You are here

GEMİADAMLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ, İŞ PERFORMANSLARINA ETKİLERİ: İSTANBUL’DA İÇ VE ŞEHİRLER ARASI HATLARDAKİ YOLCU GEMİLERİNDE ÇALIŞAN GEMİADAMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

THE EFFECTS OF THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF THE SEAFARERS TO THEIR WORK PERFORMANCE: A RESEARCH ABOUT THE SEAFARERS WORKING IN THE INTRACITY AND INTERCITY PASSENGER SHIPS LINES IN ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ship and marine work environment is a substantially risky, dynamic medium for the ship and maritime work context which is restrictive and prone to potential contingencies. Therefore, it is considered that working in such an environment by focusing to such risks and contingencies of a marine environment requires productivity and efficiency. By starting from this perspective, this study aims at inquiring a correlation between the organizational commitment levels of the seafarer and their work performances. Quantitative research method is used in this survey. Data is obtained through a questionnaire which is administered to 500 seafarer who are working in the intra-city and intercity passenger lines in Istanbul. The data is analyzed by SPSS 20 program and the results indicated that there is a significant positive correlation between the organizational commitment of the seafarer and their actual work performances.
Abstract (Original Language): 
Gemi ve deniz iş ortamı; gemiadamları açısından oldukça riskli, hareketli, belirsizliğe açık ve kısıtlı bir konumdadır. Dolayısı ile böyle bir ortama odaklanarak ve bağlanarak çalışmak, etkin ve verimli olmak, ek gayret gerektirdiği düşünülmektedir. Bu bakışla çalışmanın amacı; gemiadamlarının örgütsel bağlılığının, iş performanslarını etkileyip etkilediğini incelemeye yöneliktir. Çalışmada yapılan araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla; İstanbul’da iç ve şehirlerarası hatlardaki yolcu gemilerinde çalışan 500 adet gemiadamına uygulanan anketle veriler elde edilmiştir. Veriler; SPSS 20 programı ile analiz edilmiş ve sonuçlarının, gemiadamlarının örgütsel bağlılıklarının, iş performanslarına etkisini destekler nitelikte olduğu görülmüştür.
227
250

REFERENCES

References: 

Ahmetov, F., Mustafayeva, L. ve Ersoy, S. (2008). Aile İşletmelerinde
Yöneticilerin Örgütsel Bağlılığının Güçlendirilmesinde İzlediği
Stratejiler (Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Örneği),VII Anadolu
işletmecilik Kongresi, Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni
Yaklaşımlar ve yenilikçilik, Çorum.
Akdemir, A. (2012). İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ekin Basım Yayım
Dağıtım, 2. Baskı, , Bursa.
Arslan, Ö., (2006). Türk Gemi Adamları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Gemiadamlarının Örgütsel Bağlılıklarının, İş Performanslarına Etkileri:
İstanbul’da İç ve Şehirler Arası Hatlardaki Yolcu Gemilerinde Çalışan
Gemiadamlarına İlişkin Bir Araştırma
247
Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W. and Bhatıa, P. (2004). Transformational
Leadership and Organizational Commitment: Mediating Role of
Psychological Empowerment and Moderating Role of Structural
Distance, Journal of Organizational Behavior. Organiz. Behav. 25,
951–968.
Aycan, Z. (2000). Akademisyenler ve Profesyoneller Bakış Açısı ile
Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Türk
Psikologları Derneği Yayınları No:21, 1. Basım, Ağustos, Ankara.
Bekmezci, M. (2008). Strateji odaklı Performans Yönetimi Yaklaşımı:
Balanced Score Card, VII Anadolu işletmecilik Kongresi,
Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar ve yenilikçilik,
Çorum, 207-227.
Bedük, N. M. (2012) Deniz İş Sözleşmesi, Ekin Basım Yayım Dağıtım,
2.Baskı, Bursa.
Borman, W. C., ve Motowidlo, S. J. (1993). Expanding The Criterion
Domain To İnclude Elements Of Contextual Performance. In N.
Schmitt, & W. C. Borman (Eds.), Personnel Selection in
Organizations, 71-98.
Borman, W. C., White, L. A., ve Dorsey, D. W. (1995). Effects of Rate Task
Performance And Interpersonal Factors On Supervisor And Multilevel
Performance 6 Peer Performance Ratings. Journal of Applied
Psychology, 80, 168-177.
Brian, F. (2014). Last Modified By Tina Marie Rivera. Work Attitudes and
Job Motivation Home-Amie Skattebo, 12. Work and Organizational
Commitment.
Can, H., Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2009). Kamu ve Özel Kesimde
İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitap Evi, Ankara.
Cecil, A. , Regina, N. S. ve Riyaadh, L. (2013). Assessing the Outcomes Of
The Higher Education Mergers In South Africa: Implications For
Strategic Management, Acta Commercii, Independent Research
journal in The Management Sciences, Vol 13, No 1, 1-11.
Chiu, Shan - Kou, (2004). The Linkage of Job Performance to Goal Setting
, Work Motivation, Team Building, and Organizational Commitment
in the High-Tech Industry in Taiwan, H. Wayne Huizenga School of
Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University,
Doctor of Business Administration (yayınlanmamış doktora tezi).
Çekmecelioğlu, H. G. (2007). Yönetim Desteği, Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi,
Recep Yücel
248
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı,
Sakarya, 23-27.
Çiftçioğlu, B.A. (2010). Relationship Between Organizational Commitment
And Organizational Identification: A Theorical Investigation, İş, Güç;
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 85-106.
Demir, H., Baş, T. ve Erenel, F. (2012). Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analizi, 20.Ulusal Yönetim
ve Organizasyon Kongresi, İzmir.
Doğan, A., Bozkurt, S. ve Eminoğulları, A. (2012). Sendikaya Bağlılık ile
Örgüte Bağlılık Aynı Anda Mümkün mü? 20.Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, 648-653.
Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında
Personel Güçlendirmenin Önemi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,
Sayı:29, Kayseri, 47-80.
Eccles, R. G. (1991). The Performance Measurement Manifesto, Harvard
Business School, Harvard Business Review 1991, 69(1): 131-137.
Erdem R. (2007). Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki
İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 63-
79.
Gemi adamları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: (2007). 31.07.2002
Resmi GazeteSayısı:24832.
Gemiadamları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarihi: (2007). 31.07.2002,
Resmi Gazete Sayısı: 24832
Gürpınar, G. ve Yahyagil, M. Y (2007) Örgütsel Adalet, Lider-Üye Değişimi
ve Örgüte Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişki, XV. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Gülova, A. ve Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir
Araştırma, Business and Economics Research Journal Volume 3,
Number 3, 49-76.
Güner, M. D. (2012). Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, İ.Ü Hukuk
Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı, 7-29.
Güney S., Akalın Ç. ve İlsev A., (2007). Duygusal Örgütsel Bağlılık
Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz Saygı,
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25,
Sayı:2, 189-211.
Hanhan, U. ve Arslan, T. (2007). İzmir’de Konuşlanmış Denizcilik
Şirketlerinin Gemi Adamlarına Yönelik İnsan Kaynakları
Gemiadamlarının Örgütsel Bağlılıklarının, İş Performanslarına Etkileri:
İstanbul’da İç ve Şehirler Arası Hatlardaki Yolcu Gemilerinde Çalışan
Gemiadamlarına İlişkin Bir Araştırma
249
Politikalarının Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 1-18.
Karahan A. (2008). Çalışma Ortamındaki Statü Farklılıklarının Örgütsel
Bağlılığa Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt:10, Sayı:2, 232-242.
Kaynak, T., Adal, Z., Ataay, İ., Uyargil, C., Sadullah, Ö., Cevat, A. A.,
Özçelik, O., Dündar, G. ve Uluhan, R., (2000). İnsan Kaynakları
Yönetimi, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, 2.Baskı, İstanbul.
Koç, H., (2009). Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı:28, 200-211.
Kurt, Ö. (2010). Gemide Çalışma Koşullarının Gemi adamları Üzerindeki
Olumsuz Etkileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization
Of Organizational Commitment, Human Resources Management
Review, 91(1), 61-89.
Michael J. M. ve Kaufman, E. (2013). Do Job Satisfaction and Commitment
to the Organization Matter When It Comes to Retaining Employees?,
1-8.
Muslu, A. (2008). Denizcilik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi ve
Çalışma İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalı
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, İstanbul.
Nas, S. (2006) Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar
Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması, DEÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim
Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Özkul, E., Demirer, D. ve Turunç, O. (2011). Örgütlerde Gelişim Kültürü ve
Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini İş Performansına Etkisi:
Güvenin Aracılık Rolü, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri özetleri
Kitabı, İzmir, 415-440.
Öz, O. (2011). TKY ile Örgütsel Vatandaşlık davranışı, Örgüte Bağlılık İle
İşe Cezbolma Davranışı Arasındaki İlişkiler, 10.Ulusal İşletmecilik
Kongresi, İzmir.
Özutku, H., Ağca, V. ve Çevrioğlu, E. (2007). XV. 288 Lider-Üye Etkileşim
Teorisi Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi İle Örgütsel Bağlılık
Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme,
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Sakarya Üniversitesi,
Sakarya, 193-210.
Recep Yücel
250
Süygen, Y. (1983). Kaptanın Kılavuzu, Fırat Denizcilik ve Tic. Ltd.
Şti.Yayınları:1/1983, Ercivan Matbaası, İstanbul.
Şakiroğlu, A. ve Asyalı, E. (2008). Türkiye‘ de Zabitan Sınıfı Gemi
Adamlarının Kariyeri. VII Anadolu işletmecilik Kongresi,
Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçilik,
Çorum.
Talat, I., Saif Ur Rehman, K., Ungku N.U., A. ve Ishfaq, A., (2012). Does
Organisational Commitment Enhance the Relationship Between Job
İnvolvement and in-Role Performance?, Sajhrm, Journal of Human
Resource Management, Vol:10, No: 2, 1-9.
Tolay, E. ve Sürvegil, O. (2012). Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin
Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerine Etkileri, 20.Ulusal Yönetim
ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, 449-465.
Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, A. (2007). İnsan Kaynakları
Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2.Basım, Ekim, , Ankara.
Türker, F. (2007). Denizcilik Sektöründe İş Tatmini ve Örgüte Bağlılığın İş
Gücü Devrine Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Uzunköprü, E. ve Zorba, Y. (2015). İzmir Aliağa Limanı Uğraklı Gemiler
Bazında Emniyet Kültürü Algılamasına Yönelik Bir İnceleme, Ulusal
Liman Kongresi, 2-20.
Wasti, A. (2000). Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel
Etmenler: Türk Kültürüne Bir Bakış, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve
İnsan Kaynakları Uygulamaları, (Ed.) Aycan Zeynep. (2000).
Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, 21, 201–223.
Yağcı, K. (2007). Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İş
görenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir
Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Cilt:9, Sayı:3, 114-129.
Yücel, R. (1999). İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı Değerlendirme,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1,
Sayı:9, 110-128.
Yücel, R. (2012). İnsan Kaynakları Yönetiminde Terfi ve Başarı
Değerlendirmesi, Bizim Büro Basım Evi, Ankara.
Yüksel, Ö. (1998). İşletmeler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Büro
Kitapevi, İkinci Baskı, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com