You are here

ÜRÜN GELİŞTİRME EKİP YAPISININ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

THE EFFECT ON PRODUCT DEVELOPMENT TIME OF PRODUCT DEVELOPMENT TEAM STRUCTURE: A FIELD RESEARCH IN AUTOMOTIVE SUB-INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.24889/ifede.299151

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a questionnaire study is carried out to show the effects of the product development team structure on the product development performance in the firms operating in the automotive sub-industry. The questionnaire, which is prepared to obtain research data, is applied to 51 medium and large scale companies operating in Istanbul and Gebze. The obtained data from the questionnaire were evaluated by factor, reliability, correlation and regression analysis in SPSS statistical program. According to obtained the results from the study, the components of the structure of the product development team; cross-functional teams, co-location of team members, empowered team and team stability have affected product development performance positively and significantly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren firmalarda, ürün geliştirme ekip yapısının ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi amacıyla hazırlanan anket, İstanbul ve Gebze’de faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli 51 firmaya uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS istatistik programında faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ürün geliştirme ekibinin yapısının bileşenleri olan; çapraz fonksiyonel ekipler, ekip üyelerinin ortak konumlandırılması, yetkilendirilmiş ekip ve ekip kararlılığının, ürün geliştirme performansını pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akgun, A.E. ve Lynn, G.S. (2002). Antecedents and Consequences of Team Stability on New Product Development Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 19, 263-286.
Akgun, A.E., Byrne, J., Keskin, H., Lynn, G.S. ve Imamoglu, S.Z. (2005). Knowledge Networks in New Product Development Projects: A Transactive Memory Perspective. Information & Management, 42, 1105-1120.
Büyüközkan, G., Dereli, T. ve Baykasoğlu, A. (2004). Yeni Nesil Ürün Geliştirme Yönetimi. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği- XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana, Türkiye, 15-18 Haziran.
Calantone, R., Vickery, S. ve Deoge, C. (1995). Business Performance and Strategic New Product Development Activities: An Empirical Investigation. Journal of Product Innovation Management, 12(3), 214–223.
Campbell, A.J. ve Cooper, R.G. (1999). Do Customer Partnerships Improve New Product Success Rates? Industrial Marketing Management, 28, 507-519.
Ürün Geliştirme Ekip Yapısının Ürün Geliştirme Performansı Üzerindeki
Etkisi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Saha Araştırması
71
Carbonell, P. ve Rodriguez, A.I. (2006). Designing Teams for Speedy Product Development: The moderating Effect of Technological Complexity. Journal of Business Research, 59(2), 225-232.
Clift, T.B. ve Vandenbosch, M.B. (1999). Project Complexity and Efforts to Reduce Product Development Cycle Time. Journal of Business Research, 45, 187-198.
Cooper, R.G. ve Kleinschmidt, E.J. (1994). Determinants of Timeliness in Product Development. Journal of Product Innovation Management, 11, 381-396.
Dikmen, I. (2006). Otomotiv Sektörü ve Rekabet Değerlendirme. Otomotiv Distribütörleri Derneği, 1-4.
Dröge, C., Jayaram, J. ve Vickery, S.K. (2000). The Ability to Minimize the Timing of New Product Development and Introduction: An Examination of Antecedent Factors in the North American Automobile Supplier Industry. Journal of Product Innovation Management, 17, 24-40.
Dwyer, L.D. ve Mellor, R. (1991). New Product Process Activities and Project Outcomes. R&D Management, 21(2), 31-52.
Filippini, R., Salmaso, L. ve Tessarolo, P. (2004). Product Development Time Performance: Investigating the Effect of Interactions Between Drivers. Journal of Product Innovation Management, 21, 199-214.
Gönüllüoğlu, S. (2003). Yeni Ürün Geliştirmede Firmaların Karşılaştıkları Sorunlar ve Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 34-38, 57-64.
Gonzalez, F.J.M. ve Palacios, T.M.B. (2002). The Effect of New Product Development Techniques on New Product Success in Spanish Firms. Industrial Marketing Management, 31, 261-271.
Green, D.L. ve Wilemon, D.L. (1999). Accelerating Team Learning in New Product Development. Management of Engineering and Technology, 2, 241-248.
Griffin, A. (1993). Metrics for Measuring Product Development Cycle Time. Journal of Product Innovation Management, 10, 112-125.
Griffin, A. (1997). Modeling and Measuring Product Development Cycle Time Across Industries. Journal of Engineering and Technology Management, 14, 1-24.
Hellinghausen, M.A. ve Myers, J. (1998). Empowered Employees: A New Team Concept. Industrial Management, 21-23.
Aytaç Yıldız ve A. Yeşim Yayla
72
Kahn, K.B. ve McDonough, E.F. (1997). An Empirical Study of the Relationships among Co-location, Integration, Performance, and Satisfaction. Journal of Product Innovation Management, 14, 161-178.
Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Karagozoglu, N. ve Brown, W.B. (1993). Time-Based Management of the New Product Development Process. Journal of Product Innovation Management, 10, 204-215.
Kessler, E.H. ve Chakrabarti, A.K. (1999). Speeding Up the Pace of New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 16, 231-247.
Kusar, J., Duhovnik, J., Grum, J. ve Starbek, M. (2004). How to Reduce New Product Development Time. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20, 1-15.
Lakemond, N. ve Berggren, C. (2006). Co-locating NPD? The Need for Combining Project Focus and Organizational Integration. Technovation, 26(7), 807-819.
Langerak, F. ve Hultink, E.J. (2005). The Impact of New Product Development Acceleration Approaches on Speed and Profitability: Lessons for Pioneers and Fast Followers. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(1), 30-42.
Liu, P.-L., Chen, W.-C. ve Tsai, C.H. (2005). An Empirical Study on the Correlation Between the Knowledge Management Method and New Product Development Strategy on Product Performance in Taiwan’s Industry. Technovation, 25, 637-644.
Mabert, V.A., Muth, J.F. ve Schmenner, R.W. (1992). Collapsing New Product Development Times: Six Case Studies. Journal of Product Innovation Management, 9, 200-212.
March-Chorda, I., Gunasekaran, A. ve Lloria-Aramburo, B. (2002). Product Development Process in Spanish SMEs: An Empirical Research. Technovation, 22, 301-312.
Menona, A., Chowdhuryb, J. ve Lukas, B.A. (2002). Antecedents and Outcomes of New Product Development Speed an Interdisciplinary Conceptual Framework. Industrial Marketing Management, 31, 317-328.
Meyer, M.H. ve Utterback, J.M. (1995). Product Development Cycle Time and Commercial Success. IEEE Transactions on Engıneering Management, 42(4), 297-304.
Ürün Geliştirme Ekip Yapısının Ürün Geliştirme Performansı Üzerindeki
Etkisi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Saha Araştırması
73
Montoya-Weiss, M.M. ve Calantone, R. (1994). Determinants of New Product Performance: A Review and Meta-Analysis. Journal of Product Innovation Management, 11, 397-417.
Ozer, M. (2006). New Product Development in Asia: An Introduction to the Special Issue. Industrial Marketing Management, 35(3), 252-261.
Pujari, D. (2006). Eco-innovation and New Product Development: Understanding the Influences on Market Performance. Technovation, 26, 76-85.
Pujaria, D., Wrightb, G. ve Peattie, K. (2003). Green and Competitive Influences on Environmental New Product Development Performance. Journal of Business Research, 56, 657-671.
Reilly, R.R., Lynn, G.S ve Aronson, Z.H. (2002). New Product Development Team Performance: The Role of Team Member Personality. Journal of Engineering and Technology Management, 19(1), 39-58.
Rogers, H. ve Ghauri, P. (2002). Measuring International Product Development Performance. Paper for consideration at the EIBA Conference, Athens, Greece.
Sanchez, A.M. ve Perez, M.P. (2003). Flexibility in New Product Development: A Survey of Practices and Its Relationship with the Product’s Technological Complexity. Technovation, 23, 139-145.
Sixotte, H. ve Langley, A. (2000). Integration’s Mechanisms and R&D Project Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 17(1), 1-37.
Smith, P.G. (1998). Concurrent Engineering Teams, Field Guide to Project Management, Cleland, D.I., Chapter 32, 439-450.
Smith, P.G. (2004). Accelerated Product Development: Techniques and Traps, The PDMA Handbook of New Product Development. Second Edition, Kahn, K.B., Chapter 12, 173-187.
Song, X.M. ve Parry, M.E. (1997). A Cross-national Comparative Study of New Product Development Processes: Japan and the United States. Journal of Marketing, 61, 1-18.
Sönmez, A.E. (2005). Otomotiv Ana ve Yan Sanayi. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 1-33.
Staples, D.S. ve Cameron, A.F. (2005). The Effect of Task Design, Team Characteristics, Organizational Context and Team Processes on the Performance and Attitudes of Virtual Team Members. Proceedings
Aytaç Yıldız ve A. Yeşim Yayla
74
of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10.
Susman, G.I. ve Ray, J.M. (1999). Test of a Model of Organizational Contributors to Product Development Team Effectiveness. Journal of Engineering and Technology Management, 16, 223-245.
Swink, M. (2003). Completing Projects on-time: How Project Acceleration Affects New Product Development. Journal of Engineering and Technology Management, 20, 319-344.
Tarnoff, K.A. (1999). An Exploratory Study of the Determinants and Outcomes of Shared Mental Models of Skill Use in Autonomous Work Teams, PhD Thesis. Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, 27.
Trygg, L. (1993). Concurrent Engineering Practices in Selected Swedish Companies: A Movement or an Activity of the Few? Journal of Product Innovation Management, 10, 403-415.
Ulusoy, G., Payzın, A.E., Bilgiç, T., Kaylan, A.R. ve Özgür, A. (1998). Taşıt Araçları Yan Sanayinde Teknoloji ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi. TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Rekabet Stratejileri Dizisi 4, TY/183/1997.
Urban, G.L. ve von Hippel, E. (1988). Lead User Analyses for the Development of New Industrial Products. Management Science, 34, 569-582.
Yayla, Y. (2003). Eş Zamanlı Mühendislik: Ürün Geliştirme Prosesinde Ekip Yaklaşımı. Kalder Forum, Ocak-Şubat-Mart, 14-19.
Yayla, A.Y., Yıldız, A. ve Akyüz, B. (2009). İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması. İstanbul Ticaret Üniversitesi - Fen Bilimleri Dergisi, 8(16), 13-30.
Yayla, A.Y. ve Yıldız, A. (2010). Lider Kullanıcı Metodunun Ürün Geliştirme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama. İTÜ Mühendislik Dergisi, 9(2), 3-14.
Zirger, B.J. ve Hartley, J.L. (1996). The Effect of Acceleration Techniques on Product Development Time. IEEE Transactions on Engineering Management, 43, 143-152.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com