You are here

İZMİR’DE KURULU BİR PLASTİK İŞLETMESİNDE KARAR VERİCİNİN OPTİMAL HEDEFLERE ODAKLANMASINDA TOPLAMSAL MODEL TABANLI BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA

AN ADDITIVE MODEL BASED FUZZY GOAL PROGRAMMING ALLOWS DECISION MAKERS TO FOCUS ON OPTIMAL GOALS IN A PLASTIC FACTORY WHICH IS ESTABLISHED IN IZMIR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As known; goal programming, which is a type of multi-objective programming that its priority is satisfaction and based on optimization, allows decision maker to design an optimal system. Hence; a solution set provides simultaneous satisfactory is determined. Fuzzy goal programming model is analyzed in two different forms with respect to objective preemptive priority structure. In the first form, an importance level of preferences is specified quantitatively. In the second form, preference priority is added to model as linguistic information. In fuzzy goal programming; additive model which is adapted to mentioned two forms is developed by Tiwari, Dharmar and Rao (1987). Goal programming based on more satisfaction instead of optimization. Thus, using of fuzzy logic in this area is appealing. Goal programming approaches based on fuzzy logic is developed by the time of progress and every approach is aimed at getting better models. A model that allows preemptive priority in fuzzy goal programming in order to reach maximum membership and makes its solution to one structural problem is developed by Chen and Tsai (2001). Additive model which is proposed by Chen and Tsai allows for making desired success of level for every fuzzy goal by a decision maker. Thus, relative importance of these goals is stated clearly. In this paper, additive model used in fuzzy goal programming applied to plastic factory which is established in Izmir. The relationship between goals of production planning chief and model outputs is evaluated and presented.
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi; hedef programlama modeli çok amaçlı programlama modellerinin bir tipi olup doyum öncelikli olmak üzere optimizasyon düşüncesine dayanarak karar vericinin optimal bir sistemi tasarlamasına imkan vermektedir. Bu amaçla; eşanlı doyuran bir çözüm kümesi belirlenir. Bulanık hedef programlama modeli, hedeflerin öncelik yapısına göre farklı iki yapıda incelenir. Sözü edilen iki yapıdan birincisi tercihlerin önem derecesinin sayısal olarak belirlendiği sistem; ikincisi ise tercih önceliğinin sözel bilgi olarak modele katıldığı sistemsel yapıdır. Bulanık hedef programlamada; sözü edilen iki sistemsel yapıya da uyarlanabilen toplamsal model; Tiwari, Dharmar ve Rao tarafından geliştirilmiştir (1987). Hedef programlamanın optimizasyondan daha çok bir doyum düşüncesine dayanması bulanık mantığın bu alan içersinde kullanılmasını çekici kılmıştır. Zaman içersinde bulanık mantık esaslı hedef programlama yaklaşımları geliştirilmiştir ve her biri bir önceki modelin eksikliğini gidermeye yöneliktir. Ancak bu bilgilerin ışığı altında; işlemsel olarak daha etkin çalışmasına imkân veren, öncelikli hedefi en yüksek üyelik derecesine ulaştıran ve tercih öncelikli bulanık hedef programlama modelinin çözümünü sistemsel olarak tek bir yapıda problem haline getiren model; Chen ve Tsai tarafından geliştirilmiştir (2001). Chen ve Tsai tarafından literatürde önerilen toplamsal model; karar vericiye her bulanık hedef için arzu edilen bir başarı derecesini belirlemesine imkân vermektedir. Böylece bu hedeflerin göreceli önemleri açık bir şekilde yansıtmaktadır. Bu çalışmada; literatürde bahsedilen bulanık hedef programlamada kullanılan toplamsal model yoluyla İzmir ‘de kurulu bir plastik işletmesinde, farklı önem ve önceliklere sahip hedeflerin başarılma derecelerini doyuracak çözümlerin bulanık ortamda elde edilerek sonuçların ortaya konulmasıyla; sözü edilen şirketin üretim planlama şefi olan karar vericinin hedefleri ile modelin çıktıları arasındaki ilişki net olarak değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Chen, Huey-Kuo (1994). A Note On A Fuzzy Goal Programming
Algorithm By Tiwari, Dharmar And Rao. Fuzzy Sets And Systems, 62 (3): 287-290.
Chen, Liang Hsuan And Feng Chou Tsai (2001). Fuzzy Goal Programming
With Different Importance And Priorities. European Journal of Operational
Research, 133 (3): 548-556.
Hannan, Edward L. (1982). Contrasting Fuzzy Goal Programming And
Fuzzy Multicriteria Programming. Decision Sciences, 13 (2): 337-339.
Kacprzyk, Janusz And Sergei A.Orlovski (1987). Optimization Models
Using Fuzzy Sets And Possibility Theory. Dordecht: Kluwer Academic Publishers.
Kim, Jong Soon And Kyu Seung Whang (1998). A Tolerance Approach To
The Fuzzy Goal Programming Problems With Unbalanced Triangular Membership
Function. European Journal of Operation Research, 107 (3): 614-624.
Lai, Young Jou And Ching Lai Hwang (1994). Fuzzy Multiple Objective
Decision Making: Methods And Applications. Heidelberg: Springer-Verlag.
Lodwick, Weldon (1990). Analysis of Structure In Fuzzy Linear Programs.
Fuzzy Sets And Systems, 38 (1): 15-26.
Narasimhan, Ram (1980). Goal Programming In A Fuzzy Environment.
Decision Sciences, 11 (2): 325-336.
Özkan, M. (2003). Bulanık Hedef Programlama. Ekin Kitabevi.
Tiwari, R. N., S. Dharmar And J.R. Rao (1986). Priority Structure In Fuzzy
Goal Programming. Fuzzy Sets And Systems, 19 (3): 251-259.
Tiwari, R. N., S. Dharmar And J.R. Rao (1987). Fuzzy Goal Programming:
An Additive Model. Fuzzy Sets And Systems, 24 (1): 27-34.
Yang, Taeyong, James P. Ignizio And Hyun Joon Kim (1991). Fuzzy
Programming With Nonlinear Membership Functions: Piecewise Linear
Approximation. Fuzzy Sets And Systems, 41 (1): 39-53.
Zimmermann and Hans Jurgen, (1983). Fuzzy Mathematical
Programming. Computers And Operations Research, 10 (4):291-298.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com