You are here

İŞYERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ SPOR VE FİZİKSEL ETKİNLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ

THE EFFECT OF WORKPLACE MOBBING BEHAVIORS ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.80977
Abstract (2. Language): 
In this study, the effect of mobbing on organizational citizenship behavior in sports and physical activity organizations was investigated. The data were obtained from the trainers of swimming and fitness centers and the employees of Sports General Directorate. Negative Acts Questionnaire-Revised scale developed by Einarsen, Hoelb, and Notelaers (2009) was used to measure mobbing and organizational citizenship behavior scale developed by Bolat (2008) was used to organizational citizenship behavior. In order to test the hypothesis of this study, correlation analyzes and hierarchical regression analyzes were applied. The findings of the study demonstrated that mobbing significantly and inversely influenced organizational citizenship behavior of trainers and employees.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada spor ve fiziksel etkinlik hizmeti sunan işletmelerde, mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi incelenmiştir. Veriler ticari olarak faaliyet gösteren fitness merkezleri ve yüzme havuzu işletmelerinde görev yapan antrenörler ile Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı çalışanlarından elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, mobbingi ölçmede Einarsen, Hoelb ve Notelaers’in (2009) geliştirdiği “Olumsuz Davranışlar Ölçeği”, örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmede ise Bolat’ın (2008) geliştirdiği örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizi ile hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde orta düzeyde, anlamlı ve negatif etkili olduğunu ortaya koymuştur.
165
180

REFERENCES

References: 

Alkan, E., Yıldız, S. M. ve Bakır, M. (2011). Mobbingin beden eğitimi ve
spor öğretmenlerinin tükenmişliği üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3): 270-280.
Aydın, Ş. ve Özkul, E. (2007). İş yerinde yaşanan psikolojik şiddetin yapısı
ve boyutları: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 7 (2): 169-186.
Bolat, T. (2008). Dönüşümcü liderlik, personeli güçlendirme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı ilişkisi. Ankara: Detay Yayınevi.
Bolat, O. İ. ve Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve
örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 11 (19): 75-94.
Bolat, O. İ., Bolat, T. ve Aytemiz Seymen, O. (2009). Güçlendirici lider
davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin sosyal mübadele
kuramından hareketle incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 12 (21): 215-239.
Cantisano, G. T., Dominguez, J. F. M. ve Galan, J. A. G. (2006). Mobbing:
Its relationships with organizational culture and personal outcomes. Psicothema, 18
(4): 766-771.
Yıldız, S. M. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1
178
Çetinkaya, M. ve Çimenci, S. (2014). Örgütsel adalet algısının örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü:
Yapısal eşitlik modeli çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (23): 237-278.
Çınar, O. (2015). The relationships between mobbing, organizational
citizenship behavior and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey.
Journal of Global Strategic Management, 9 (1): 87-98.
Davenport, N., Schwartz, R. D. ve Elliot, G. P. (1999). Mobbing:
Emotional abuse in the American workplace. Ames, IA: Civil Society Publishing.
Demirel, Y. ve Özçınar, M. F. (2009). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş
tatmini üzerinde etkisi: Farklı sektörlere yönelik bir araştırma. İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 23 (1): 129-145.
Einarsen, S., Matthiesen, S. ve Skogstad, A. (1998). Bullying, burnout and
well-being among assistant nurses. Journal of Occupational Health and Safety
Australia and New Zealand, 14 (6): 563-568.
Einarsen, S., Hoelb, H. ve Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to
bullying and harassment at work: Validity, factor structure and psychometric
properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 23 (1): 24-
44.
Elçi, M., Erdilek Karabay, M., Alpkan, L. ve Şener, İ. (2014). The
mediating role of mobbing on the relationship between organizational silence and
turnover intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150: 455-464.
Elmas, S. (2012). İşyerinde mobbing ve çalışanların işten ayrılma niyeti
üzerine etkilerine ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ertürk, A. (2015). Organizational citizenship and mobbing behavior of
secondary school teachers. Anthropologist, 22 (1): 113-124.
Gürbüz, S. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3 (2): 48-75.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. 15. Baskı. Ankara:
Nobel Yayınevi.
Karcıoğlu, F. ve Çelik, Ü. H. (2012). Mobbing (yıldırma) ve örgütsel
bağlılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1): 59-
75.
Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior.
Behavioral Science, 9 (2): 131-146.
İşyerinde Mobbing Davranışlarının… DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 1
179
Lambe, C. J., Wittmann, C. M. ve Spekman, R. E. (2001). Social exchange
theory and research on business-to-business relational exchange. Journal of
Business-to-Business Marketing, 8 (3): 1-36.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2): 165-184.
Notelaers, G., Einarsen, S., De Witte, H. ve Vermunt, J. K. (2006).
Measuring exposure to bullying at work: The validity and advantages of the latent
class cluster approach. Work & Stress, 20 (4): 289-302.
Nielsen, T. M., Hrivnak, G. A. ve Shaw, M. (2009). Organizational
citizenship behavior and performance: A meta-analysis of group-level research.
Small Group Research, 40 (5): 555-577.
Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct
clean-up time. Human Performance, 10 (2): 85-97.
Özcan, N. (2011). Mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi
ve örgütsel sessizlik: Karaman il özel idaresinde bir uygulama. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Karaman.
Pelit, N. ve Pelit, E. (2014). Örgütlerde kanser yapıcı iki başat faktör:
Mobbing ve örgütsel sinizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
Podsakoff, P. M., Ahearne, M. ve MacKenzie, S. B. (1997). Organizational
citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance.
Journal of Applied Psychology, 82 (2): 262-270.
Poyraz, K. ve Aksoy, Ş. E. (2012). Mobbing ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve Kütahya il merkezi özel banka
işletmelerinde uygulama. DPUJSS, 1 (32): 183-202.
Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz (mobbing). Çalışma ve Toplum,
2006/4 (11): 13-28.
Truckenbrodt, Y. B. (2000). The relationship between leader-member
exchange and commitment and organizational citizenship behavior. Acquisition
Review Quarterly, 7: 233-244.
Verdasca, A. T. (2015). Organizational changes, workplace bullying and
organizational citizenship behaviour. International Journal on Working
Conditions, (9): 82-98.
Wayne, S. J., Liden, R. C. ve Sparrowe, R. T. (1994). Developing leadermember
exchanges: The influence of gender and ingratiation. The American
Behavioral Scientist, 37 (5): 697-714.
Yıldız, S. M. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1
180
Yıldız, S. M. (2011). Spor hizmeti sunan kamu kurumlarında lider üye
etkileşimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3): 323-329.
Yıldız, S. M. (2015). Lider-üye etkileşimi, iş yerinde mobbing ve mesleki
tükenmişlik ilişkisi. Ankara: Detay Yayınevi.
Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of
mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20 (1-2): 70-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com