You are here

KALKINMA AJANSLARININ PLANLAMA VE FİNANSMAN AÇISINDAN TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLADIĞI KATKILAR

CONTRIBUTIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TO PLANNING AND FINANCE OF TOURISM SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The acceptance of the idea that regions can develop socioeconomically using their own potentials and dynamics and thus reducing interregional disparities has been steering the contemporary regional planning approach since the first half of last century. In Turkey, upon the adoption of regional development policies applied in European Union in the accession process, which include the nomenclature of units for territorial statistics (NUTS), totally 26 Regional Development Agencies (RDAs) were founded, first two of which were established as pilot in 2006 while the foundation of the rest was completed in 2009. Turkish Tourism Strategy 2023 prepared and stared to be implemented by the Ministry of Tourism in 2007 aims to increase the socio-economic benefits of tourism by expanding it all year and over the country. RDAs have emphasized on tourism as a crucial sector since their inception in their regional development plans, sectoral strategies and technical and financial support programs. Current study was conducted using content analysis to evaluate the contributions of RDAs to tourism sector in terms of their planning efforts e.g. in their regional development plans prepared in coordination with all local partners and financial grant programs. Results of the study show that almost all Turkish RDAs see tourism sector as a key to development by giving place it in their plans and strategies and leaving an amount of financial source in their grant budgets to improve it in their regions. This study is important to give opinions about the views of RDAs towards tourism and the size of the financial budget they left for the sector.
Abstract (Original Language): 
Bölgelerin potansiyel dinamiklerini kullanarak kalkınabilecekleri ve bu yolla bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılabileceği kabulü geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısından bu yana bölge planlama disiplinine yön veren bir yaklaşım olarak görülmektedir. Türkiye’de ise Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin gereği olarak bölgesel gelişme alanında yeni politikalar benimsenmiş ve bu politikalara uygun biçimde İstatistiki Bölge Birimi Sınıflaması uygulaması sonucu 26 Düzey 2 (NUTS II) Bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgelerin kendi potansiyelini yine kendi kalkınması için harekete geçirmesi fikri ile pilot uygulaması 2006 yılında iki bölgede başlatılan kalkınma ajansı kurulması süreci 2009 yılında tamamlanmış ve hâlihazırda her bir NUTS II bölgesinden sorumlu olan 26 adet kalkınma ajansı faaliyete geçmiştir. 2007 yılında Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya sokulan Türkiye Turizm Stratejisi’nin (2023) ana hedeflerinden biri de turizmin tüm yıla ve tüm yurda yayılması ve turizmin sosyo-ekonomik faydalarının arttırılmasıdır. Bu çalışma, Türkiye’deki 26 kalkınma ajansının bölge planlarındaki önceliklerinden başlayarak turizm sektörüne bölgesel planlama açısından verdikleri önemi ve mali destekleri ile sağladıkları katkıları ele almak için içerik analizi uygulanarak hazırlanmıştır. Çalışma hemen hemen bütün kalkınma ajanslarının turizm sektörü ile ilgilendiklerini göstermektedir. Çalışma sonucunda planlama çalışmalarına yönelik önerilere yer verilirken ajans bütçelerinden özellikle turizmde altyapı ve tanıtım konularına ayrılan kaynağın boyutu ile ilgili somut fikirler elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Avrupa Bakanlığı (2016). http://www.yereldeab.org.tr/TabId/100/ArtMID/ 3294/ ArticleID/1951/KalkınmaAjansları.aspx (04.04.2016)
Avrupa Birliği Konseyi. (2001). Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin Konsey Kararı. Ankara.
Berber M. ve Çelepçi, E. (2005). Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. H. Terzi (Der.), Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 145-156). Trabzon.
Cox, K.R. (2004).Globalization and the Politics of Local and Regional Development: the Question of Convergence. Transactions of the Institute of British Geographers, 29(2), 179-194.
Uğur Çalışkan ve Süleyman Toy
159
Çakmak, E. (2006). Yerel Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Ankara: İmaj Yayınevi.
Deas, I. ve Kevin G.W. (2000). From The “New Localism” To The “New Regionalism? The Implications Of Regional Development Agencies For City-Regional Relations. Political Geography, 19, 273-292.
Deegan, J. ve Dineen, D. (2000). Developments in Irish tourism 1980–1996. International Journal of Tourism Research, 2, 163-170.
DPT (2000a). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
DPT (2000b). 8. Ulusal Kalkınma Planı, Ankara.
DPT (2003). Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004 - 2006), Ankara.
Durkin, J. (2011). Involvement of Local Tourist Boards into EU Pre-Accession Funds for Tourism Projects: The Case of Primorsko-goranska County. Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Impact, 67-79.
Eroğlu M. ve Kum M. (2010). Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının İdari Teşkilat İçindeki Yeri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 175-201.
EURADA (Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği). (1999). Creation, Development and Management of RDAs. Brüksel. http://www.eurada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&It... (13.02.2016)
European Commission (2014). Guide On EU Funding For The Tourism Sector Online. Brüksel. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ tourism/index_en.htm (16.08.2016)
Filiztekin, A. (2008). Türkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar, İstanbul: TÜSİAD.
Gibbs, D. (2000). Ecological Modernisation, Regional Economic Development and Regional Development Agencies. Geoforum, 31, 9-19.
Halkier, H., Danson M. ve Damborg, C. (1998). Regional Development Agencies in Europe. Londra: Jessica Kingsley Publishing.
Hasanoğlu, M. ve Aliyev, Z. (2006). Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları. Sayıştay Dergisi, 60, 85-100.
Haughton, G. ve Counsell, D. (2004). Regions, Spatial Strategies and Sustainable Development. Londra: Routledge.
Hughes, J.T. (1998). The Role of Development Agencies in Regional Policy: An Academic and Practitioner Approach. Urban Studies, 35(4), 615-626.
Kalkınma Ajanslarının Planlama ve Finansman Açısından Turizm
Sektörüne Sağladığı Katkılar
160
Ildırar, M. (2004). Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Stratejileri. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kayasü, S. ve Yaşar, S.S. (2006). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler. TEPAV, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu (ss. 199-213). Ankara.
Köse, S. ve Konur, F. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü ve Etkililiği: Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 95-137.
Kumral, N. (1993). Bölgesel Gelişme Politikası Aracı Olarak Kalkınma Ajansları ve Girişimciliğin Teşviki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi. Ankara.
Oğuzsoy, C.M. (2004). The Structure of National and Subnational Institutions in European Union Candidate Countries and EU Implications’ for Regional Policy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ, Ankara.
Özen, P. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları. TEPAV Yayınları.
Özer, Y.E. (2007). Küresel Rekabet - Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye.Review of Social, Economic & Business Studies, 9/10, 389-408.
Özmen F. (2008). AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 327-340.
Pınarcıoğlu, M. ve Işık O. (2004). Yeni Kalkınmacılık: Bölgesel Kalkınmada Arayışlar. GAP-GİDEM Yayınları-4.
Resmi Gazete (2016). www.resmigazete.gov.tr (07.03.2016)
Uzay, N. (2005). Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Ankara: Seçkin Yayınları.
Wanhill, S. (2004). Government Assistance for Tourism SMEs: From Theory to Practice. R. Thomas (Der.), Small Firms in Tourism: International Perspectives (ss. 53-70). Oxford: Elsevier.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com