You are here

HASTANE MEDİKAL SARF MALZEMELERİNDE PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

AN APPLICATION OF DETERMINING LOT SIZE IN MEDICAL DISPOSABLE MATERIALS IN HOSPITALS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Medical materials are essential items for operating costs of hospitals and material management policies directly affect these costs. In this study, policies of lot sizes for a certain group of medical materials (sutures) that are used in treatments of patients were comparatively analyzed. It is also studied that effective lot sizing policies for meeting the minimum cost at procuring and storing of medical materials that were used in hospitals for delivering services continuously and effectively. According to the groups of medical materials we employed, we concluded that dynamic programming and heuristic algorithm based material management policies are much better than the conventional methods. Results can also be generalized to the other groups of storable medical materials and for other hospitals.
Abstract (Original Language): 
Hastaneler için tıbbi malzemeler başlıca gider kalemleri arasında olup, malzeme yönetimi politikalarının bu masraf kalemleri üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, hastaların tedavilerinde kullanılan malzemeler arasında sütur grubundaki tıbbi malzemelerin parti büyüklerinin belirlenmesi amacıyla yöntemler arası karşılaştırmalı bir politika analizi yapılmıştır. Çalışmada hastanelerin faaliyetlerini etkili ve kesintisiz bir şekilde sürdürürken, hizmet üretiminde kullanılacak olan malzemelerin tedarikinde ve stoklanmasında hastanenin minimum maliyete katlanmasına imkân sağlayacak olan parti büyüklüğü belirleme yöntemlerinden hangisinin veya hangilerinin daha etkin olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Dinamik programlama yaklaşımı ve sezgisel algoritma esaslı malzeme yönetim politikalarının, geleneksel yöntemlerden çok daha etkin olduğu mevcut veriler ışığında ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar hem stoklanabilme potansiyeline sahip diğer malzeme grupları hem de diğer hastaneler için genellenebilir olma özelliği taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

Acar, N. (1991). Malzeme İhtiyaç Planlama. Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları No:323.
Axsäter, S. (2007). Inventory control (Vol. 90). Springer Science &
Business Media.
Chase, R. B., Aquilano, N. J., & Jacobs, F. R. (1995). Production and
Operations Management: Manufacturing and Services. Irwin,
Homewood, IL.
Hastane Medikal Sarf Malzemelerinde Parti Büyüklüklerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
45
Cooper, P. D. (1995). Health Care Marketing: A Foundation for Managed
Quality. Journal for Healthcare Quality, 17(4), 38.
Ettkin, L. P., & Dilworth, J. B. (1993). Study Guide to Accompany
Dilworth, Production and Operations Management: Manufacturing
and Services. McGraw-Hill.
Norman, G., & Greg, F. (1992). Production and Operations Management.
South-Western College Pub.
Heizer, J., & Render, B. (1999). Operations Management, Prentice Hall.
Englewood Cliffs, NJ.
Kowalski, J. C. (1991). Materials Management Crucial to Overall
Efficiency. Healthcare financial management journal, 45(1), 40-42.
Krajewski, L. J., & Ritzman, L. P. (1993). Operations Management
Strategy and Analysis, Addison. Reading, MA.
Millstein, M. A., Yang, L., & Li, H. (2014). Optimizing ABC inventory
grouping decisions. International Journal of Production
Economics, 148, 71-80.
Rajabi, A., & Dabiri, A. (2012). Applying Activity Based Costing (ABC)
Method to Calculate Cost Price in Hospital and Remedy
Services. Iranian Journal of Public Health, 41(4), 100.
Schroeder, R. G. (1993). Operations Management: Decision Making in the
Operations Function (4th Ed.). New York, NY: Mcgraw-Hill.
Silver, E. A., & Meal, H. C. (1973). A Heuristic for Selecting Lot Size
Quantities for the Case of A Deterministic Time-Varying Demand
Rate and Discrete Opportunities for Replenishment. Production and
Inventory Management, 14(2), 64-74.
Stelzer, W.R. (1970) Material Management, Prentice-Hall Inc. Englewood
Cliffs.
Şenyiğit, E., Yıldırım, F. (2002) Sipariş Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri ile
Yeni Bir Sezgisel Algoritmanın Karşılaştırılması, Endüstri
Mühendisliği, 13 (3), 8-18.
Tanyaş, M., Başkak, M. (2003) Üretim Planlama ve Kontrol, İrfan
Yayımcılık, İstanbul.
Taylor, S. (1994). The Medical-Center Takes Proactive Approach to
Health-Care Reform. Industrial Engineering, 26(1), 20-23.
Tengilimoğlu, D. (1992), Hastanelerde Stok Kontrol ve Malzeme İhtiyaç
Planlama Sistemlerinin Önemi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Dergisi, 3(2), 46-51.
Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M. (2011) Sağlık İşletmeleri Yönetimi,
3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Sabri Erdem ve Alkan Durmuş
46
Tersine, R.J. (1994). Principle of Inventory and Materials Management,
Prentice-Hall International Inc.
Turban, E., & Meredith, J. R. (1998). Fundamentals of Management
Science. McGraw-Hill College.
Wagner, H., & Whitin, T.M., (1958): Dynamic Version of Economic Lot
Size Model. Management Science, 5(1), 89-96.
Winston, W.L. (1994) Operations Research: Applications and Algorithms,
Duxbury Press, Belmont, Califonia.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com