You are here

RESEARCH ON ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT APARTMENT BUILDINGS IN IZMIR

İZMİR’DE ENERJİ ETKİN APARTMAN TASARIMI VE YAPIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is a known fact that most of the energy consumed daily is produced from nonrenewable fossil fuels. When the energy used in the world is consumed in the building sector is considered as corresponding to nearly half of the worlds’ consumption, the importance of energy efficiency in buildings becomes self evident. The amount of energy consumed in buildings is related to both the decisions made at the design phase like orientation, architectural design, material decisions and the behavior of the users. The aim of this study is to determine energy problems in residential buildings and to investigate architectural design and related technological measures as a solution to these problems in the apartment buildings for city of Izmir. Chosen buildings share the same microclimate and orientation yet their construction methods differ. The existing relationship between energy consumption and architectural design is evaluated with the help of a field study model proposed and carried out in Karşıyaka district of Izmir, Turkey. As a result, it was found that the examined buildings were designed according to the economical use of land while disregarding the climatic data of the surrounding environment. Reduction of some problems in the usage and maintanence phase would be possible with design regarding the climate.
Abstract (Original Language): 
Her gün tüketilen enerjinin çoğunun yenilenemeyen fosil kaynaklardan üretildiği bilinen bir gerçektir. Dünyada tüketilen enerjinin yarısından fazlasının yapı sektöründe tüketildiği göz önüne alındığında yapılarda enerjinin etkin kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Yapılarda tüketilen enerji miktarı tasarım evresinde alınan yünelim, mimari tasarım, malzeme kararları ve kullanıcıların davranışlarıyla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı konut yapılarında karşılaşılan enerji sorunlarını belirlemek ve apartman yapılarında bu sorunlara çözüm olarak mimari tasarım ve ilgili teknolojik önlemleri İzmir kenti için araştırmaktır. Seçilen yapıların mikroiklimsel ve yönelim özellikleri aynı olup yapım sistemleri farklıdır. Enerji tüketimi ve mimari tasarım ilişkisi İzmir’in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen bir alan çalışması ve anket yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, incelenen yapıların planlaması, bulundukları çevrenin iklimsel verilerine bakılmaksızın, arsalarının ekonomik kullanımına gore tasarlandığı tespit edilmiştir. Yapının kullanım aşamasında ortaya çıkan bazı sorunların azaltılması, tasarım yaparken iklimsel verilerin göz önünde bulundurulması ile mümkün olabilir.

REFERENCES

References: 

Behling S., Behling S. (1996): “Sol Power: The Evolution of Sustainable Architecture”, New
York, Prestel.
Demirbilek F. N., Eryıldız D. I. (1999): “Architecture in Turkey, State of the Art”, ISES.
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), (1998): “Konutlarda Enerji Tüketimi Karakteristikleri”,
Ankara.
Gündüz O. (1980): “Fiziksel Planlama Çalışmalarında Çevresel Yaklaşım: İzmir Körfez
Havzası Doğal Gizil Gücünün Kentsel Gelişime Uygunluğunu Saptamayı Amaçlayan bir
Yöntem Araştırması”, DEÜ Unpublished Doctorate Dissertation, İzmir.
Menna P. (2003): “European Directive on Energy Efficiency in Buildings”, Pietro Menna DG
TREN European Commission, ISES Solar World Congress 2003.
Schittich C., Stab G., Balkow D., Schuler M., Sabek W. (1999): “Glass Construction
Manual”, Basel, Birkhauser Publishers for Architecture.
Tokuç A. (2005): “İzmir’de Enerji Etkin Konut Yapıları için Tasarım Kriterleri”, DEÜ
Unpublished Masters Dissertation, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com