You are here

ÜÇ BOYUTLU BİR ÇERÇEVENİN UZAYSAL VE DÜZLEMSEL STATİK YAPISAL DAVRANIŞLARININ KIYASLANMASI

THE COMPARISON BETWEEN THE SPACE AND PLANAR STATIC STRUCTURAL BEHAVIOUR OF A SPACE FRAME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In structural engineering, the packets program of, calculation internal forces and displacements of plane or space frame, are using matrix – displacement method. In this study, a calculation algorithm and a numerical example are presented for static analysis of space frames by matrix- displacement method. The internal forces of the space frame has been obtained by using matrix- displacement method, the space frame has been modeled as plane frame and the internal forces are obtained by using SAP2000 packet program. The internal forces of the space and the plane frame are compared and the results are presented in graphs and tables.
Abstract (Original Language): 
Yapı Mühendisliğinde, taşıyıcı sistemi çubuk elemanlardan meydana gelen düzlem ya da uzaysal çerçevelerin kesit tesirlerinin ve deplasmanlarının hesaplanmasında kullanılan pek çok paket programın hesap algoritması matris – deplasman yöntemi üzerine kurulmuştur. Bu çalışmada üç boyutlu uzaysal çerçevelerin matris – deplasman yöntemi ile çözümü için bir hesap algoritması ve sayısal örnek sunulmuştur. Uzaysal çerçevenin iç kuvvetleri matris – deplasman yöntemi kullanılarak hesaplanmış, uzaysal çerçeve eş değer düzlem çerçeveye dönüştürülerek modellenmiş ve SAP2000 paket programı kullanılarak iç kuvvetler hesaplanmıştır. Uzaysal ve düzlem çerçevenin iç kuvvetleri kıyaslanmış ve sonuçlar grafik ve çizelgeler halinde sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Armenakas A.E. (1991): “Modern Structural Analysis”, Singapore, McGraw-Hill Inc.
Çakıroğlu A., Özden E., Özmen G. (1970): “Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin Matris Metotları
ve Elektronik Hesap Makinası Programları”, İstanbul, C.I.
Çakıroğlu A., Özden E., Özmen G. (1992): “Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin Matris Metotları
ve Elektronik Hesap Makinası Programları”, İstanbul, C.II.
Çatal H.H. (2002): “Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Matris Yöntemler”, İzmir, Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, N.294.
Çatal H.H., Yazıcı Ş. (1994): “Üç Boyutlu Taşıyıcı Çubuk Sistemlerin Rijitlik Matrisinin
Kodlama Yöntemi ile Kurulması ve Çubuk Uç Kuvvetlerinin Hesaplanması İçin Bir
Bilgisayar Programı”, İstanbul, İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV.
Sempozyumu.
Livesley R.K. (1964): “Matrix Methods of Structural Analysis”, New York, Pergamon Press.
Tezcan S. (1970): “Çubuk Sistemlerin Elektronik Hesap Makinaları ile Çözümü”, İstanbul,
Arı Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com