You are here

YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

SOCIAL CAPITAL RESEARCHES IN DOMESTIC LITERATURE: EXAMINING THE FOCUSES AND GAPS USING BY SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social capital which has been firstly emerged during twentieth century can be defined as the total of the existing and potential resources which have been embedded within the interacting networks of the actors (person, organization et.) and derived from these networks. The aim of this research which has been actualized by using bibliometrics is to visualize the knowledge network of the domestic articles which are focused on social capital and develop suggestions for future researches. In the study, domestic articles which have key words are assessed through the basic criterias of social network analysis. It’s reached that “network theory” and “trust” keys have the highest degree, betweenness and closeness degree. Also the thesis about social capital has been subjected to a general assessment in the research.
Abstract (Original Language): 
İlk olarak 1900’lü yıllarda ortaya çıkan sosyal sermaye kavramı, aktörlerin (birey, örgüt vb.) ilişki ağlarının içine yerleşmiş olan ve bu ilişki ağlarından kaynaklanan mevcut ve potansiyel kaynakların toplamı olarak tanımlanabilir. Bibliyometrik olarak tasarlanan bu araştırmanın amacı, yerel yazında kısıtlı olan sosyal sermaye odaklı makalelerin bilgi ağını sosyal ağ analizi ile görselleştirerek gelecekteki araştırmalara yol gösterecek öneriler geliştirmektir. Araştırma kapsamında, yerel yazında yönetim ve organizasyon alanında yazılmış ve anahtar kelime içeren kavramlar, sosyal ağ analizi yönteminde kullanılan belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmiştir. “Ağ kuramı” ve “güven” kavramlarının yüksek derece, arasındalık ve yakınlık merkeziliğe sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’de sosyal sermaye konusunda yapılan tezler, genel bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

REFERENCES

References: 

Adler, P.S. & Kwon, S.W. (2002). Social Capital: Prospects for A New
Concept, The Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
Arıcıoğlu, A. & Ergin, R. A. (2009). Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?
Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 25-43.
Aydıntan, B., Göksel, A. & Bingöl, D. (2010). Örtülü Bilgi Paylaşım Niyeti
Üzerinde Sosyal Sermaye ve Denetim Merkezi Odaklılığının Rolü:
Hekimlikte Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-26.
Beckert, J. (2003). Economic Sociology and Embeddedness: How Shall
We Conceptualize Economic Action?, Journal of Economic Issues,
37(3), 769-787.
Bilgin, N. & Kaynak, R. (2008). Sosyal Sermaye Faktörlerinin İş Başarısına
Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 29-38.
Borgatti, S. P., Jones, C. & Everett, M. G. (1998). Network Measures of
Social Capital, Connections, 21(2), 1-36.
Borgatti, S. P. & Foster, P. C. (2003). The Network Paradigm in
Organizational Research: A Review and Typology, Journal of
Management, 29 (6), 991-1013.
Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J. & Labianca, G. (2009). Network
Analysis in the Social Sciences, Science, New Series, 323 (5916),
892-895.
Broadus, R. N. (1987). Toward A Definition of “Bibliometrics”,
Scientometrics, 12(5-6), 373-379.
Bueno, E., Salmador, M. P. & Rodriguez, O. (2004). The Role of Social
Capital in Today’s Economy, Journal of Intellectual Capital, 5(4),
556-574.
Yerel Yazında Sosyal Sermaye Araştırmaları: Odaklar ve Boşlukların
Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
85
Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition.
Harvard: Harvard University Press.
Burt, R. S.(1997). The Contingent Value of Social Capital, Administrative
Science Quarterly, 42(2), 339-365.
Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital, Research in
Organizational Behaviour, 22, 345-423.
Burt, R. S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social
Capital, Social Capital: Theory and Research: Sociology and
Economics: Controversy and Integration Series, New York: Aldine
de Gruyter, 31-56.
Cohen, D. & Prusak L. (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik: Kuruluşların
Sosyal Sermayesi (Çeviren: Ahmet Kardam). İstanbul: MESS
Yayınevi.
Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital,
American Journal of Sociology, 94, 95-120.
Dequech, D. (2003). Cognitive and Cultural Embeddedness: Combinig
Institutional Economics and Economical Sociology, Journal of
Economic Issues, 37(2), 461-470.
Everett, M. G. & Borgatti, S. P. (2005). Extending Centrality, P. J.
Carrington, J. Scott ve S. Wasserman (der.), Models and Methods
in Social Network Analysis (ss. 57-76), America: Cambridge
University Press.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity. New York: Free Press.
Fukuyama, F. (2005). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması.
İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Gargiulo, M. & Benassi, M. (2000). Trapped in Your Own Net? Network
Cohesion, Structural Holes, and the Adaptation of Social Capital,
Organization Science, 11(2), 183-196.
Gerşil, G. S. & Aracı, M. (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun
İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri, Çalışma ve Toplum, 1,
39-74.
Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties, American Journal
of Sociology, 78(6), 1360-1380.
Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory
Revisited, Sociological Theory, 1, 201-233.
Granovetter, M. S. (2005). The Impact of Social Structure on Economic
Outcomes, Journal of Economic Perspectives, 19(1), 33-50.
Sahra Sayğan Tunçay, Pınar Süral Özer ve Güler Tozkoparan
86
Göksel, A., Aydıntan, B. & Bingöl, D. (2010). Örgütlerde Bilgi Paylaşım
Davranışı: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 87-109.
Hansen, M. T. (1999). The Search Transfer Problem: The Role of Weak
Ties in Sharing Knowledge across Organizational Subunits,
Administrative Science Quarterly, 44(1), 82-112.
Hansen, M. T., Mors, M. L. & Lovas, B. (2005). Knowledge Sharing in
Organizations: Multiple Networks, Multiple Phases, Academy of
Management Journal, 45(5), 776-799.
Hood, W. W. & Wilson, C. S. (2001). The Literature of Bibliometrics,
Scientometrics, and Informetrics, Akademiai Kiado, Budapest,
52(2), 291-314.
Kapu, H. (2008). Sosyal Sermaye ve Organizasyonların Öngörü
Yeteneğini Geliştirme Gücü, Atatürk Üniversitesi iktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 22(1), 259-288.
Kırkbeşoğlu, E., Sözen, C. & Kurt, E. (2014). Türkiye’de Örgüt Kuramı
Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel
Karşılaştırması, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildirileri Kitabı, Mayıs 2014, 197-204.
Kostova, T. & Roth, K. (2003). Social Capital in Multinational Corporations
and a Micro-Macro Model of Its Formation, The Academy of
Management Review, 28(2), 297-317.
Krippner, G., Granovetter, M., Block, F., Biggart, N., Beamish, T., Hsing,
Y.Hart, G., Arrighi, G., Mendell, M., Hall, J., Burawoy, M., Vogel, S.
& O’Riain, S. (2004). Polanyi Symposium: A Conversation on
Embeddedness, Socio-Economic Review, 2, 109-135.
Leana, C. R. & Van Buren, H. J. (1999). Organizational Social Capital and
Employement Practices, Academy of Management Review, 24(3),
538-555.
Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, Connections,
22(1), 28-51.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and
the Organizational Advantage, Academy of Management Review,
23, 242-266.
Özdemir, A. A. (2008). Çalışanların İş Tatminlerinin Arttırılmasında
Örgütsel Sosyal Sermaye Yeni Bir Belirleyici Olabilir mi?, Yönetim
Bilimleri Dergisi, 6(1), 77-89.
Özdemir, A. A. (2008). Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye
ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan
Yerel Yazında Sosyal Sermaye Araştırmaları: Odaklar ve Boşlukların
Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
87
Çalışması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 81-
102.
Özen, Ş. & Aslan, Z. (2006). İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları
Açısından Türk Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu
Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği, Akdeniz Üniversitesi
İİBF Dergisi, 12, 130-161.
Paxton, P. (1999). Is Social Capital Declining in the United States? A
Multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology,
105(1), 88-127.
Paxton, P. (2002). Social Capital and Democracy: An Interdependent
Relationship, American Sociological Review, 67(2), 254-277.
Pennings, J. M. & Lee, K. (1999). Social Capital of Organization:
Conceptualization, Level of Analysis and Performance Implications.
Leenders, R. T. A. J. ve Gabbay, S. M. (der.), Corporate Social
Capital and Liability (ss. 43-67), Boston: Kluwer Academic
Publishers.
Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern
Sociology, Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Putnam, R. D. (1995a). Bowling Alone: Americans’s Declining Social
Capital, Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
Putnam, R. D. (1995b). Tuning In, Tunning Out: The Strange
Disappearance of Social Capital In America, Political Science and
Politics, 28(4), 664-683.
Putnam, R. D. & Goss, K. A. (2002). Introduction, Robert D. Putnam
(der.), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in
Contemporary Society (3-19). Oxford: Oxford University Press.
Sağsan, M., Yücel, R. & Sözen, C. (2010). Küresel Krizin Aşılmasında
Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve
Kullanım Kapasitesi, Bilgi Dünyası, 11(1), 140-154.
Sargut, S. (2006). Sosyal Sermaye Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa
Bireyin Amaçlı Eylemi mi?, Akdeniz İ.İ. B.F. Dergisi, 12, 1-13.
Seçer, B. (2009). İşgücü Piyasasında Sosyal Sermaye, Kamu-İş Dergisi,
10(3), 103-130.
Tsai, W. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The
Role of Intrafirm Networks, The Academy of Management Journal,
41(4), 464-476.
Sahra Sayğan Tunçay, Pınar Süral Özer ve Güler Tozkoparan
88
Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2013). Çalışanların Yenilikçi Davranışları
Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık
Sektöründe Bir Araştırma, KHO Bilim Dergisi, 23(2), 101-124.
Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2014). İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi
Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık
Rolü, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
7(1), 146-160.
Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2014). Örgütsel Davranış Değişkenleri
Arasındaki İlişkinin Ağ Analizi ile İncelenmesi: Journal of
Organizational Behavior Dergisi Örneği, 22. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, Mayıs 2014, 679-687.
Uzzi, B. (1996). The Sources and Consequences of Embeddedness for the
Economic Performance of Organizations: The Network Effect,
American Sociological Review, 61(4), 674-698.
Uzzi, B. (1997). Towards a Network Perspective on Organizational
Decline, The International Journal of Sociology and Social Policy,
17(7/8), 111-155.
Uzzi, B. (1999). Embeddedness in the Making of Financial Capital: How
Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing,
American Sosiological Review, 64, 481-505.
Üsdiken, B. & Çetin D. (1999). Türkiye’de Akademik Dünyanın Yönetme
İşine Yaklaşımında 1950’li Yıllarla Birlikte Ne Değişti?, Amme
İdaresi Dergisi, 32(4), 47-65.
Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Yönetim Alanı:
Disiplinin Yapısı ve Yaklaşımlar, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1),
91-113.
Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1992). Türkiye’de Yayınlanan Yönetimle İlgili
Veri Temelli Makalelerde Yöntem, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 19(2),
249-266.
Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de Örgütler ve Yönetim
Yazını, Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 76-93.
Üsdiken, B. & Wasti S. A. (2002). Türkiye’de Akademik Bir İnceleme Alanı
Olarak Personel veya “İnsan Kaynakları” Yönetimi: 1972-1999,
Amme İdaresi Dergisi, 35(3), 1-37.
Wallis, J., Killerby, P. & Dollery, B. (2004). Social Economics and Social
Capital, International Journal of Social Economics, 31(3), 239-258.
Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and
Applications, America: Cambridge University Press.
Wasserman, S., Scott, J. & Carrington, P. J. (2005). Introduction, P. J.
Carrington, J. Scott ve S. Wasserman (der.), Models and Methods
Yerel Yazında Sosyal Sermaye Araştırmaları: Odaklar ve Boşlukların
Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
89
in Social Network Analysis (ss. 1-7). America: Cambridge University
Press.
Woolcock, M. & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for
Development Theory, Research and Policy, The World Bank
Research Observer, 15(2), 225-249.
Yin, C. Y. & Chiang, J. K. (2010). Bibliometric Analysis of Social Capital
Research During 1956 to 2008, Journal of Convergence
Information Technology, 5(2), 124-132.
Yozgat, U. & Kaplan, N. (2008). Yönetim ve Organizasyon Kongreleri’nde
Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel
Davranış Bildirileri, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildirileri Kitabı, 409-416.
Yozgat, U. & Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt
Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 4(1), 149-166.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com