You are here

YAVAŞ ŞEHİR (CITTASLOW) TÜRKİYE AĞI’NA ÜYE OLAN ŞEHİRLERİN İNTERNET SİTELERİNDE YAVAŞ ŞEHİR TEMASININ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON VISIBILITY OF CITTASLOW THEME IN WEB SITES OF CITTASLOWS IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Cittaslow movement can be defined as an Italian-originated organization of small cities which collectively resist globalization and mainstream business-oriented extended through giving priority to sustainable planning and urban design of local unique historical resources. Visibility of cittaslow theme has a potential to be an important differentiation tool in cittaslows. In this study, data on visibility of cittaslow theme in cittaslows in Turkey was collected by document analysis and analysed via content analysis. Findings of content analysis indicate that there are some problems about visibility of cittaslow theme. The study ends with some suggestions to cittaslows in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Yavaş şehir (Cittaslow) hareketi, İtalya kaynaklı bir hareket olup, şehirlerin yerel, eşsiz ve tarihi kaynaklarına öncelik veren planlama ve kentsel tasarım yoluyla, küreselleşme ve şirket-merkezli gelişime topluca karşı çıkan şehirlerin oluşturduğu küresel bir ağ olarak tanımlanabilir. Yavaş şehir ağına üye olan şehirlerde, yavaş şehir temasının önemli bir farklılaştırma aracı olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Yavaş Şehir Türkiye Ağı’na üye olan şehirlerin internet sitelerindeki yavaş şehir temasının görünürlüğü, doküman analizi yöntemi ile incelenmiş ve toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İnternet sitelerine dayalı olarak yapılan içerik analizi, yavaş şehir ağına üye olan şehirlerin görünürlüğü konusunda sıkıntılar olduğunu işaret etmektedir. Çalışma, Türkiye’deki yavaş şehirlere yönelik öneriler ile son bulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Bahtiyar Karadeniz, C. (2014). Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Sakin Şehir Perşembe. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 84-107.
Baldemir, E., Kaya, F. ve Şahin, T.K. (2013). A Management Strategy Within Sustainable City Context: Cittaslow. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 75-84.
Ömer Çoban ve Serhat Harman
249
Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: Nvivo 7.0 İle Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Baykan, N.M. (2014). Farklı Ulaşım Seçeneklerinin Sakin Şehir (Cittaslow) Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Seferihisar-Sığacık Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Broadway, M. (2015). Implementing the Slow Life in Southwest Ireland: A Case Study of Clonakilty and Local Food. Geographical Review, 105(2), 216-234.
Chung, N. ve Koo, C. (2015). The Use of Social Media in Travel Information Search. Telematics and Informatics, 32, 215-229.
Cittaslow (2015). http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/ CITTASLOW_LIST_november2014.pdf (12.02.2015)
Cittaslow (2016). http://www.cittaslow.org (27.10.2016) Cittaslow Polonya (2015). http://cittaslowpolska.pl/aktualnosci-czytaj/297/olsztynek-wprowadza-pas... taslow (20.02.2015)
Cittaslow Türkiye (2015a). http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1063 (10.03.2015)
Cittaslow Türkiye (2015b). http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1151 (01.03.2015)
Cittaslow Türkiye (2015c). http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1549 (20.02.2015)
Cittaslow Türkiye (2016). http://cittaslowturkiye.org/?page_id=1549 (20.10.2016)
Cosar, Y. ve Kozak, M. (2014). Slow Tourism (Cittaslow) Influence over Visitors’ Behavior. A.G. Woodside ve M. Kozak (Ed.), Tourists’ Behaviors and Evaluations (Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 9 (ss. 21-29). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Coşar, Y. (2013). Yavaş Şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Çerçi, A. (2013). Destinasyon Markalama ve Yavaş Şehir Seferihisar’ın Destinasyon Marka İmajı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye Ağı’na Üye Olan Şehirlerin İnternet
Sitelerinde Yavaş Şehir Temasının Görünürlüğü Üzerine Bir Araştırma
250
Çoban, Ö. (2010). Paylaşım Olgusunda Meydana Gelen Değişiklikler Ve Günümüz Sosyal Ve İş Yaşamına İzdüşümler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 345-359.
Doğutürk, G. (2010). Mimari ve Yaşam Kalitesi Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Seferihisar Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Ekincek, S. (2014). Sakin Şehir (Cittaslow) Yöneticilerinin Sakin Şehir Hareketine ve Sürdürülebilirliğe Yönelik Değerlendirmeleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Erten, S. (2009). Cittaslow Yavaş Şehir Seferihisar. Arredamento Mimarlık Dergisi, 227(9), 106-109.
Eşitti, B. ve Demir Harputluoğlu, D. (2015). Citta Slow Şehirlerde Yerel Halkın Earth Markete Yaklaşımı: Gökçeada Destinasyonu Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 64-71.
Georgica, G. (2015). The Tourist’s Perception about Slow Travel–A Romanian Perspective. Procedia Economics and Finance, 23, 1596-1601.
Göçkan, E. (2012). İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Görkem, O. ve Öztürk, Y. (2014). Gastronomic Reflections of Cittaslow Movement on Local Cuisine: The Case Study of Seferihisar (İzmir, Turkey). International Scientific Journal Turizam, 18(1), 11-21.
Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. ve Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?. P. Mácha ve T. Drobík (Ed.), The Scale of Globalization Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century (ss. 186-192). Ostrava: University of Ostrava Yayınları.
Günerhan, S.A., Erdem, Ü. ve Günerhan, H. (2010). Çevre ve Enerji Açısından Yavaş Şehir Hareketinin Gelişimi. Tesisat Mühendisliği, 118(4), 32-37.
Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: Yavaş Yemekten Yavaş Medyaya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1), 113-121.
Jacobsen, J.K.S. ve Munar, A.M. (2012). Tourist Information Search and Destination Choice in a Digital Age. Tourism Management Perspectives, 1, 39-47.
Ömer Çoban ve Serhat Harman
251
Jarvis, H. (2015). Community-led Housing and ‘Slow’ Opposition to Corporate Development: Citizen Participation as Common Ground?. Geography Compass, 9(4), 202-213.
Jung, H.T., Ineson, M.E. ve Miller, A. (2014). The Slow Food Movement and Sustainable Tourism Development: A Case Study of Mold, Wales. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(4), 432-445.
Karabag, O., Yucel, F. ve Inal, M.E. (2012). Cittaslow Movement: An Opportunity for Branding Small Towns and Economic Development in Turkey. International Journal of Economics and Research, 313, 64-75.
Karakurt Tosun, E. (2013). Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 215-237.
Keskin, E.B. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Keskin, E.B. (2012). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow). PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 8(1), 81-99.
Mayer, H. ve Knox, P.L. (2006). Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World. Journal of Urban Affairs, 28(4), 321-334.
Meng, B. ve Choi, K. (2016). The Role of Authenticity in Forming Slow Tourists’ Intentions: Developing an Extended Model of Goal-Directed Behavior. Tourism Management, 57, 397-410.
Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against the Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156.
Mutdoğan, S. (2010). Seferihisar Örneğinde Sakin Şehir Hareketi. Greenage Symposium. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 6-8 Aralık 2010, 1-10. Nilsson, J.H., Svärd, A.C., Widarsson, Å. ve Wirell, T. (2011). Cittaslow Eco-Gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386.
Onaran, D.C. (2013). Yavaş Şehirlerde Kentsel Kimlik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Özgenç, Ö. (2012). İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı (Yayımlanmamış
Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye Ağı’na Üye Olan Şehirlerin İnternet
Sitelerinde Yavaş Şehir Temasının Görünürlüğü Üzerine Bir Araştırma
252
Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Özkan, H.C. (2011). Bir Sürdürülebilir Kent Modeli: Yavaş Şehir Hareketi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, A. (2012a). Bir Yerleşim Birimi Olarak Kent Anlayışında Yeni Politika: Yükselen Değer Olarak “Yavaş Kent” (Cittaslow) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Öztürk, S. (2012b). Small Towns Reshaping Their Urban Planning Policies Joining in the Cittaslow International Network: The Case of Seferihisar in Turkey (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Pecsek, B. (2016). Revitalizing Tourism in Small Regional Towns Through Folklore-Driven Slow Tourism: The Example of Matyó Land, Hungary. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 27, 94-119.
Polat, E. (2011). Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden: Yavaş Kent Hareketi (Cittaslow). Mimarlık Dergisi, 359(3).
Semmens, J. ve Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies, 17(4), 353-375.
Servon, L.J. ve Pink, S. (2015). Cittaslow: Going Glocal in Spain. Journal of Urban Affairs, 37(3), 327-340.
Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2011). Yavaş Şehir Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde. Konya: Çizgi Kitabevi.
Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye’nin Potansiyeli. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 119-131.
Steele, W. (2012). Do We Need a ‘Slow Housing’ Movement?. Housing, Theory and Society, 29(2), 172-189.
Sünnetçioğlu, S., Can, A. ve Durlu-Özkaya, F. (2012). Yavaş Turizmde Coğrafi İşaretlemenin Önemi, 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya, 953-962.
Şahin, İ. ve Kutlu, S.Z. (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 55-63.
Toplu, H.İ. (2012). Yavaş Şehirler (Cittaslow/SlowCities) ve Halk Sağlığı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ömer Çoban ve Serhat Harman
253
Yalçın, A. ve Yalçın S. (2013). Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Cittaslow Hareketi Bir Model Olabilir Mi?. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 32-41. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yurtseven, H.R. ve Kaya, O. (2011). Slow Tourists: A Comparative Research Based on Cittaslow Principles. American International Journal of Contemporary Research, 1(2), 91-98.
Yurtseven, R., Kaya, O. ve Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com