You are here

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE AVRUPA SİYASİ PARTİLERİ

EUROPEAN POLITICAL PARTIES IN THE PROCESS OF EUROEPAN UNION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Political parties at the European level are important as a factor of integration within the Union. They contribute to forming a European awereness and to expressing the political will of the citizens (Treaty on European Union, Article 138a). İt is also problematic, as these parties do not constitute a European party system above the article. The article traces the development of transnational cooperation link among the parties of the European Parliament form 1952 to days, illustrates that, from the earliest stages of European integration, organizational structure and norms that were transnational and supranational in style and represantion.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliği (AB) Antlaşması’nın 138a maddesinde siyasi partiler, “Avrupa düzeyinde siyasal partiler Birlik’ te bütünleşme faktörü olarak önemlidirler. Avrupa bilincinin oluşturulmasına ve Birlik vatandaşlarının siyasal iradesini seslendirmeye katkıda bulunurlar” şeklinde düzenlenmiş ve böylece hukuksal statü kazanmışlardır. Bu maddeye dayanarak 1990’lı yıllara kadar zaten Avrupa Parlamentosunda ulusal siyasi partilerin temsilcilerinin ve hükümetlerce atanan üyelerinin Avrupa politikalarını belirlemek için oluşturmuş oldukları parti aileleri/birlikleri, 1993 yılında imzalanan AB Anlaşması ile ulus-üstü bir partinin çatısı altında birleşmek durumunda kalmışlardır. Demokratik hayatın vazgeçilmezleri olarak siyasi partiler, AB’nin gelişim süreci boyunca ve bu sürece yönelik olarak geliştirdikleri politikalar nedeniyle ilgi çekmektedirler. Gerek AB’de gerekse Türkiye’de siyasi partilere yönelik birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada, farklı olarak AB politikalarının belirlendiği AP’ deki siyasi faaliyetleri yerine getiren Avrupa partileri ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

Bowler, S. ve Farrell, D. M. (1995), The Organizing of the Europen
Parliament: Committees, Specialisation and Co-ordination, British Journal of
Political Science 25 (2).
Dorget, C. (2004), Recognation and Status of Europarties, in Pascal
Delwit, Erol Kulahci and Cedric Van de Walle(eds), The Europarties Organisation
and Influence, Brussele, CEVİPOL.
Lord C. (2004), Political Parties and the European Union: What kind of
imperfect Competition in Parliament, in Pascal Delwit, Erol Kulahci and Cedric
Van de Walle (eds), The Europarties Organisation and Influence, Brussels,
CEVİPOL.
Andrew, D. (1994), Building a Parliamentary Europe, Government and
Opposition, London.
Kupper, E. (2006), Towards a Political Public: the Role of Transnational
European Parties, European View, Volume.
Haas, E. (1958), The Uniting of Europe, Standford.
Fitzmaurice, J. (1975), The Party Groups in the European Parliament,
Saxon House: Franboroug.
Gerbert, P. (1992), The Common Assembley of the European Coal and
Steel Community, in the European Community in the Historical Context of Its
Parliament, Proceeding of the 40th Anniversary Symposium, Strasbourg.
Delsoldato, G. (2002), Eastward Enlargement by the European Union and
Transnational Parties, İnternational Political Science Review, Vol. 23, No. 3.
Kerr, H.J. (1973), Changing Attidudes through international participation:
European parliamenters and Integration, International Organization, Volume 27, 1.
Hakyemez Y. Ş. (2000), Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası,
Seçkin Yayınları, Ankara.
Hix S. ve Lord C. (1997), Political Parties in the European Union, London.
Hix S. (1995), Parties at the European Level and the Legitimacy of EU
Socio-Economic Policy, Journal of Common Market Studies, Vol. 33.
Hix S., Noury A. ve Gerrard R. (2005), Power to the Parties; Cohesion and
Competition in the European Parliament, 1979-2001, B. J. Political Science: 35,
Cambridge University Pres.
Hix, S. (1996), The Transnational Party Federation, in J. Gaffeny (ed),
Political Parties and European Union, London: Routledge.
Thomas, J. (1998), The İntegration of the Conservatives into the European
People’s Party, in David Bell, Christopher Lord (eds), Transnational Parties in the
European Union, London, Ashgate.
Gül, H. DEÜ SBE Dergisi Cilt:11, Sayı:3
72
Thomas, J. (2006), The European People’s Party Origins and
Development, Published by EPP Headquarters, Brussels.
Thomas, J. (2006a), The Emergencenof a Transnational European Party
System, European View, Volume 3, Spring.
Kaboğlu Ö.İ. (1998), Özgürlükler Hukuku, Alfa Yayınları, 4. Baskı,
İstanbul.
Wolfram, K. (2003), Christian Democracy in France and Europe post-1945, University of Portsmouth. www.port.ac.uk/special/france1815to2003/
chapter9/interviews/filetodownload,18263,en.pdf.
Kapteyn P. (1996), The Common Assembly of the European Coal and
Steel Community as a representative Insttitution, in K. Lindsay, European
Assemblies: the Experimental Period, London.
Johansson, K.M. (2002), Historical-İnstitutional Framework, in Karl M.
Johansson& Peter A. Zervakis (eds), European Political Parties between
Cooperation and İntegration, ZEİ Studies, Baden-Baden.
Johansson, K.M. (1996), The Nature of Political Parties in the European
Union, in George A. Kourvertaris&Andrean Moschonas (eds), The Impact of
Eeuroepan Integration: Political, Sociological and Economic Changes, Wesport.
Johansson, K.M. (1997), Transnational Party Alliances: Analysing the
Hard-Won Alliance Between Conservatives and Christian Democrats in the
Euroepan Parliament, Lund: Lund University Pres.
Johansson, K.M. (2004), Toward a Theory of Federations of Political
Parties in Multilevel Europe: At the Nexus of Internetional Relations and
Comparative Politics, in Pascal Delwit, Erol Kulahci and Cedric Van de Walle
(eds), the Europarties Organisation and Influence, Brussels, CEVİPOL.
Köktaş, M.E. (2002), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Partileri, Akademik
Araştırmalar Dergisi, Yıl.4, S.13.
Krepel, A., Noury A. ve Hix, S. (2003), The Party System in the Europen
Parliament: Collesive or Competitive?, JCMS, Volume 41, Number 2.
Ladrech, R. (2003), The Promise and Reality of Euro-parties, European
View, Volume 3, Spring.
Ladrech, R. (2002), Party of European Socialists, in Karl M. Johansson&
Peter A. Zervakis (eds), European Political Parties between Cooperation and
İntegration, ZEİ Studies, Baden-Baden.
Lord, C. (2002), What Role for Parties in EU Politics?, European
Integration, Volume 24, No.1.
Luciano B. ve İgnazi, P. (1999), II Parlamento Europeo, Bologna.
Duverger, M. (1992), Siyasi Partiler, Çev,Erdoğan Özbudun, Bilgi
Yayınevi, İstanbul.
Avrupa Birliği Sürecinde Avrupa… DEÜ SBE Dergisi Cilt:11, Sayı:3
73
Nord, H. (1957), In Search of a Political framework for an Integrated
Europe, in C. Grove Hines (ed), Euroepan Integration, Baltimor.
Özbudun, E. (1983), Siyasi Partiler, AÜHF Yay. No:471, Ankara.
Delwit, P. (2004), Euroepan People’s Party: Stages and Analysis of a
Transformation, in Pascal Delwit, Erol Kulahci and Cedric Van de Walle(eds), the
Europarties Organisation and Influence, Brussele, CEVİPOL.
Delwit, P., Kulahcı, E. ve Wlalle, C. (2004), The European Party
Federations: A Political Player in the Making?, in Pascal Delwit, Erol Kulahci and
Cedric Van de Walle(eds), the Europarties Organisation and Influence, Brussele,
CEVİPOL.
Phılomena, M. (2004), Factor for Integration? Transnational Party
Cooperation in the European Parliament, 1952-79, Australian Journal of Politics
and History, Volume 50, Number 1.
Pridham G. ve Pridham, P. (1981), Transnational Party co-operation and
European İntegration. The Process Toowards Direct Elections, London: George
Allen&Unwin.
Pridham G. (1975), Transnational Party Groups in the European
Parlimament, Journal of Common Market Studies, No.3.
Sandström C. (2004) The European Liberal, Democrat and Reform Party,
From Co-operation to Integration, in Pascal Delwit, Erol Kulahci and Cedric Van
de Walle (eds), The Europarties Organisation and Influence, Brussels, CEVİPOL
Sarıbay, A.Y. (2000), Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, Alfa Basımevi,
İstanbul.
Raunio, T. (1996), Parliamentary Questions in the European Parliament.
Representation, İnformation and Control The Journal of Legislative Studies 2 (4).
Teziç, E. (1976), Siyasi Partiler, Gerçek Yayınlar, İstanbul.
Tunaya, T.Z. (1975), Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.Bası,
İstanbul 1975.
http://www.barobirlik.org.tr/insanhaklari/mevzuat/ub/belgeler/coestatusu
.pdf, Erişim Tarihi 26.06.2009.
http://www.socialistgroup.eu/gpes, Erişim Tarihi 14.03.2009.
http://www.epp-ed.eu/home/en/default.asp, Erişim Tarihi 14.03.2009.
http://www.uengroup.org, Erişim Tarihi 14.03.2009.
http://www.alde.eu, Erişim Tarihi 14.03.2009.
http://www.greens-efa.org/index.htm, Erişim Tarihi 14.03.2009.
http://www.its-pe.eu, Erişim Tarihi 14.03.2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com