You are here

İŞGÖRENLERİN ALGILAMALARI AÇISINDAN EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE SINAİ FİRMALARININ FARKLILAŞMASI

THE DIFFERENCES OF VOCATIONAL EDUCATION AND INDUSTRY ACCORDING TO EMPLOYEE PERCEPTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The influences of organizational support, job characteristics and work engagement on psychological ownership and individual performance are related to various theories like Self Determination, Social Identity and Social Exchange Theory. However among theoretical and empirical works for different sectors and groups, there is a shortage of comparing characteristics of higher education and on-the-job training. Besides, due to little study on meta-analytical work, objective results from universities and industry about which variable is influenced by which other one seems hard to find out. The primary objective in this study is to increase the understanding of perceived performance for the higher education and industry by testing relationships between organizational support, psychological ownership and employee attitudes/behaviours. According to proposed model, when the contextual state and organizational behaviors of the employed as mediating variables are presented, the argument is that direct effect of independent variables lessens.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, meslek okulları, üniversite ve sanayi çalışanlarını destekleyen ve güdüleyen etkenler ile algıladıkları bireysel özerklik ve yetkinliklerini Öz Belirleme Kuramı açısından tanımlanmaktadır. Amaç yükseköğretimde ve endüstride çalışanların işlerini yapma, sahiplenme ve performans algı düzeyini etkileyen etkenleri tespit etmektir. Kurama ve araştırmanın modeline göre, iş görenlerin içsel tutum ve davranışları ortaya konulduğunda, ortamsal değişkenlerin doğrudan çıktılar üzerindeki etkilerinin azalacağı düşünülmektedir. Araştırmanın bulguları, algılanan kurumsal destek ve bireysel performans açısından yükseköğretim kurumları ile sınai firmalarının birbirlerinden farklılaştığını göstermektedir. Çalışmada, sektörler arasındaki farkların çalışanlar üzerindeki etkisi de iş nitelikleri, işi sahiplenme ve bireysel performans gibi değişkenlerle kıyaslanmış ve yapı denkliğinde anlamlı farklar bulunmuştur. Sektörlerin kendilerine özgü bu farklarla beraber çalışanların üniversite ve sanayiye farklı bakış açıları, sektörler arasındaki işbirliği imkânlarını da kısıtlamaktadır. Çalışmamızdaki bulgular ışığında, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çözümler de tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aldemir, C. (1985). Örgütler ve Yönetimi: Makro Bir Yaklaşım, Bilgehan
Basımevi; İzmir.
Aldemir, C., Ataol, A. ve G. Budak (1998). Personel Yönetimi, III. Baskı,
Barış Yayınları, İzmir.
Aldemir, C., Ataol, A. ve G. Budak (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi, IV.
Baskı, Fakülteler Kitabevi, Barış Yayınları, İzmir.
Aldemir, C., Arbak Y. ve Ö. Özmen (2003). Türkiye’de İş Görme Anlayışı:
Tanımı ve Boyutları, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 5-28.
Arbak, Y., Aldemir, C., Özmen, Ö., Katrinli, A., Kesken, J. ve G. İshakoğlu
(1997). Perceptual Study of Turkish Managers’ and Organizations’
characteristics: Contrast and Contradictions, Sonja A. Sackman
(ed.), Cultural Complexity in Organizations, London: Sage
Publications, 87-103.
Arbuckle, J.L. ve W. Woothke (1999). Amos 4.0 User’s Guide, SPSS Inc..
Bal, E.A. (2008). Self-efficacy, contextual factors and well-being: the
impact of work engagement, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Breaugh, J.A. (1985). The measurement of work autonomy, Human
Relations, 38, 551-570.
Byrne, B.M (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS,
and SIMPLIS, Lawrence Erbaum Associates Publisher, New Jersey.
Eisenberger, R., Fasolo, P. ve V. Davis-LaMastro (1990). Perceived
Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and
Innovation, Journal of Applied Psychology, 75, 51–59.
Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S. ve P. Lynch (1997). Perceived
Organizational Support, Discretionary treatment and innovation,
Journal of Applied Psychology, 82, 812-820.
Eryiğit, N. ve T. Uslu (2014). Uluslararası Teknoloji Transferi ve Bölgesel
Kalkınma Çerçevesinde Teknoloji ve Sanayi Kümelenmelerindeki
İnsan Kaynağı ve Bilgi Yönetimi, 14. Üretim Araştırmaları
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Sıtkı Gözlü, Erkan Bayraktar ve F.
Tunç Bozbura, Bahçeşehir Üniversitesi
Ferris, G.R., Arthur, M.M., Berkson, H.M., Kaplan, D.M., Harrell-Cook, G.
ve D.D. Frink (1998). Toward a social context theory of human
resource management-organizational effectiveness relationship,
Human Resource Management Review, 8, 235–264.
Gülcan, Y. Ve C. Aldemir (2004). Bölgesel Kalkınmada Ekonomik
Göstergeler İle Yerel Kültür Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Aydın ve
İşgörenlerin Algılamaları Açısından Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları
ile Sınai Firmalarının Farklılaşması
191
Denizli Örnekleri, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt
I, Mart 2004, Pamukkale Üniversitesi, 220-232
Hackman, J.R. ve G.R. Oldham (1976). Motivation through the design of
work: Test of a theory, Organizational Behavior and Human
Performance, 16, 250–279.
Hackman, J.R. ve G.R. Oldham (1980). Work Redesign, Addison-Wesley
Longman, Inc.
Jones, J.M. (1986). Racism, a cultural analysis of the problem, Prejudice,
discrimination and racism, San Diego: Academic Press.
Joreskog, K. ve D. Sörbom (2001). LISREL 8:. User’s Reference Guide,
Scientific Software International Inc.
Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and
disengagement at work, Academy of Management Journal, 33 (4),
692–724.
Kiper, M. (2004). Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda
Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji, TMMOB 50. Yıl Yayınları, 59-
122.
Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J. ve J.B. Avey (2008). The
mediating role of psychological capital in the supportive
organizational climate, Journal of Organizational Behavior, 29,
219–238.
Malesta, R.M. ve L.E. Tetrick (1996). Understanding the Dynamics of
Organizational and Supervisory Commmitment, Society for
Industrial and Organizational Society Annual Meeting, San Diego.
Mayhem, M.G., Ashkanasy, N.M., Bramble, T. ve J. Gardner (2007). A
Study of the Antecedents and Consequences of Psychological
Ownership in Organizational Settings, The Journal of Social
Psychology, 147(5), 477–500.
Morgeson, F.P., Delaney-Klinger, K.A. ve M.A. Hemingway (2005). The
importance of job autonomy, cognitive ability, and job-related skill
for predicting role breadth and job performance, Journal of Applied
Psychology, 9.
Naumman, S.E., Bies, R.J. ve R. Martin (1995). The roles of
organizational support and justice during a layoff, Academy of
Management Best Papers Proceedings, 89-93
Niskanen, A. (2005). Forest Sector Entrepreneurship in Europe-Summary
of Country Studies of COST Action E30, Acta Silv. Lign. Hung.
Special Edition, 7-15
Tuna Uslu
192
Parker, S. (1998). Enhancing role-breadth self efficacy: The roles of job
enrichment and other organizational interventions, Journal of
Applied Psychology, 83, 835–852.
Pierce, J.L., Jusilla, I. ve A. Cummings (2009). Psychological Ownership
within the Job Design Context: Revision of the Job Characteristics
Model, Journal of Organizational Behavior, 30(4), 477–496.
Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee
engagement, Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619
Salanova, M. ve W.B. Schaufeli (2008). A cross-national study of work
engagement as a mediator between job resources and proactive
behaviour, The Int. Journal of Human Resource Management,
19(1), 116–131.
Schaufeli, W., Salanova, M. ve A.B. Bakker (2006). The measurement of
Work Engagement With A Short Questionnaire: A Cross-National
Study, Journal of Educational and Psychological Measurement, 3,
71–92.
Shore, L.M. ve S.J. Wayne (1993). Commitment and employee behavior:
Comparison of affective commitment and continuance commitment
with perceived organizational support, Journal of Applied
Psychology, 78, 774–780.
Sigler, T.H. ve C.M. Pearson (2000). Creating an empowering culture,
Journal of Quality Management, 5, 27–52.
Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace,
Academy of Management Journal, 38(5), 1442–1465.
Teo, H.H., Wei, K.K., ve I. Benbasat (2003). Predicting Intention to Adopt
Interorganizational Linkages: An Institutional Perspective. MIS
Quarterly, 27(1), 19-50.
Uslu, T. (2010). Birey Davranışları Üzerine Bütüncül ve Birleştirici Bir
Model Denemesi, International 8th Knowledge, Economy &
Management Congress Proceedings, ISBN: 978-9944-0203-7-4,
1643-1658.
Uslu, T. (2011a) Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Kritik Bir Öncel: Sürekli
Öğrenme, İşi Sahiplenme, Çalışan Tutumları ve Türkiye’deki Durum
Analizi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışması, 4. ÜSİMP 4.
Kongresi Sonuç Raporu, 2–3 Haziran 2011, 11
Uslu, T. (2011b). Sanayi Sektöründe KOBİ ve Büyük İşletme
Çalışanlarının Yatırım Yapma Tercihleri ve İşlerini Sahiplenme
Biçimleri, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Kitabı, ed. Müge
İşeri, Gülsüm Savcı Gökgöz, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi
Yayın No: 155, ISBN: 978-605-87976-8-0, 263-270.
İşgörenlerin Algılamaları Açısından Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları
ile Sınai Firmalarının Farklılaşması
193
Uslu, T., Çetin, M. ve E.M. Çam (2011). Hizmet Sektöründe Özerklik ve
Yetkinlik Algısının İşi Sahiplenme Aracılığıyla Çalışanlara Etkisi:
Sağlık, Eğitim ve Turizm Sektörlerinin İnşaat Sektörü İle
Karşılaştırılması, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi Genişletilmiş Bildiri
Özetleri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Kardeşler
Cilt Evi, ISBN: 978-975-441-331-1, 427-430.
Uslu, T. (2012) Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Kritik Bir
Değişken Olarak İnsan Faktörü, Üniversite Sanayi İşbirliği
Merkezleri Platformu-ÜSİMP 5. Ulusal Kongresi, 21–22 Haziran
2012, Sabancı Üniversitesi, 30.
Uslu, T. (2014). Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin
İhtiyaçlarına Uyarlama, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı
Bildiriler Kitabı, ed. Akgül, M. ve diğerleri, 1. Baskı, İnternet
Teknolojileri Derneği, Bilgi Kitapevi, ISBN: 978-605-85087-1-2,
141-146
Watkins, A. (1995). Communication Concepts Related to Perceived
Organizational Support, Western Journal of Communication, 59(4),
326-347.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com