You are here

KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÜRÜNÜ ÇEŞİDİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

THE ASSESMENT OF CULTURAL HERITAGE AS A PRODUCT OF SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF EDİRNE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the research is to determine current touristic products of Edirne City, which is a destination accepting many tourists by means of culture tourism and its cultural heritage, and to make suggestions for providing a sustainable touristic development through diverse touristic products. Accordingly; 19 participators consisting of representatives from public sector, private sector, non-governmental organizations were interviewed with face-to face negotiation technique, content analysis was applied to data obtained from negotiations. Utilization of cultural heritage by paying regard to protection-use balance, presentation the existing traditional treasure to tourists after transforming them into touristic product varieties taking joint action by all actors relevant to tourism will be in favour destination for sustainable tourism development
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı kültür turizmi ve sahip olduğu kültürel mirasın çekim gücü ile turist kabul eden bir destinasyon olan Edirne İli’nin mevcut turizm ürünlerinin belirlenmesi, turizm ürünü çeşitlendirmesi ile birlikte sürdürülebilir bir turizm gelişimi sağlanabilmesi için öneriler sunulmasıdır. Bu doğrultuda Edirne İli’nde turizm faaliyetleri içinde yer alan kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 19 katılımcı ile yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak görüşülmüş, elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Sürdürülebilir bir turizm gelişimi için; kültürel mirasın koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi, var olan geleneksel hazinenin birer turizm ürünü çeşidi haline getirilerek turistlere sunulması ve turizmle ilgili tüm aktörlerin birlikte hareket etmesinin destinasyonun yararına olacağı ortak görüş olarak belirtilmiştir.

REFERENCES

References: 

Balmer, J. ve Chen, W. (2016). Corporate Heritage Tourism Brand Attractiveness And National Identity. Journal of Product & Brand Management, 25(3), 223-23.
Özlem Er ve Övünç Bardakoğlu
109
Batman, O. ve Oğuz, S.Ç. (2008). Kültür Turizmi, N. Hacıoğlu & C. Avcıkurt (Ed.) Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (ss. 189-208). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Benur, A. ve Bramwell, B. (2015). Tourism Product Development And Product Diversification In Destinations. Tourism Management 50, 213-224.
Bramwell, B. (1998). User Satisfaction And Product Development In Urban Tourism. Tourism Management, 19(1), 35-47.
Burkart, A.j. ve Medlik, S. (1981). Tourism, Past, Present and Future. Londra: Butterworth- Heineman.
Chhabra, D. (2009). Proposing a Sustainable Marketing Framework for Heritage Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(3), 303-320.
Du Cros, H. (2001). A New Model to Assist in Planning For Sustainable Cultural Heritage Tourism. International Journal of Tourism Research 3, 165-170.
Çekül Vakfı (2012). Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu –Yerel - Sivil İşbirliği. http://www.cekulvakfi.org.tr/files/dosyalarhaber/surduru lebilir_kultur_turizmi_klavuzu.pdf (25.05.2015)
Dedehayır, H. (2014). Sürdürülebilir Kültür Turizmi. http://cekulvakfi.org.tr/makale/surdurulebilir-kultur-turizmi (16.08.2016)
Demir, M. ve Demir, Ş.Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 94-116.
Dinçer, F.İ. ve Ertuğrul, S.M. (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün (Product), C. Avcıkurt & Ş. Demirkol (Ed.), Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P 7C (ss. 49-74). İstanbul: Değişim Yayınları.
Doswell, R. (1997). Tourism: How Effective Management Makes The Difference. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Guan, J. ve Jones, D. (2015) The Contribution of Local Cuisine to Destination Attractiveness: An Analysis Involving Chinese Tourists' Heterogeneous Preferences. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(4), 416-434.
Hacıoğlu, N. (1989). Turizm Pazarlaması, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Hacıoğlu, N. (2008). Turizm Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Inskeep, E. (1991). Tourism Planning An Integrated And Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Turizm Ürünü Çeşidi Olarak
Değerlendirilmesi: Edirne Örneği
110
Ismagilova, G.N., Safiullin, L.N. ve Bagautdinova, N.G. (2014). Tourism Development In The Region Based On Historical Heritage. Life Science Journal 11, 363-367.
Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
Li, Y. ve Hunter, C. (2015). Community Involvement For Sustainable Heritage Tourism: A Conceptual Model. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 5(3), 248-26.
Loulanski, T. ve Loulanski, V. (2011). The Sustainable Integration Of Cultural Heritage And Tourism: A Meta-Study. Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 837-862.
Mowforth, M. ve Munt, I. (1998). Tourism and Sustainabilty, Londra: Routledge.
Murphy, P., Pritchard, M. ve Smith, B. (2000). The Destination Product And İts İmpact On Traveller Perceptions. Tourism Management 21, 43-52.
Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık Şti.
Olalı, H. (1982). Turizm Politikası ve Planlaması. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.
Özdoğan, N.O. (2014). Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras, M. Kozak (Ed.) Sürdürülebilir Turizm Kavram- Uygulamalar (ss. 47-60). Ankara: Detay Yayıncılık.
Petkova, E. ve Marınov, V. (2014). Development of Diversified Tourism Destination Products – A Case Study of Tourism Destination, Municipality of Sofia, Bulgari. Journal of Enviromental and Tourism Analyses, 2(1), 33-47.
Saarinen, J., Moswete, N. ve Monare, M. (2014). Cultural Tourism: New Opportunities For Diversfying The Tourism İndustry In Botswana. Bulletin of Geography. Socio–economic Series No. 26, 7-18.
Sarkım, M. (2007). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirme Politikaları ve Antalya Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Suess, C. ve Mody, M.(2016). Gaming Can Be Sustainable Too! Using Social Representation Theory To Examine The Moderating Effectes Of Tourism Diversification On Residents’ Tax Paying Behavior. Tourism Management, 56, 20-39.
Swarbrooke, J. (1998). Sustainable Tourism Management. Wallingford: CABI Publishing.
Özlem Er ve Övünç Bardakoğlu
111
Uslu, A. ve Kiper, T. (2006). Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/ Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3), 305-314.
Uygur, S.M. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
Ünsal, D. ve Pulhan, G. (2012). Türkiye’de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi. A. Aksoy ve D. Ünsal (Ed.) Kültürel Miras Yönetimi İçinde (ss. 30-65). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Wu, T., Xie, P. ve Tsai, M. (2015). Perceptions of Attractiveness or Salt Heritage Tourism: A Tourist Perspective. Tourism Management, 51, 201-209.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com