You are here

KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS APPLICATION IN CHOOSING THE PLACE OF INCORPORATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today’s consumers are not totally satisfied with produced or services solely offered at low prices. They also expect quality, original design and optimum need satisfaction, in addition to quick access to products having those qualities. In this regard, choosing the right place for incorporation is of utmost importance for companies to meet the above-mentioned expectations. In this study, an exemplary model is developed for choosing the place of incorporation in textile industry. The model is solved through analytical hierarchy process and fuzzy analytical hierarchy process and the effects to the results are betrayed.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde tüketiciler herhangi bir ürün ya da hizmetin yalnızca ucuz olarak sunulmasıyla yetinmemektedir. Satın alma kararını verirken ürünün uygun fiyatının yanı sıra kalite, özgün tasarım, bakım, teknik servis gibi kriterleri de dikkate almaktadır. Ayrıca bu ürünlere istediği anda hızlı bir şekilde ulaşılabilmeyi de beklemektedirler. Bu nedenlerden dolayı kuruluş yerinin seçimi, söz konusu beklentileri karşılamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tekstil endüstrisi içerisinde önemli bir yer tutan hazır giyim üretimi gerçekleştiren bir işletmenin kuruluş yeri seçimi için örnek bir model oluşturulmuştur. Modelin çözümünde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemleri uygulanmış ve bulanıklığın, sonuçlara olan etkisi ortaya konulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akman, G. ve Atakan, A. (2006). Tedarik zinciri yönteminde bulanık AHP
yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: otomotiv yan
sanayinde bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (1):
23-46.
Arslan, T. ve Khisty, C. J. (2006).A ration approach to handling fuzzy
perceptions in route choice. European Journal of Operation Research, 168 (2):
571-583.
Aydın, Ö. (2009). Bulanık AHP ile Ankara için hastane seçimi. Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2): 87-104.
Başlıgil, H. (2005). Bulanık AHP ile yazılım seçimi. Sigma Mühendislik ve
Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3): 24-33.
Burdurlu, E. ve Ejder, E. (2003). Location choice for furniture ındustry
firms by using AHP method. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16 (2): 369-373.
Chen, C.T. (2001). A fuzzy approach to select the location of the
distribution center. Fuzzy Sets and Systems, 118 (1): 65-73.
Cheng, C.H. (1996). evaluating naval tactical missile systems by fuzzy
AHP based on the grade value of membership function. European Journal of
Operational Research, 96 (2): 343-350.
Chou T.Y., Hsu, C.L. ve Chen M.C. (2008). A Fuzzy Multi-Criteria
Decision Model for International Tourist Hotels Location Selection. International
Journal of Hospitality Management, 27 (2): 293-301.
Çanlı, H. ve Kandakoğlu, A. (2007). hava gücü mukayesesi için bulanık
AHP modeli, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3 (1): 71-82.
Dağdeviren, M. (2007), Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile personel
seçimi ve bir uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,
22 (4): 791-799.
Davis, L. ve Williams, G. (1994). Evaluating and selecting simulation
software using the analytic hierarchy process. Integrated Manufacturing Systems, 5
(1): 23-32.
Eleren, A. (2006). Kuruluş yeri seçiminin analitik hiyerarşi süreci yöntemi
ile belirlenmesi; deri sektörü örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 20 (2): 405-416.
Enea, M. ve Piazza T. (2004). Project selection by constrained fuzzy AHP.
Fuzzy Optimization and Decision Making, 3 (1): 39-62.
Erginel, N.M. (2004). Tasarım hata türü ve etkileri analizinin etkinliği için
bir model ve uygulaması. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 15 (3): 17-26.
Ertuğrul İ. ve Karakaşoğlu, N. (2008). Comparison of fuzzy AHP and
fuzzy topsıs methods for facility location selection. The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology, 39 (7-8): 783-795.
Evren, R. ve Ülengin F. (1992). Yönetimde karar verme. İstanbul: İTÜ
Yayınları, Sayı: 1478.
Göksu, A. (2008). Bulanık analitik hiyerarşik proses ve üniversite tercih
sıralamasında uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Günden, C. ve Miran, B. (2008). Bulanık Analitik hiyerarşi süreci
kullanılarak çiftçi kararlarının analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
45 (3): 195-204.
Güner, H. ve Mutlu, Ö. (2005) “Bulanık AHP İle Tedarikçi Seçim
Problemi Ve Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi V. Ulusal Üretim
Araştırma Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.
Güneri, A.F. ve Şahin, H. (2007). AHP ve fuzzy AHP ile Türkiye’de uygun
tersane yeri seçimi. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (172): 7-21.
Güngör, İ. Ve İşler. D.B. (2005). Analitik hiyerarşi yaklaşımı ile otomobil
seçimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2): 21-33.
Huang C. C., Chu, P. Y. ve Chiang Y. H. (2008). A Fuzzy AHP application
in government-sponsored R&D project selection. Omega, The International
Journal of Management Science, 36 (6): 1038-1052.
Islam, R. ve Rasad S. M. (2006). employee performance evaluation by the
AHP: A case study. Asia Pacific Management Review, 11 (3): 163-176.
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, “Türk tekstil sektörü”,
http://www.itkib.org.tr/ihracat/DisTicaretBilgileri/raporlar/dosyalar/ta....
pdf, (04.09.2011).
Kahraman, C., Cebeci, U. ve Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison
of catering service companies using fuzzy AHP: the case of Turkey. International
Journal of Production Economics, 87 (2): 171-184.
Koçak, A. (2003). Yazılım seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi yaklaşımı
ve bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 3 (1): 67-77.
Kuo, R. J., Chi, S. C. ve Kao, S. S. (2002). A decision support system for
selecting convenience store location through ıntegration of fuzzy AHP and
artificial neural network. Computers In Industry, 47 (2): 199-214.
Leung, L.C. ve Cao, D. (2000). On consistency and ranking of alternatives
in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 124 (1): 102-113.
Liang S. K. ve Lien, C. T. (2007). Selecting the optimal ERP software by
combining the ISO 9126 standard and fuzzy AHP approach. Contemporary
Management Research, 3(1): 23-44.
Manap, G. (2006). Analitik hiyerarşi yaklaşımı ile turizm merkezi seçimi.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2): 157-171.
Özdağoğlu, A. (2008). Bulanık analitik hiyerarşi süreci yönteminde
duyarlılık analizler,: yeni bir alternatifin eklenmesi-enerji kaynağının seçimi
üzerinde bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 14 (2):
15-34.
Özgörmüş, E., Mutlu, Ö. ve Güner, H. (2005) “Bulanık AHP ile personel
seçimi” İstanbul Ticaret Üniversitesi V. Ulusal Üretim Araştırma Sempozyumu,
25-27 Kasım, İstanbul.
Saaty, T. L. (1980). The Analytic hierarchy process. USA: McGraw-Hill.
Ta H. P., ve Har, K. Y. (2000). A study of bank selection decision in
Singapore using the analytical hierarchy process. International Journal of Bank
Marketing, 18 (4): 170-180.
Taylor F. A., Ketcham, F. A. ve Hoffman D. (1998). Personnel evaluation
with AHP. Management Decision, 36 (10): 679-685.
Toksarı, M. (2007). Analitik Hiyerarşi prosesi yaklaşımı kullanılarak
mobilya sektörü için Ege Bölgesi’nde hedef pazarın belirlenmesi. Yönetim ve
Ekonomi, 14 (1): 171-180.
Vargas, L. G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its
applications. European Journal of Operational Research, 48 (1): 2-8.
Yang, J. ve Lee, H. (1997). An AHY decision model for facility location
selection. Facilities, 15 (9/10): 241-254.
Yaralıoğlu, K. ve Köksal H. (2003). Analytic hierarch process as a
managerial decision tool in the evaluation of new product ideas. Ege Akademik
Bakış, 3 (1): 119-137.
Yetim S. (2008). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Matematik Öğretmenliği programı birinci sınıf öğrencilerinin bu programı
seçmelerinde etkili olan öncelikli faktörlerin analitik hiyerarşi prosesi metodu ile
analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 589-606.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com