54.
Veccio, R. P. (2003). Entrepreneurship and Leadership: Common Trends
and Common Threads. Human Resource Management Review, 13,
303-327.
Yurtseven, H. R. (2007). Girişimcilik: Küçük Bir İşletme Kurmak ve
Yönetmek. Ankara: Detay Yayıncılık.
Uluköy, M., Demireli, C., Kahya, V. (2013). KOSGEB Girişimcilik Kurslarına
Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan
Araştırması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 79-96.
www.marmaragirisim.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com