You are here

DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ

THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE STATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Our study that based on an extensive literature was firstly focused on the term of the state. Later ideas off from the First Age until Modern Age thinkers were explained about the limit of government. It has referred to the effects on the subject of social events. Not only was it limited to theoretical sources of the history of economic thought. It also discussed the UN data and GaWC of the documents Loughborough University. Our aim is to reveal the answer of the real world to question “what is the optimal state limit?” Thus, we believe that we will open a new window for this ancient question.
Abstract (Original Language): 
Geniş bir literatür taramasına dayanan çalışmamızda öncelikle devlet kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra ilkçağdan yakın çağa kadar düşünce insanlarının devletin sınırlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Sosyal olayların konu üzerindeki etkilerine de değinilmiş, sadece iktisadi düşünce tarihinin teorik kaynakları ile sınırlı kalınmamış BM’lerin belgelerine ve Loughborough Üniversite’sinin GaWC verilerine de yer verilerek kaynak yelpazesi mümkün olduğunca geniş tutulmuştur. Tüm bunları yaparken amacımız optimal devletin sınırları nedir sorusuna reel dünyanın verdiği cevabı ortaya çıkarabilmektir. Böylelikle bu çok eski soruya yeni bir pencere açacağımıza inanıyoruz.

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu, M. A. (2006). Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği. Ankara:
İmge Kitapevi.
Aktan, C.C. (2003). Değişim Çağında Devlet. İzmir: Çizgi Kitabevi.
Ay, H. (2002). Maliye Tarihi Ders Notları. İzmir.
Ay, H. (2013). AB Mali Yapısı, İzmir.
Ay, H. (2014). Kamu Maliyesi. Ankara: Nobel Yayınevi
Beriş, H. E. (2008). Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği
üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 63,1, 55-80.
BM Enformasyon Merkezi (2015). Birleşmiş Milletler Antlaşması. Ankara;
İndirme Tarihi: 20 Mayıs 2015, www.unicankara.org.tr/doc_pdf/
chart_turkce.pdf
Doehring, K. (2002). Genel Devlet Kuramı. Çev: Ahmet Mumcu. İstanbul:
İnkılap Yayınları.
Eroğlu, M. (2010). John Locke'un Devlet Teorisi, Akademik Bakış Dergisi,
21, 1-15, http://www.akademikbakis.org/eskisite/21/07.pdf
Fukuyama, F. (2008). Devletin İnşası; 21. YY da Dünya Düzeni ve
Yönetişim. Çev: Devrim Çetinkasap. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Hakan Ay ve Öznur Uçar
206
Globalization and World Cities Research Network (2015). The World
According to GaWC 2008. Londra; İndirme Tarihi: 20 Mayıs 2015,
http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.html
Gökmen, H. (2007). Avrupa Sosyal Devlet Anlayışında İstihdam ve
Türkiye'de Genel İşsizlik Sorunu. Ankara. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık
Tezi.
Gözler, K. (2007). Devletin Genel Teorisi. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Güneş, F.(ed.). (2014). Kent Sosylojisi. Eskişehir: T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını
Hobbes, T. (2010). Leviathan. Çev: Semih Lim. İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
İbni Haldun (2011). Mukaddime. Çev: Süleyman Uludağ. İstanbul:
Dergâh Yayınları.
İbni Haldun (2009). Devlet. Çev: Osman Arpaçukuru İstanbul:İlke
Yayıncılık.
Oktay, A. S. (2011). Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâ. İstanbul: İz
yayıncılık.
Poggi, G. (2008). Devlet Doğası Gelişimi ve Geleceği. Çev: Aysun
Babacan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Rothbard, M. N. (2009). İnsan İktisat ve Devlet. Çev. Ayşe Meral Uzun,
Ahmet Uzun. İstanbul: Liberte Yayınları.
Schulze, H. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. Çev. Timuçin Binder.
İstanbul: Literatür Yayınları.
Tekelioglu, M. (1993). İktisadi Düşünceler Tarihi. Adana: Çukurova
Üniversitesi Basımevi.
Tüleykan, H. (2010). Tarihsel Süreçte Ekonomide Devletin Yeri, Gelişimi
ve Yeniden Yapılandırılması, Ankara Bütçe Dünyası Dergisi, 1, 33,
86-114.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (1998). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü. Ankara; İndirme Tarihi: 20
Mayıs 2015, http://www.iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/Mevzuat/
kyoto_protokol.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com