You are here

BORSA İSTANBUL’DA PAY SENEDİ GETİRİLERİ İLE İŞLEM HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADING VOLUME AND RETURNS IN BORSA ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.89624
Abstract (2. Language): 
This paper investigates the stock price-volume relation in Borsa Istanbul for the period 2000/01-2014/06. Regression analysis, Granger Causality Test, Johansen Cointegration Test and VAR Model are applied by using daily index data. It is documented a dynamic and contemporaneous relation between volume and return and return volatility as well at 5 % significance level. In this study, it is found that there is a one-way causality between trading volume and return. In order to verify the results of regression analysis, the VAR Model are also analysed and the results show that the price movements affect the trading volume.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da pay senedi fiyatlarıyla işlem hacmi arasındaki ilişki 2000/01-2014/06 dönemi için incelenmiştir. Günlük işlem hacmi ile endeks verilerinin kullanıldığı araştırmada regresyon analizinin ve Granger nedensellik testinin yanı sıra Johansen Eşbütünleşme analizi ile VAR Modeli uygulanmıştır. İncelenen dönem için %5 anlamlılık düzeyinde işlem hacmi ve getiri ile getiri oynaklığı arasında eşanlı ve dinamik bir ilişki bulunmuş, fiyat değişimlerinin işlem hacimlerini etkilediği gözlemlenmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise fiyat ve hacim hareketleri arasındaki ilişki tek yönlü olup, yönü fiyattan hacme doğrudur. Regresyon analiz sonuçlarını doğrulama için kurulan VAR (Vector Autoregression Model) modelinde de benzer sonuçlar gözlemlenmiş, fiyat hareketlerinin işlem hacimlerinde etkili olduğu görülmüştür.
11
30

REFERENCES

References: 

Ahmed, H. J. A., Hassan, A. ve Nasir, A. M. D. (2005). The relationship
between trading volume, volatility and stock market returns: A test of mixed
distribution hypothesis for a pre and post crisis on Kuala Lumpur stock exchange.
Investment Management and Financial Innovations, 3: 146-158.
Badhani, K. N. (2005). Stock price-volume causality at index level.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=874914, (02.09.2014).
Acar Boyacıoğlu, M., Güvenek, B. ve Alptekin, V. (2010). Getiri
volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (48):
200-217.
Chuang, W., Liu, H. H. ve Susmel, R. (2012). The bivariate GARCH
approach to investigating the relation between stock returns, trading volume, and
return volatility. Global Finance Journal, 23 (1): 1-15.
Chen, G-m., Firth, M. ve Rui, O. M. (2001). The dynamic relation between
stock returns, trading volume and volatility. Financial Review, 36 (3): 153-174.
Clark, P. K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite
variance for speculative prices. Econometrica, 41 (1): 135-155.
Clark, J. ve Berko, E. (1997). Foreign investment fluctuations and
emerging market stock returns: The case of Mexico. Federal Reserve Bank of New
York Staff Reports. New York: Federal Reserve Bank of New York Publishing No:
24.
Copeland, T. E. (1976). A model of asset trading under the assumption of
sequential information arrival. The Journal of Finance, 31 (4): 1149-1168.
Çukur, S., Gümrah, Ü. ve Üstün Gümrah, M. (2012). İstanbul Menkul
Kıymetler Borsasında hisse senedi getirileri ve işlem hacmi ilişkisi. Niğde
Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (1): 20-35.
Darrat, A. F., Rahman, S. ve Zhong, M. (2003). Intraday trading volume
and return volatility of the DJIA stocks: A note. Journal of Banking & Finance, 27
(10): 2035-2043.
Borsa İstanbul’da Pay… DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 1
29
Deo, M., Srinivasan, K. ve Devanadhen, K. (2008). The empirical
relationship between stock returns, trading volume and volatility: Evidence from
select Asia-Pacific stock market. European Journal of Economics, Finance and
Administrative Sciences, 12: 58-68.
Darwish, M. (2012). Testing the contemporaneous and causal relationship
between trading volume and return in the palestine exchange. International Journal
of Economics and Finance, 4 (4): 182-192.
Epps, T. W. (1975). Security price changes and transaction volumes:
Theory and evidence. American Economic Review, 65 (4): 586-597.
Harris, L. (1986). A transaction data study of weekly and intraday patterns
in stock returns. Journal of Financial Economics, 16 (1): 99-117.
He, L., Yang, S., Xie, W. ve Han, Z. (2014). Contemporaneous and
asymmetric properties in the price-volume relationships in China’s agricultural
futures market. Emerging Markets Finance & Trade, 50 (1): 148-166.
Jennings, R. H., Starks, L. T. ve Fellingham, J. C. (1981). An equilibrium
model of asset trading with sequential information arrival. Journal of Finance, 36
(1): 143-161.
Kara, O. ve Kurutkan, M. N. (2014). İş gücü verimliliği ile imalat sektörü
büyüme hızı arasındaki ilişki. Route Educational and Social Science Journal, 1 (2):
11-25.
Gökçe, A. (2002). İMKB’de fiyat-hacim ilişkisi: Granger nedensellik testi.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (3): 43-48.
Griffin, J. M., Nardari, F. ve Stulz, R. M. (2007). Do investors trade more
when stocks have performed well? Evidence from 46 countries. Review of
Financial Studies, 20 (3): 905-951.
Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and
inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford
Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2): 169-210.
Lamoureux, C. G. ve Lastrapes, W. D. (1990). Heteroskedasticity in stock
return data: volume versus GARCH effects. Journal of Finance, 45 (1): 221-229.
Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading
volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22 (1): 109-
126.
Kıran, B. (2010). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem hacmi ve
getiri volatilitesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1): 98-108.
Taş, O., Tokmakçıoğlu, K., Çevikcan, G. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1
30
Medeiros, O. R. ve Doornik, B. F. N. (2008). The empirical relationship
between stock returns, return volatility and trading volume in the Brazilian stock
market. Brazilian Business Review, 5 (1): 01-17.
Mucuk, M. ve Alptekin, V. (2008). Türkiye'de vergi ve ekonomik büyüme
ilişkisi: VAR analizi (1975-2006). Maliye Dergisi, (155): 159-174.
Okuyan, H. A. ve Erbaykal, E. (2011). İMKB’de yabancı işlemleri ve pay
senedi getirileri ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2): 256-264.
Saadaoui, F. (2014). The price and trading volume dynamics relationship
in the EEX power market: A wavelet modeling. Computational Economics, 42 (1):
47-69.
Saatcioglu, K. ve Starks, L. T. (1998). The stock price-volume relationship
in emerging stock markets: The case of Latin America. International Journal of
Forecasting, 14 (2): 215-225.
Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48 (1): 1-
48.
Tabak, B. M. (2013). The random walk hypothesis and the behavior of
foreign capital portfolio flows: The Brazilian stock market case. Applied Financial
Economics, 13 (5): 369-378.
Tarkun, S., Ergür, H. O. ve Aydın, A. F. (2014). İşlem bazlı manipülasyon
şirketlerinin vektör otoregresif analizi ile incelenmesi. Akademik Yaklaşımlar
Dergisi, 5 (1): 37-57.
Warther, V. A. (1995). Aggregate mutual fund flows and security returns.
Journal of Financial Economics, 39 (2-3): 209-235.
Yardımcıoğlu, F. ve Gülmez, A. (2013). Türk cumhuriyetlerinde ihracat ve
ekonomik büyüme ilişkisi: Panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizi. Bilgi
Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 8 (1): 145-161.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com