You are here

BANKA MÜDÜRLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI GÜÇLENDİRİR Mİ?

DOES ETHICAL CONDUCT OF BANK MANAGERS ENHANCE SATISFACTION AND COMMITMENT OF THE STAFF?

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the impact of bank managers’ ethical conduct upon employees’ job satisfaction and organizational commitments is investigated. Concepts of ethics in banking sector, job satisfaction and organizational commitment are explained and the relationships between these are clarified. A survey was conducted with employees of one private and one state bank, regarding the ethical conduct of their bank managers, their own job satisfaction and organizational commitment. Using data from a sample of 202 bank personnel, index variables were crafted and regression models were investigated. Results suggested that bank managers’ ethical conduct has significantly enhanced job satisfaction and, however, contrary to the expectations, ethical conduct diminished organizational commitment of the bank personnel. The paper ends with a discussion and conclusion section that includes practical suggestions reached upon an elaboration of control variables.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, banka müdürlerinin etik davranışlarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bankacılık sektörü açısından etik kavramı ele alınmış, iş tatmini ve örgütsel bağlılık kavramları açıklanarak aralarındaki ilişki ortaya konmuştur. Yapılan anket çalışması kapsamında bir özel ve bir kamu bankası çalışanlarından, şube müdürlerinin gösterdikleri etik davranışları, kendilerinin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları hakkındaki sorulara cevaplar alınmıştır. 202 banka çalışanından elde edilen veriler ile endeks değişkenler oluşturulmuştur ve regresyon modelleri ile incelenmiştir. Bulgulara göre, banka müdürlerinin etik davranışlarının çalışanların iş tatminini güçlendirirken, beklentinin aksine örgütsel bağlılıklarını anlamlı olarak azalttığı gözlemlenmiştir. Kontrol değişkenleri göz önünde bulundurularak pratik önerilerin yer aldığı tartışma ve sonuç bölümü ile çalışma sona ermektedir.
1
21

REFERENCES

References: 

Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler (2.
Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer
Yayıncılık.
Bayram, L. (2006). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık.
Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.
Boatright, J.R. (2003). Ethics and the Conduct of Business. New Jersey:
Prentice Hall.
Bozkurt, S. ve Doğan, A. (2012). İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma. Business and Economics Research Journal, 4(4), 71-86.
Chen, Z.X. ve Franeesco, A.M. (2003). The Relationship Between the Three
Components of Commitment and Employee Performance in China.
Journal of Vocational Behavior, 62(3), 490-516.
Bülent Evirgen, Aziz Bakay ve Müge Doğaner Demirtaş
19
Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir
Alan Araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çöl, G., (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş,
Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2).
Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar
Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 118-119.
Ergun-Özler, N.D. ve Dirican, M. (2014). Örgütlerde Yabancılaşma ile
Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 291-
310.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage.
Glenn, N.D., Taylor, P.A., Weaver, C.N. (1977). Age and job satisfaction
among males and females: a multivariate, multi survey study.
Journal of Applied Psychology, 62(2), 189-193.
Gündoğan, T. (2009). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği.
Uzmanlık Tezi. Ankara: TC Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü.
Hulin, C.L. ve Smith, P.C. (1964). Sex differences in job satisfaction.
Journal of Applied Psychology, 48(2), 88-92.
Kacmar, K.M, Calrson, D.S., Brymer, R.A. (1999). Antecedents and
consequences of organizational commitment: A comparison of two
scales. Educational and Psychological Measurement, 59(6), 976-
994.
Karahan, A. (2009). Hekimlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisinin
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Ayfon Kocatepe Üniversitesi
Hastanesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
23.
Lee, R. ve Wilbur, E.R. (1985). Age, education, job tenure, salary, job
characteristics and job satisfaction: a multivariate analysis. Human
Relations, 38(8), 781-791.
Lok, P., Crawford, J. (2004). The Effects of Organizational Culture and
Leadership Style on Job Satisfaction and Organizational
Commitment. Journal of Management Development, 329.
Mcgee, G.W. ve Ford, R.C. (1987). Two (or more?) dimensions of
organizational commitment: reexamination of the affective and
continuance commitment scales. Journal of Applied Psychology,
87(72), 638-642.
Banka Müdürlerinin Etik Davranışları Çalışanlarının İş Tatmini ve
Örgütsel Bağlılıklarını Güçlendirir Mi?
20
Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of
Organizational Commitment. Human Resources Management
Review, 1, 61-89.
Moore, R.S. ve Radloof, S.E. (1996). Attitudes Towards Business Ethics
Held by South African Students. Journal of Business Ethics, 15, 863-
869.
Preble, J.F. ve Reichel, A. (1988). Attitudes Towards Business Ethics of
Future Managers in the U.S. and Israel. Journal of Business Ethics,
4, 941-949.
Sauser, W.I. ve York, C.M. (1978). Sex differences in job satisfaction:
reexamination. Personnel Psychology, 31(3), 537-547.
Sjoberg, A. ve Sverke, M. (2000). The interactive effect of job involvement
and organizational commitment on job turnover revisited: A note on
the mediating role of turnover intention. Scandinavian Journal of
Psychology, 41, 247-252.
Small, M.V. (1992). Attitudes towards business ethics held by Western
Australian students: A comparative study. Journal of Business
Ethics, 11, 745-752.
Tınaz, P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar (1. Baskı). İstanbul:
Beta Yayınları.
Türkiye Bankalar Birliği (2006). Bankacılık Etik İlkeleri. 26 Temmuz 2006.
İndirilme Tarihi: 31.05.2016, www.tbb.org.tr/Dosyalar/userfiles/file/
onemli_basliklar/etikilkeler.doc
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (2016). Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları
Meslek Kuralları. İndirilme Tarihi: 31.05.2016,
https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/TSPB_Mesle
k-Kurallari-Duzenlemesi.pdf
Uygur, A. (2007). Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İlişkisini
İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1.
Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W., Lofquist, L.H. (1967). Manual for
the Minnesota Satisfaction Questionnaire. USA: University of
Minnesota.
Yağcı, K. (2007). Meyer- Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel
İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin
Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 9(3), 114-129.
Bülent Evirgen, Aziz Bakay ve Müge Doğaner Demirtaş
21
Yeltan, A. (2007). Effect of coaching on job satisfaction (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
Yılmazer, A. (2012). Yerel Yönetimlerde Kurumsal Bağlılığın Bireysel
Performansa Etkisine İlişkin Bir Araştırma: Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 313-336.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com