You are here

DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPILARDA OLUŞAN TABAN KESME KUVVETLERİNİN KIYASLANMASI

COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES AT BUILDINGS UNDER EARTHQUAKE EFFECT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Earthquakes in last ten years in Turkey which cause catastrophes and life loses show us there is no enough precaution and no enough designing for construction of earthquake resistant buildings. In this study, earthquakes’ acceleration records which belong to Erzincan in 1992, Dinar in 1992, Adana-Ceyhan in 1998 and Izmit in 1999 are used. Also as an example the base shear forces of a reinforced building, which are calculated by using the procedures presented in 1975 and 1998 Turkish Earthquake Resistant Design Code for Buildings and the base shear forces of the same building which are determined by applying the modes superposition method to the strong ground acceleration records of the earthquakes that are observed in recent years, are compared.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde özellikle son 10 yılda oluşan ve büyük can ve mal kaybına neden olan depremler, depreme dayanıklı yapı tasarımına yeterli önemin verilmediğini göstermektedir. Bu çalışmada, 1992 yılında Erzincan’da, 1995 yılında Dinar’da, 1998 yılında Adana- Ceyhan’da ve 1999 yılında İzmit’te meydana gelen depremlerin ivme kayıtları esas alınmıştır. Sayısal örnek olarak seçilen betonarme bir yapıda, 1975 ve 1998 yıllarında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde ı ı Hakkındaki Hükümleri dikkate alınarak yapıda oluşan taban kesme kuvvetleri ile ülkemizde son yıllarda oluşan depremlerin güçlü yer ivme kayıtları kullanılarak modların birleştirilmesi yöntemi ile hesaplanan taban kesme kuvvetleri kıyaslanmıştır.

REFERENCES

References: 

Celep Z., Kumbasar N. (1993): “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı
Tasarımı”, İstanbul, Sema Matbaacılık, 342 s.
Chopra A.K. (1995): “Dynamics of Structures”, New Jersey, USA: Prentice Hall., 730 p.
Clough R.W., Penzien J. (1993).,: “Dynamics of Structures”, Singapour:McGraw-Hill Int.,
740 p.
Çatal H.H. (2002): “Yapı ve Deprem Mühnedisliğinde Matris Yöntemler”, İzmir, Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, No:294, 434s.
Erdik M., Yüzügüllü Ö. (1980): “Deprem Mühendisliği Açısından Yapı Dinamiğine Giriş”,
Ankara, T.C. İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü.
Kıvılcım N.Y. (2002): “1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Körfez
Depremlerinin Mukabele Spektrumları Yönünden Kıyaslanması”, İzmir, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 95 s.
Newmark N.M. (1959): “A Method of Computation for Structural Dynamics”, Journal of The
Engineering Mechanics Division, Proceedings of the American Society of Civil
Engineers, p.67-94.
Ohsaki Y. (1991): “Deprem Dalgasının Spektral Analizine Giriş”, (Çev: İpek, M.). İstanbul.
(Orijinal Baskı 1976), 332 s.
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (1975): “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik”, Ankara.
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (1998): “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik”, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com