You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ UYGULAMASI

THE EFFECTS OF INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR ON BUSINESS PERFORMANCE: THE CASE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study is to determine the relation between the intellectual capital and innovative work behavior owned by the businesses and to suggest how they can be reflected onto the business performance. When the literature related to the field is examined, the presence of a positive relation between the intellectual capital and innovative work behavior was revealed.Building of such a relation is possible by turning the intellectual capital into innovative work behavior. Intellectual capital transferred to innovation can trigger the business performance. In this regard, a questionnaire was applied to 96 employees in one of the IT sector businesses within the empirical part of the study. The data obtained was analyzed by using LISREL 8.54 and SPSS 19. Positive relations among intellectual capital, innovative work behavior and business performance was put forth by means of Structural Equation Modeling.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın temel amacı işletmelerin sahip olduğu entelektüel sermayeleri ile yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkiyi belirleyerek; işletme performansına nasıl yansıtılabileceğini ortaya koymaktır. Alana ilişkin yazın tarandığında entelektüel sermaye ile işletme performansı arasında pozitif yönlü ilişkinin varlığı görülmüştür. Söz konusu ilişkinin kurulabilmesi entelektüel sermayenin yenilikçi iş davranışına dönüştürülmesiyle olanaklıdır. Yeniliğe aktarılan entelektüel sermaye işletme performansını tetikleyebilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın görgül kısmında bilişim sektörü işletmelerinden birinde 96 çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler LISREL 8.54 ve SPSS 19 kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli yardımıyla entelektüel sermaye, yenilikçi iş davranışı ve işletme performansı arasındaki pozitif yönlü ilişkiler ortaya konulmuştur.

REFERENCES

References: 

Ahmadi, A.A., Ahmadi, F., Shakeri, S. (2011). The Survey of Relationship
Between Intellectual Capital (IC) and Organizational Performance
(OP) Within The National Iranian South Oil Company,
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,
3(5), 369-380.
Akdağ, G. (2012) Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermaye ve Örgüt
Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma, (Doktora Tezi), Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir.
Akkoç, İ., Çalışkan A., Turunç Ö. (2011). Gelişim Kültürü ve Lider
Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile
Çatışmasının Aracılık Rolü, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi 26-28 Mayıs 2011 Bildiriler Kitabı, 388-392, Çanakkale.
Akyüz, Ö. F. (2005). İnsan ve Bilgi Ekseninde Entelektüel Sermayenin
Etkin Yönetimi, İstanbul: THY Cem Ofset Matbaacılık.
Anthony, S. D., Eyring, M., Gibson L. (2010). “İnovasyon Stratejinizi
Planlamak”, Çev: İlker Gülfidan, Harvard Business Review
Dergisinden Seçmeler: İş Modeli İnovasyonu, 129-152, İstanbul:
MESS Yayınları.
Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, İstanbul: Derin Yayınları.
Aydemir, O. (2008). Entelektüel Sermaye: Yeni Yaklaşımlar, (ed. Rıza
Aşıkoğlu, Mustafa Kurt, Kerim Özcan), Entelektüel Sermaye: Teori,
Uygulama ve Yeni Perspektifler, Ankara: Gazi Kitabevi.
Bontis, N. (2002). National Intellectual Capital Index: Intellectual Capital
Development in the Arab Region, United Nations Development
Program Research Initiative, New York.
Bontis, Nick. Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops
Measures and Models, Management Decision, 36(2), 1998, 63-76.
Bontis, N. & Serenko, A. (2004). Meta-Review of Knowledge
Management and Intellectual Capital Literature: Citation Impact
Entelektüel Sermaye ile Yenilikçi İş Davranışının İşletme Performansına
Etkisi: Bilişim Sektörü Uygulaması
113
and Research Productivity Rankings, Knowledge and Process
Management, 11(3), 185–198.
Bontis, N., Keow, W.C.C., Richardson S. (2000). Intellectual Capital and
Business Performance in Malaysian Industries, Journal of
Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
Çalışkan, A. & Akkoç İ. (2012). Girişimci ve Yenilikçi Davranışın İş
Performansına Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Rolü, Çağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-29.
Çalışkan, A., Akkoç, İ., Turunç Ö. (2011). Örgütsel Performansın
Arttırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik ve
Girişimciliğin Aracılık Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 363-401.
Damanpour, F. & Evan, W.M. (1984). Organizational Innovation and
Performance: The Problem of Organizational Lag, Administrative
Science Quartely, 29(3), 392-409.
Dawes, J. (1999). The Relationship Between Subjective and Objective
Company Performance Measures in Market Orientation Research:
Further Empirical Evidence, Marketing Bulletin, Research Note: 3,
65-75.
De Jong, J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring Innovative Work
Behaviour, Creativiy and Innovation Management, 19(1), 23-36.
De Jong, J.& Den Hartog, D. (2008). Innovative Work Behaviour:
Measurement and Validation, EIM Business and Policy Research
Report, Workingpaper, 3-27.
De Jong, J. & Kemp R. (2003). Determinants of Co-workers’ Innovative
Behaviour: An Investigation Into Knowledge Intensive Services,
International Journal of Innovation Management, 7(2), 189-212.
Dess, G.G., Robinson R.B. (1984). Measuring Organizational Performance
in The Absence of Objectictive Measures: The Case of The
Privately-Held Firm and Conglomerate Business Unit, Strategic
Management Journal, 5(3), Jul.-Sep, 265-273.
Drucker, P. (2003). Yenilikçilik Disiplini, Çev: Ahmet Kardam, Harvard
Business Review Dergisinden Seçmeler: Yenilikçilik, 119-134,
İstanbul: MESS Yayınları.
Drucker, P. (1998). Devlet ve Politika Alanında, Ekonomi Bilimi ve İş
Dünyasında, Toplumda ve Dünya Görüşünde Yeni Gerçekler Çev:
Birtane Karanakçı, 6. Baskı, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Edvinsson, L. (2002). Şirket Boylamı Çev: Ahmet Kardam, İstanbul Türk
Henkel Dergisi Yayınları.
Ali Şahin Örnek ve Siyret Ayas
114
Edvinsson, L. & Sullivan P. (1996). Developing a Model for Managing
Intellectual Capital, European Management Journal, 14(4), 356-
364.
Ercan, M.K., Öztürk M.B., Demirgüneş K. (2003). Değer Dayalı Yönetim
ve Entelektüel Sermaye, Ankara: Gazi Kitabevi.
Eren, E.; Akpınar S. (2004). Yapısal Sermayenin İşletme Performansı
Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Öneri Dergisi, 6(22), 9-17.
Erkal, Z.E. (2006). Entelektüel Sermaye Ölçülmesi ve Raporlanması,
İstanbul: Derin Yayınları.
Fan, I., Rongbin, Y.H., Lee, W.B. (2011). The Complex Intellectual
Capital Characteristic of an Innovative Firm, (edi: Vincent Ribiere
and Lugkana Worasinchai) Proceeding of The 8th International
Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management &
Organizational Learning, Southeast Asia of Bangkok University,
172-181, Bangkok.
Gorz, A. (2011). Maddesiz: Bilgi, Değer ve Sermaye Çev: Işık Ergüden,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Han, Jin K., Namwoon, K., Srivastava R.K. (1998). Market Orientation
and Organizational Performance: Is Innovation a Missing Link?,
Journal of Marketing, 62(4), 30-45.
Hsu, Y.H. & Fang, W. (2009). Intellectual Capital and New Product
Development Performance: The Mediating Role of Organizational
Learning Capability, Technological Forecasting and Social Change,
76(5), 664-677.
Jurczak, J. (2008). Intellectual Capital Measurement Methods, Economics
and Organization of Enterprise, 1(1), 37-45.
Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2007). Balanced Scorecard: Şirket
Stratejisini Eyleme Dönüştürmek Çev: Serra Egeli, İstanbul: Sistem
Yayıncılık.
Karacan, S. (2007). Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi ve
Finansal Tablolarda Sunulması: Entelektüel Sermayeye Muhasebe
Bilgi Sistemi Açısından Bir Yaklaşım, Ankara: Orient Yayınları.
Kheng, Y.K., June J., Mahmood R. (2013). The Determinants of
Innovative Work Behaviour in The Knowledge Intensive Business
Services Sector in Malaysia, Asia Social Science, 9(15), 47-59.
Kırım, A. (2008). Arman Kırım’dan İnnovasyon Dersleri, 1. Baskı,
İstanbul: Om Yayıncılık.
Knight, D.J. (1999). Performance Measures for Increasing Intellectual
Capital, Strategy & Leadership, 27(2), 22 – 27.
Knol, J. & van Linge, R. (2009). Innovative Behaviour: The Effect of
Structural And Psychological Empowerment on Nurses, Journal of
Advanced Nursing, 65(2), 359-370.
Entelektüel Sermaye ile Yenilikçi İş Davranışının İşletme Performansına
Etkisi: Bilişim Sektörü Uygulaması
115
Levitt, T. (2003). “Yaratıcılık Yetmez”, Çev: Ahmet Kardam, Harvard
Business Review Dergisinden Seçmeler: Yenilikçilik, 161-184,
İstanbul: MESS Yayınları.
Mention, A.L. (2012). Intellectual Capital, Innovation and Performance: a
Systematic Review of The Literature, Business and Economic
Research, 2(1), 1-37.
Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., Radaelli, G. (2012). Intellectual Capital
and Innovative Work Behaviour: Openning The Black Box, INTECH
Open Access Article International Journal of Engineering Business
Management, 4(39), 1-10.
Narvekar, R.S. & Jain, K. (2006). A New Framework to Understand The
Technological Innovation Process, Journal of Intellectual Capital,
7(2), 174-186.
Obeso, M., Luengo, M.J., Intxausti, M.A. (2013). Managing Intellectual
Capital in The Information and Communication Industry: The
Spanish Case, (edi: Lidia Garcia, Arturo Rodrigues-Castellanos and
Jon Barrutia-Guenaga) Proceeding of The 5th European
Conference on Intellectual Capital, University of The Basque
Country, 581-589, Bilbao.
Oukes, T. (2010). Innovative Work Behaviour: A Case Study at A Tire
Manufacturer, (Bachelor Thesis), Business Administration
University Of Twente, Enschede, Netherlands.
Önce, S. (1999). Muhasebe Bakış Açısı İle Entellektüel Sermaye,
Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Öncü, M.A., Mesci, M., Şahin, Ö., Faikoğlu F. (2013). Finansal Yeniliklerin
İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Hizmet İşletmelerine
Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,
5(3), 119-129.
Pike, S., Rylander A., Roos G. (2002). Intellectual Capital Management
and Disclosure, (edi: Chu Wei Choo and Nick Bontis), The Strategic
Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge,
657-671, New York: Oxford University Press.
Pirtini, S. (2004). Pazarlama Yönetimi Açısından Entelektüel Sermaye,
İstanbul Türkmen Kitabevi.
Radaelli, G., Lettieri, E., Muro, M., Spiller, N. (2014). Konwledge
Sharingand Innovative Work Behaviour in Healthcare: A Micro
Level Investigation of Direct and Indirect Effects, Creativity and
Innovation Management, 23(4), 400-414.
Ramamoorthy, N., Flood, P.C., Slattery, T., Sardessai, R. (2005).
Determinants of Innovative Work Behaviour: Development and
Ali Şahin Örnek ve Siyret Ayas
116
Test of an Integrated Model, Creativity and Innovation
Management, 14(2), 142-150.
Scott, S.G. & Reginald A.B. (1994). Determinants of Innovative Behavior:
A Path Model of Individual Innovation in The Workplace, Academy
of Management Journal, 37(3), 580-607.
Sharabati, A.A., Jawad, S.N., Bontis N. (2010). Intellectual Capital and
Business Performance in The Pharmaceutical Sector of Jordan,
Management Decision, 48(1), 105-131.
Stewart, A.T. (1997). Entelektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği
Çev: Nurettin Elhüseyni, İstanbul: MESS Yayınları.
Stewart, A.T. (1991). Brainpower: Intellectual Capital is Becoming
Corporate America's Most Valuable Asset and Can Be Its Sharpest
Competitive Weapon. The Challenge is To Find What You Have –
And Use It., Fortune,http://money.cnn.com/magazines/fortune/
fortune_archive/1991/06/03/75096/ erişim tarihi: 08.02.2015.
Sveiby, K.E. (1998). Intellectual Capital and Knowledge Management,
http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html, erişim
tarihi: 25.02.2015.
Şamiloğlu, F. (2002). Entelektüel Sermaye, Ankara Gazi Kitabevi.
Venkatraman, N., Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business
Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches,
The Academy of Management Review, 11(4), 801-814.
Wee, J. & Chua A. (2013). Intellectual Capital Information in
Organizations – Prevalence and Correlations With Organizational
Performance, (edi: Lidia Garcia, Arturo Rodrigues-Castellanos and
Jon Barrutia-Guenaga) Proceeding of The 5th European
Conference on Intellectual Capital, University of The Basque
Country, 581-589, Bilbao.
www.nickbontis.com/main.swf erişim tarihi 27.02.2015.
Yıldız, S. (2011). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi:
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 11(3), 11-28.
Yuan, F. (2005). Individual Innovation in The Workplace: The Role of
Performance and Image Outcome Expectations, (PhD. Thesis),
Texas A&M University, Texas, US.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com