You are here

YEREL SEÇİMLERİN CİNSİYETİ: SEÇİMLER VE KADIN TEMSİLİ

GENDERING MUNICIPAL ELECTIONS: ELECTIONS AND WOMEN’S REPRESENTATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.24889/ifede.287467

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Acquiring democratic political rights has not been easy for women. The fight for the political rights that began in the last period of the Ottoman Empire, has continued after the foundation of the Republic of Turkey. Before many other countries, the enfranchisement of women in municipal elections has been recognized in 1930. Since then, women have had certain accomplishments as mayors and members of municipal councils, and through their efforts for women’s active participation in politics such as conferences, vocational training projects, and increased schooling expenditures. Although women took part in municipal elections, they did not have the chance to be nominated as much as men did. This process that continued during the 20th century, has brought the same dilemmas with in the 21st century as well. Most of the studies that discussed the problems of women’s representation focused on general elections. Based upon an observation of the limited interest in the representation of women in municipal elections during the single party and multi-party periods, this study has aimed to study this issue. In the first part of the study, women’s representation in municipal elections after the enfranchisement of woman in 1930, 1934, 1938 and 1942 is analyzed. In the second part, the discrimination against women among political parties is investigated. The third part of the study provides a comparative analysis of women’s representation in three municipal elections in 21st century Turkey. In the end, some suggestions will be made to enable political parties to nominate candidates who can provide efficient, reliable and quality municipal services, without any gender discrimination.
Abstract (Original Language): 
Kadınların demokratik siyasal haklarını elde etmeleri kolay olmamıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlayan kadınların siyasal hak arama mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da devamlılık göstermiştir. 1930 yılında kadınlara tanınan belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı birçok gelişmiş ülkeden çok öncedir. Bu tarihten itibaren kadınlar belediye başkanı, belediye meclis üyesi olarak, kadınların siyasette aktif olarak yer almaları için verdikleri konferanslarla, kadınların meslek edinmeleri için projeleriyle, okullaşma harcamalarıyla vb. çeşitli başarılara imza atmışlardır. Yerel seçimlerde kadınlar yer almış olsa da, aday gösterilme ve seçimlere katılmada erkek adaylar kadar şanslı olmamışlardır. 20. yüzyıl boyunca devam eden bu süreç, 21. yüzyıla gelindiğinde aynı açmazları beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmaların çoğunda, kadın temsil sorunu genel seçimlerle ele alınmıştır. Tek partili ve çok partili dönemde yerel seçimlerde kadın temsili sorunu ile ilgili az sayıda çalışmanın olduğu gözlemlendiğinden konu bu yönüyle incelenmiştir. Çalışmada, birinci kısımda, tek partili dönemde elde edilen seçme ve seçilme hakkı sonrasında yapılan 1930, 1934, 1938 ve 1942 yerel seçimlerinde kadın temsili incelenmektedir. İkinci kısımda, yerel seçimlerde, siyasal partiler içindeki cinsiyet ayrımcılığı üzerinde durulacaktır. Üçüncü kısımda ise 21. yüzyıl Türkiye’sinde yapılan üç yerel seçimde kadın temsili karşılaştırmalı olarak verilecektir. Gelecek yerel seçimlerde cinsiyet ayrımcılığı gözetilmeden, yerel yönetimlerde kaliteli, etkin ve güvenilir hizmeti verebilecek kişilerin siyasal partiler aracılığıyla aday gösterilmesi açısından öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Adak, H. (2016). Halide Edib ve Siyasal Şiddet. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Anadolu Gazetesi, 02.11.1930, s.3.
Anadolu Gazetesi, 08.11.1930, s.2.
Anadolu Gazetesi, 24.11.1934, s.4.
Anadolu Gazetesi, 02.11.1942, s.2.
Anayurt Gazetesi, 01.11.1934, s.5.
Aulette, J.R. ve Wittner, J. (2012). Gendered Worlds. New York: Oxford University Press.
Beyani, Ş. (2015). Moğol Dönemi İran’ında Kadı. M. Uyar (Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Biehl, K. (2012). Örnek Vaka Analizi: İstanbul. A. İçduyu (Ed.), Kentler ve Göç (ss.73-113), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Brenner, J. (2012). Sınıf Siyaseti ve Kadın. D.Yeşilsu (Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Bogdanor, V. (1999). Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, B. Peker (Çev.) Ankara: Ümit Yayıncılık.
R. Bahar Üste
128
Civelek, Y. (2013). Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı: Ataerkil Söylem ve Anadolu Kırsalı’nda Kadın. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16(64), 87-123.
Cott, N.F. (1987). The Grounding of Modern Feminism. New York: Vail-Ballou Press.
Cumhuriyet Gazetesi, 03.11.1930, s.4.
Cumhuriyet Gazetesi, 06.11.1930, s.1.
Cumhuriyet Gazetesi, 07.11.1930, s.4.
Cumhuriyet Gazetesi, 23.11.1930, s.6.
Cumhuriyet Gazetesi, 11.11.1934, s.2.
Cumhuriyet Gazetesi, 09.11.1938, s.1.
Cumhuriyet Gazetesi, 12.11.1938, s.3.
Cumhuriyet Gazetesi, 11.11.1942, s.1.
Çakır, S. (1996). Siyasal Yaşama Katılım Mücadelesinde Türk Kadını. Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit Hak-Eşit Katılım. N. Arat (Ed.), İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları, No: 4.
Çakır, Serpil (2011). Tarih İçinde Görünürlükten, Kadınların Tarihine: Türkiye’de Kadın Tarihi Yazmak. N. Akgökçe, (Ed.), Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem (ss.222-229). İstanbul: Sel Yayıncılık.
Çaylak, A. (2010). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de İktidar-Muhalefet İlişkileri. M.Dikkaya (Ed.), Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi (ss.59-93). Savaş Yayınevi: Ankara.
Doğan, İ. (2000). Sivil Toplum, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Dökmen, Z.Y. (2012). Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Dubois, E.C. (1998). Woman Suffrage And Women’s Rights. New York and London: New York University Press.
Dupre, B. (2014). Gerçekte Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri. E. Gökteke (Çev.) Ankara: Domingo Yayıncılık.
Erder, S. ve İncioğlu, Semerci N. ve Uyan P. (2015). Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi: Genel Değerlendirme, Uyan P. (Ed.), Yerel Demokrasi Sorunsalı (ss.273-285). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Freeman, M.A. (1995). The Human Rights of Women In The Family: Issues and Recommendations For Implementation Of The Women’s Convention. Peters, J. and Wolper, A. (Ed), Women’s Rights International Feminist Perspectives Human Rights (ss.149). New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Yerel Seçimlerin Cinsiyeti: Seçimler ve Kadın Temsili
129
Gülmez, F. (2011). Kadın ve Siyaset. Kadına Dair Ekyaz Söyleşileri (ss.51-65). İzmir: Konak Belediyesi Yayınları.
Gülmez, F. (2011). Modernizm-Postmodernizm ve Kadın Olgusu. Kadına Dair Ekyaz Söyleşileri (ss.151-166). İzmir: Konak Belediyesi Yayınları.
Habip, B. (2013). Sonradanlık Kavramı İçinde Cinsellik: Freudcu Bir Okuma. D. Arduman. (Ed.), Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik(ss.155-161). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 10.11.1934, s.2.
Halkın Sesi Gazetesi, 01.11.1934, s.5.
Halkın Sesi Gazetesi, 08.11.1934, s.4.
Halkın Sesi Gazetesi, 05.11.1938, s.1.
Halkın Sesi Gazetesi, 10.11.1942, s.2.
Heper, M. (2011). Türkiye’nin Siyasal Hayatı. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
Hizmet Gazetesi, 16.11.1930, s.1.
İçisleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (2011).
http://www.adrena.com.tr/kader/?p=istatistikler
http://www.bianet.org/bianet/kategori/ kadin/-102131/ siyasette-daha-cok-kadin-icin-kota-sart-98-ulkede-var
http://www.tuik.gov.tr. (25.01.2011)
2004 Yılında Seçilmiş Kadın Belediye Başkanları (2004). http//: cms2.ka-der.org.tr/images/file/635106274149557109.pdf (20.04.2004)
2009 Yerel Seçim Sonuçları (2009). http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2009MahalliIdareler/SecimSonuclari/Kazana... (05.05.2009)
2014 Mahalli idareler Türkiye Geneli Seçim Sonuçları (2014).
http//:cms2.ka-der.org.tr/images/file/KADER-8MARTKARNE.pdf.
Kader’in “Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği” Karnesinde Türkiye 7. Kez Sınıfta Kaldı!” (2014). http//:cms2.ka-der.org.tr/images/file/KADER-8MARTKARNE.pdf (12.04.2014)
2014 Yılında Seçilmiş Kadın Belediye Başkanları (2014).
http//:cms2.ka-der.org.tr/images/file/KADER-8MARTKARNE.pdf (14.05.2014)
Karal, D ve Aydemir, E. (2011). Türk Siyasetinde Kadın -Çok Oluyoruz!-Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Sosyal Araştırmalar Merkezi, No:11-05.
Kerber, L.K. (1980). Woman Of The Rebuplic, Intellect And Ideology In Revolutionary America. USA: TheUniversity of North Carolina Press.
R. Bahar Üste
130
Keyman, E.F. (2010). Türkiye Siyasi Tarihi ve Demokratikleşme. M.Dikkaya (Ed.), Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi (ss.7-23). Ankara: Savaş Yayınevi.
Kymlicka, W. (2016). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş. E. Kılıç (Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Milliyet Gazetesi, 15.09.1930, s.2.
Milliyet Gazetesi, 17.09.1934, s.4.
Nergiz, N. ve Üçer, N. (2012). Yerel Siyasette Seçil(e)meyen Kadın: 2004-2009 Mart Seçimleri Düzleminde Analitik Bir İnceleme. Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(2), 1-25.
Onbaşı, F.G. (2012). Kadınlar Halk Fırkası: Doğudan Yükselen Işık. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16(63), 75-93.
30 Mart Yerel Seçim Kampanyaları (2014). http://www.ka-der.org.tr/tr-TR/Page/News/30/yerel-secim-kampanyalari.htm... (03.03.2014)
Özkaya, G. (2011). Siyasetin Savurduğu Kadınlar –Kadınların Tercihini Kadınlara Bırakın-. İstanbul: Siyah Beyaz Yayıncılık.
Özkazanç, A. (2015). Ataerkil Şiddetin Tarihselleştirilmesi: Günümüzde Şiddet Sorunu. B.Yarar (Ed.), Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri (ss.53-79), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Pulur, H. (1994). Olaylar ve İnsanlar. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Sancar Üşür, S. (2012). Siyasal Alanda Cinsiyetçilik ve Kadınların Söylemsel Kuşatılmışlığı. http://www.politics.ankara.edu.trserpilsa ncar/05.pdf (01.06.2016)
Schick, İ.C. ve Tonak E.A. (2003). Geçiş Sürecinde Türkiye. İstanbul: Belge Yayınları.
Son Posta Gazetesi, 08.11.1938, s.1.
Tan Gazetesi, 19.11.1942, s.1.
Tan, E.M. (1979). Kadın – Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi-. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Taylor, S. (2012). 30 Saniye’de Siyaset. M.C. Yalçıntan (Çev.) İstanbul: Caretta Kitapları.
Toprak, B. (2009). Türkiye’de Farklı Olmak. İstanbul: Metis Yayıncılık.
Ulus Gazetesi, 10.09.1942, s.4.
Ulus Gazetesi, 10.11.1942, s.5.
Üste, R.B. (2006). Tek Partili Dönemde Yerel Seçimler -1930-1934-1938-1942. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
Yerel Seçimlerin Cinsiyeti: Seçimler ve Kadın Temsili
131
Üste, R.B. (2016). 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler ve Öneriler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
Wedel, H. (2013). Siyaset ve Cinsiyet. C. Kurultay (Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
Vakit Gazetesi, 06.11 1930, s.3.
Yeni Sabah Gazetesi, 11.11.1938, s.2.
Yerel Yönetimlerde Kadın (2004). http://www.ka-der.org.tr/tr-TR/Page/News/2729/pdf (12.04.2004)
Yerel Yönetimlerde Kadın (2009). http://www.ka-der.org.tr/tr-TR/Page/News/2729/pdf (18.04.2009)
Yerel Yönetimlerde Kadın (2014). http://www.ka-der.org.tr/tr-TR/Page/News/2729/pdf (25.04.2014)
Zihnioğlu, Y. (2013). Kadınsız İnkılap, Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. İstanbul: Metis Yayıncılık,
www.ka-der.org.tr/tr-TR/Page/News/30/yerel-secim-kampanyalari.html?bid=410
www.cms2.ka-der.org.tr/images/file/635106274149557109.pdf (26.04.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com