You are here

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ETKİLEŞİMİNDE POZİTİF VE NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACILIK ETKİSİ

THE MEDIATING ROLE OF POSITIVE AND NEGATIVE AFFECTIVITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.04863
Abstract (2. Language): 
Counterproductive work behaviors are among the behaviors that harms the organizations. In this study organizational justice and positive negative affectivity is analyzed as predictors of counterproductive work behavior. Data collected from the employees of 9 companies in Çorum. It was intended to diversify the sample by selecting employees from different sectors. Data were evaluated by correlation and regression analyses. As a result, it was founded that all dimensions of perceived organizational justice except distributive justice affects counterproductive work behavior negatively and distributive justice affects negative affectivity negatively. Also it was determined that negative affectivity has an enhancing role on counterproductive work behavior.
Abstract (Original Language): 
Üretkenlik karşıtı iş davranışları örgüte zarar veren davranışlar arasındadır. Bu çalışmada üretkenlik karşıtı iş davranışlarının belirleyicileri olarak örgütsel adalet ile pozitif ve negatif duygusallıkları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi olarak Çorum’da 9 işletmenin çalışanları belirlenmiştir. İşletmeler farklı sektörlerden seçilerek örneklemin çeşitlenmesi amaçlanmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, dağıtım adaleti dışında diğer algılanan örgütsel adalet boyutlarının üretkenlik karşıtı iş davranışlarını negatif yönde etkilediği, dağıtım adaletinin ise negatif duygusallığı negatif yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca negatif duygusallığın üretkenlik karşıtı iş davranışlarını artırıcı bir rol oynadığı tespit edilmiştir.
215
234

REFERENCES

References: 

Anderson, L. M. ve Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect
of incivility in the workplace. Academy of Management Review, 24 (3): 452-471.
Baron, R. A. ve Neuman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace
aggression: Evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive
Behavior, 22 (3): 161-173.
Bayram, N., Gürsakal, N. ve Bilgel, N. (2009). Counterproductive work
behavior among white-collar employees: A study from Turkey. International
Journal of Selection and Assessment, 17 (2): 180-188.
Bennett, R. J. ve Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of
workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85 (3): 349-360.
Beugre, C. D. (2005). Reacting aggressively to injustice at work: A
cognitive stage model. Journal of Business and Psychology, 20 (2): 291-301.
Bies, R. ve Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication
criteria for fairness. B. Sheppard (Ed.) Research on negotiation in organizations:
İçinde 43-59. Greenwich, Ct: Jai Press.
Bolton, L., R., Harvey, R. D., Grawitch, M. J. ve Barber, L. K. (2012).
Counterproductive work behaviors in response to emotional exhaustion: A
moderated mediational approach. Stress and Health: Journal of the International
Society for the Investigation of Stress, 28 (3): 222-233.
Bruk-Lee, V. ve Spector, P. E. (2006). The social stressorscounterproductive
work behaviors link: Are conflicts with supervisors and
coworkers the same? Journal of Occupational Health Psychology, 11 (2): 145-156.Byrne, Z. S. ve Cropanzano, R. (2001). When it's time to stop writing
policies: An inquiry into procedural injustice. Human Resource Management
Review, 11 (1): 31-54. doi: 10.1016/S1053-4822(00)00039-5.
Chen, P. Y. ve Spector, P. E. (1992). Relationships of work stressors with
aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 65 (3): 177-184.
Cohen, T. R., Panter, A. T. ve Turan, N. (2013). Predicting
counterproductive work behavior from guilt proneness. Journal of Business Ethics,
114 (1): 45-53.
Dalal, R. (2005). A meta-analysis of the relationship between
organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. The
Journal of Applied Psychology, 90 (6): 1241-1255.
Doğan, Y. ve Özdevecioğlu, M. (2009). Pozitif ve negatif duygusallığın
çalışanların performansları üzerindeki etkisi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, 9 (18): 165-190.
Folger, R. ve Cropanzano, R. (1998). Organizational justice and human
resource management. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
Folger, R., Cropanzano, R. ve Goldman, B. (2005). What is the
relationship between justice and morality? J. Greenberg ve J. Colquitt (Ed.) The
handbook of organizational justice: İçinde 215-246. Mahwah, Nj: Lawrence
Erlbaum Associates.
Fox, S. ve Spector, P. E. (1999). A model of work frustration-aggression.
Journal of Organizational Behavior, 20 (6): 915-931.
Fox, S., Spector, P. E. ve Miles, D. (2001). Counterproductive work
behavior in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and
moderator tests for autonomy and emotions. Journal of Vocational Behavior, 59
(3): 291-309.
Fox, S., Spector, P. E., Goh, A., Bruursema, K. ve Kessler, S. R. (2012).
The deviant citizen: Measuring potential positive relations between
counterproductive work behaviour and organizational citizenship behaviour.
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85 (1): 199-220.
Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (46): 19-26.
Giacalone, R. A. ve Greenberg, J. (1997). Antisocial behavior in
organizations. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories.
Academy of Management Review, 12 (1): 9-22Greenberg, J. (1990a). Organizational justice: Yesterday, today, and
tomorrow. Journal of Management, 16 (2): 399-432.
Greenberg, J. (1990b). Employee theft as a reaction to underpayment
inequity: The hidden cost of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75 (5): 562-
567.
Henle, C. A. (2005). Predicting workplace deviance from the interaction
between organizational justice and personality. Journal of Managerial Issues, 17
(2): 247-263.
Hollinger, R. C. (1986). Acts against the workplace: Social bonding and
employee deviance. Deviant Behavior, 7 (1): 53-75.
Hollinger, R. ve Clark, J. (1982). Employee deviance: A response to the
perceived quality of the work experience. Work and Occupations, 9 (1): 97-114.
Jawahar, I. M. (2002). A model of organizational justice and workplace
aggression. Journal of Management, 28 (6): 811-834.
Jones, D. A. (2004). Counterproductive work behavior toward supervisors
and organizations: Injustice, revenge, and context. ACAD MANAGE PROC, 2004
(1): A1-A6. doi: 10.5465/AMBPP.2004.13857809.
Jones, D. A. (2009). Getting even with one’s supervisor and one’s
organization: Relationships among types of injustice, desires for revenge, and
counterproductive work behaviors. Journal of Organizational Behavior, 30 (4):
525-542.
Karaeminoğulları, A. (2006). Öğretim elemanlarının örgütsel adalet algıları
ile sergiledikleri üretkenliğe aykırı davranışlar arasındaki ilişki ve bir araştırma,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Khan, A. K., Quratulain, S. ve Crawshaw, J. R. (2013). The mediating role
of discrete emotions in the relationship between injustice and counterproductive
work behaviors: A study in Pakistan. Journal of Business Psychology, 28 (1): 49-
61.
Krehbiel, P. J. ve Cropanzano, R. (2000). Procedural justice, outcome
favorability, and emotion. Social Justice Research, 13 (4): 339-360.
Le Roy, J., Bastounis, M. ve Minibas-Poussard, J. (2012). Interactional
justice and counterproductive work behaviors: The mediating role of negative
emotions. Social Behavior and Personality, 40 (8): 1341-1356.
Mikula, G., Scherer, K. R. ve Athenstaedt, U. (1998). The role of injustice
in the elicitation of differential emotional reactions. Personality and Social
Psychology Bulletin, 24 (7): 769-783.Niehof, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the
relationship between methods of monitoring and organizational citizenship
behavior. Academy of Management Journal, 36 (3): 527-556.
O'Brien, K. E. ve Allen, T. D. (2008). The relative importance of correlates
of organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior using
multiple sources of data. Human Performance, 21 (1): 62-88.
Öcel, H. (2010). Üretim karşıtı iş davranışları ölçeği: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 13 (26): 18-26.
Öcel, H. ve Aydın, O. (2010). Adil dünya inancı ve cinsiyetin üretim
karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 25 (66): 73-83.
Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal olaylar teorisi çerçevesinde pozitif ve
negatif duygusallığın algılanan örgütsel adalet üzerindeki etkilerini belirlemeye
yönelik bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (3): 181-202.
Özdevecioğlu, M., Can, Y. ve Akın, M., (2013). Organizasyonlarda pozitif
ve negatif duygusallık ile bireysel ve örgütsel saldırganlık arasındaki ilişkiler:
Fiziksel aktivitelere katılımın rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2): 159-172.
Penney, L. M. ve Spector, P. E. (2005). Job stress, incivility, and
counterproductive work behavior (cwb): The moderating role of negative
affectivity. Journal of Organizational Behavior, 26 (7): 777-796.
Piccoli, B. (2013). Counterproductive work behaviors: Clarify the role of
job dissatisfaction and organizational injustice as attitudinal predictors.
International Journal of Business Research, 13 (4): 91-98.
Raver, J. L. (2004). Behavioral outcomes of interpersonal aggression at
work: A mediated and moderated model. College Park in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Faculty of the Graduate
School of the University, Maryland.
Robinson, S. L. ve Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace
behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38
(2): 555-572.
Robinson, S. L. ve Bennett, R. J. (1997). Workplace deviance: Its
definition, its manifestations and its causes. R. Lewicki, R. Bies ve B. Sheppard
(Ed.) Research on negotiation in organizations: İçinde 3-27. Stanford, Ct: Jai
Press.
Sacket, P. R. ve Devore, C. J. (2009). İşyerinde amaç karşıtı davranışlar. N.
Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil, C. Viswesvaran (Ed.) Endüstri, iş ve örgüt
psikolojisi el kitabı: İçinde 179-202. İstanbul: Literatür Yayıncılık.Sackett, P. R., Berry, C. M., Wiemann, S. A. ve Laczo, R. M. (2006).
Citizenship and counterproductive behavior: Clarifying relations between the two
domains. Human Performance, 19 (4): 441-464.
Seçer, H. Ş. ve Seçer, B. (2007). Örgütlerde üretkenlik karşıtı iş
davranışları: Belirleyicileri ve önlenmesi. TISK Akademi, 2 (4): 146-175.
Skarlicki, D. P. ve Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The
roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied
Psychology, 82 (3): 434-443.
Spector, P. E. ve Fox, S. (2005). A model of counterproductive work
behavior. S. Fox ve P. E. Spector (Ed.), Counterproductive work behavior:
Investigations of actors and targets: İçinde 151-174. Washington, DC: APA.
Spector, P. E. ve Fox, S. (2010). Counterproductive work behavior and
organizational citizenship behavior: Are they opposite forms of active behavior?
Applied Psychology: An International Review, 59 (1): 21-39.
Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., Kesler, S.
(2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive
behaviors created equal? Journal of Vocational Behavior, 68 (3): 446-460.
Spreecher, S. (1992). How men and women expect to feel and behave in
response to inequity in close relationships. Social Psychology Quarterly, 55 (1):
57-69.
Staw, B. M. ve Barsade, S. G. (1993). Affect and managerial performance:
A test of the sadder-but-wiser vs. happier-and-smarter hypotheses. Administrative
Science Quarterly, 38 (2): 304-331.
Van Den Bos, K. (2001). Uncertainty management: The influence of
uncertainty salience on reactions to perceived unfairness. Journal of Personality
and Social Psychology, 80 (6): 931-941.
Watson, D. ve Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to
experience aversive emotional states. Psychological Bulletin, 96 (3): 465-490.
Watson, D. ve Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of
mood. Psychological Bulletin, 98 (2): 219-235.
Watson, D., Clark, L. A. ve Tellegen, A. (1988). Development and
validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scale.
Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6): 1063-1070.
Weiss, H. M. ve Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A
theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective
experiences at work. Research in Organizational Behavior, 18: 1-79.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com