You are here

MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE MARBLE BLOCK SIZE FROM THE MARBLE QUARRİES IN THE MUĞLA REGİON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Marble quaries are located at four different stratigraphic sequences with different texture, colors and pattern. In this study block size assessment of the marble blocks produced from marble quarries opened up in tree different stratigraphic level in the Muğla region is made. The marble block sizes are obtained from different marble quarries representing the each stratigraphical level. The mean block volume and the variation of the block volumes with time are determined. Additionally, the dimensional data of the each block is assessed separately and the mean length, height and width of the marble blocks and the cumulative variations are determined.
Abstract (Original Language): 
Muğla yöresi mermer ocakları, doku, renk ve desen açısından farklılıklar sunan dört ayrı stratigrafik mermer seviyesi içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Muğla yöresinde üç farklı stratigrafik seviyede açılmış olan mermer ocaklarında üretilen mermer bloklarının boyutsal değerlendirilmeleri yapılmıştır. Her stratigrafik seviyeyi temsil eden farklı mermer ocaklarından elde edilen blok boyutu değerleri derlenmiş ve her bir mermer ocağının ortalama blok hacmi ile blok hacimlerinin yıllara göre değişimleri saptanmıştır. Ayrıca, mermer ocaklarında üretilen mermer bloklarının her bir boyutu tek başına ele alınarak, blok boyut verileri gruplandırılmış ve mermer bloklarının ortalama boy, yükseklik ve en değerleri ve bu değerlerindeki kümülatif değişimler belirlenmiştir.
1-19

REFERENCES

References: 

Kun N., Güngör T., Erdoğan B. (1999): “Menderes Masifindeki Mermer Yataklarının
Stratigrafik Konumları ve Özellikleri”, I. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 46-53.
Kutsal A., Muluk Z.F. (1975): “Uygulamalı Temel İstatistik”, Hacettepe Üniversitesi, A.2., s.
239, Ankara.
Yavuz A.B. (2001): “Muğla Yöresi Mermer Ocaklarında Blok Mermer Üretimini Etkileyen
Jeolojik Parametreler”, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Yayımlanmamış).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com