You are here

BETONARME DONATISINDA ELEKTRİKSEL YÖNTEMLERLE KOROZYON ÖLÇÜMÜ

CORROSION MEASUREMENT OF REBARS BY ELECTRICAL METHODS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Corrosion of reinforcing steel in concrete is one of the most important factors affecting the safety and service life of reinforced concrete structures. The assessment and quantification of the actual degree of damage and the prediction of its evolution needs measurement of the level of steel corrosion. Destructive methods used in the past cause loss of much time and workmanship. Besides, recent non-destructive methods are very complex, difficult to apply and high cost. In this study, a non-destructive test method was proposed to asses the corrosion of reinforcement in concrete. Corrosion process may be observed by evaluation of differences in resistance based on electrical measurements.
Abstract (Original Language): 
Betonarme yapıların güvenliğini ve servis ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biri de betona gömülü çelik donatıların korozyonu olmaktadır. Yapılardaki hasarın gerçek derecesinin tespiti ve gelişiminin değerlendirilmesi için donatılardaki korozyon seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. Geçmişte uygulanan tahribatlı yöntemler çok fazla zaman ve işçilik kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında, son yıllarda geliştirilmeye çalışılan yöntemler ise oldukça karmaşık, uygulaması güç ve yüksek maliyetli yöntemlerdir. Bu çalışmada betona gömülü çelik donatıların korozyonunun tespiti ve kontrol edilmesi için tahribatsız bir metot önerilmektedir. Elektriksel ölçümlere dayanan yöntemde, direnç farklılıklarının değerlendirilmesi ile korozyon gelişimi hakkında fikir edilinebilir.

REFERENCES

References: 

Baradan B. (1998): “Yapı Malzemesi II”, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, N:207, 222 s.
Baradan B., Yazıcı H., Ün H. (2002) “Betonarme yapılarda Kalıcılık (Durabilite)”, İzmir,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, No. 298, 282 s.
Onaran K. (1986): “Malzeme Bilimi”, İstanbul, Çağlayan Basımevi, 302 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com